Pages

ELEKTROOTPORNO ŠAVNO ZAVARIVANJE
ELEKTROOTPORNO ŠAVNO ZAVARIVANJE
Vladimir Trifunović
U radu je cilj bio upoznati se s filozofijom elektrootpornog šavnog zavarivanja. Sa znanstvene strane pristupiti tehnologiji spajanja i pojavama koje se pritom javljaju. Objasniti moguće tehnike spajanja, te najčešće primjene u praksi. Detaljno je opisan stroj za šavno zavarivanje, sa