Pages

GRIJANJE STAMBENOG OBJEKTA S POGONOM NA ZEMNI PLIN
GRIJANJE STAMBENOG OBJEKTA S POGONOM NA ZEMNI PLIN
Stjepan Mihalić
U ovom diplomskom radu opisan je termotehnički proračun, te izbor opreme potrebne za grijanje stambenog prostora. Termotehnički proračun se radi prema normi EN 12831. Odrađenim proračunom dobivaju se toplinski gubitci zgrade, te se na temelju toga izabire oprema za grijanje. Rad je koncipiran u nekoliko poglavlja. U uvodu su ukratko opisani sustavi grijanja. U ostalim poglavljima se nalaze proračun, izbor opreme, nacrti i sheme, te analiza grijanja u odnosu na druga goriva i izvore...
Graviranje laserom
Graviranje laserom
Kristijan Rajić
U diplomskom radu je opisana laserska obrada materijala. Navedeni su postupci obrade i njihova primjena u industriji, najčešće korišteni tipovi lasera kao i njihove prednosti i nedostaci. U daljnjem dijelu rada uspoređivali samo neke vrste graviranja za razne vrste materijala. U eksperimentalnom dijelu je odrađeno lasersko graviranje. To je proces urezivanja pomoću lasera. Lasersko označavanje je dakle metoda koja ostavlja tragove na objektu, koji uključuje i promjenu boje zbog...
HIDRAULIČKE I PNEUMATSKE INSTALACIJE NA OBRADNIM STROJEVIMA
HIDRAULIČKE I PNEUMATSKE INSTALACIJE NA OBRADNIM STROJEVIMA
Mislav Ramljak
Prijenos energije fluidima koja je potrebna za gibanje pokretnih dijelova ima značajnu primjenu u strojevima (radnim ili obradnim) i industrijskim postrojenjima. Primjena fluida u prijenosu energije omogućila je mnoge promjene na obradnim strojevima i sustavima. Primjenu hidrauličko upravljanih i vođenih strojeva i sustava omogućile su povećanje učinkovitosti strojeva i instalacija. Korištenje tekućine pod pritiskom za prijenos snage i kontroliranje složenih gibanja je relativno...
HIDRAULIČKI I PNEUMATSKI SUSTAVI NA OBRADNIM STROJEVIMA
HIDRAULIČKI I PNEUMATSKI SUSTAVI NA OBRADNIM STROJEVIMA
Josip Jurkić
U okviru ovog završnog rada objašnjavaju se osnovni principi rada hidrauličkih i pneumatskih sustava na obradnim strojevima. Rad detaljno objašnjava osnovne dijelove od kojih se sastoje ovi sustavi, te koja je njihova uloga u sustavu. Razrađeni su jednostavni primjeri dimenzioniranja ovih sustava, te na primjeru shema spoja pokazan je način spajanja i funkcije sustava.
HIDRODINAMIČKA ANALIZA RADA EJEKTORA  U EKSPERIMENTALNOJ  STANICI
HIDRODINAMIČKA ANALIZA RADA EJEKTORA U EKSPERIMENTALNOJ STANICI
Miroslav Metikoš
U radu je analiziran rad ejektora u eksperimentalnoj stanici. Zadatkom je trebalo analizirati funkcioniranje ejektora za tri nivoa vode u spremniku, izmjeriti minimalan protok za tri tipa ejektora kod kojeg će početi usisavanje fluida, izmjeriti protok u slučaju promjene geometrije i ispitati utjecaj dubine usisavanja na rad ejektora. Na temelju 215 provedenih mjerenja izrađeni su dijagrami tlaka, protoka, brzine na ulazu i izlazu iz ejektora, dubine usisavanja, protok sekundarnog...
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U  BRDSKOM DIJELU  GRADSKE VODOVODNE MREŽE
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U BRDSKOM DIJELU GRADSKE VODOVODNE MREŽE
Ivana Mišić
Tema završnog rada je Hidrodinamička analiza strujanja vode u brdskom dijelu gradske vodovodne mreže. Obrađene su i opisane metode proračuna vodovodne mreže kao i osnovni zakoni mehanike fluida. Izrađen je model vodovodne mreže na osnovi zadanih parametara te simuliran njen rad pomoću računalnog programa za proračun stacionarnog strujanja EPANET 2. EPANET 2 je besplatan računalni program, dostupa na internetu (https://www.epa.gov/water-research/epanet). Nakon...
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U VODOVODNOJ MREŽI 
GRADA VALPOVA
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U VODOVODNOJ MREŽI GRADA VALPOVA
Ivan Đuranić
Tema završnog rada je Hidrodinamička analiza strujanja u vodovodnoj mreži grada Valpova. U teorijskom dijelu opisane su najznačajnije karakteristike vode kao i mogući tipovi vodoopskrbnih sustava. Potrošnja vode je temeljni podatak pri dimenzioniranju cjevovoda te je opisana podjela vode na vodu za stanovništvo, industriju te vodu za gašenje požara. Opisani su kriteriji odabira materijala cijevi te primjeri koji se koriste u praksi. Obrađeni su osnovni zakoni mehanike fluida te je...
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U VODOVODNOJ MREŽI TOMISLAVGRADA
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U VODOVODNOJ MREŽI TOMISLAVGRADA
Zlatomir Jurčević
U radu je opisano postojeće stanje vodovodne mreže Tomislavgrada, te svi njegovi nedostatci i gubici vode. Na osnovi podataka iz arhive Tomislavgrada izrađen je model vodovodne mreže pomoću računalnog programa za proračun stacionarnog strujanja EPANET te je simuliran rad vodovodne mreže u tipičnim situacijama opskrbe potrošača.
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA VODE  U ZADANOJ  VODOVODNOJ MREŽI
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA VODE U ZADANOJ VODOVODNOJ MREŽI
Berislav Kvesić
Tema ovog završnog rada je Hidrodinamička analiza strujanja vode u zadanoj vodovodnoj mreži. U radu su opisane podjele vodovodne mreže, njihove karakteristike i materijali za njihovu izradu. Također su obrađeni osnovni zakoni mehanike fluida, sustavi vodovodne mreže te metode proračuna. Na osnovu zadanih parametara izrađen je model vodovodne mreže i pomoću računalnog programa za proračun stacionarnog strujanja EPANET simuliran je rad vodovodne mreže u tipičnim situacijama...
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA VODE U DIJELU VODOVODNE MREŽE GRADA VARAŽDINA
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA VODE U DIJELU VODOVODNE MREŽE GRADA VARAŽDINA
Martin Jenkač
Tema rada je Hidrodinamička analiza strujanja vode u dijelu vodovodne mreže grada Varaždina.Obrađeni su osnovni zakoni mehanike fluida s pripadajućim jednadžbama za proračun stacioniranog strujanja u cijevnim mrežama uz primjenu Hardy – Cross metode.Izrađen je model dijela postojeće vodovodne mreže sa zadanim parametrima te simuliran njezin rad pomoću računalnog programa EPANET 2 za vrijeme najveće i najmanje potrošnje vode.Izračunate su vrijednosti tlaka u čvorovima i...
HIDRODINAMIČKI PRORAČUN GRAVITACIJSKOG VODOVODNOG SUSTAVA
HIDRODINAMIČKI PRORAČUN GRAVITACIJSKOG VODOVODNOG SUSTAVA
Romario Vijačkić
Voda je najvažniji prirodni resurs u čovjekovom životu te je bitna njena iskoristivost u budućnosti. S ciljem veće iskoristivosti vode u vodovodnom sustavu grada Požege, u ovom primjeru, kreiran je model mreže vodovoda Požege pomoću računalnog programa EPANET 2. To je besplatan program i dostupan je na internetu. Kreirani model mreže vodovoda sastoji se od manjeg broja čvorova nego u stvarnosti. Pokrenuta je simulacija strujanja vode kroz vrijeme na osnovu podataka iz korištene...
INFORMATIČKA PODRŠKA U UPRAVLJANJU SLOŽENIM PROJEKATIMA
INFORMATIČKA PODRŠKA U UPRAVLJANJU SLOŽENIM PROJEKATIMA
Patrik Turković
Kroz diplomski rad izvršeno je planiranje i praćenje rekonstrukcije stambeno-gospodarske građevine u poslovnu građevinu „Centar za posjetitelje“. Pored tehničkog opisa stambeno-gospodarske građevine odnosno poslovne građevine opisano je cijeli proces rekonstrukcije s naglaskom na strojarske instalacije te objašnjeni pojmovi vezani uz problematiku upravljanja projektima poglavito procesom planiranja. U nastavku rada predočen je plan rekonstrukcije stambeno-gospodarske...

Pages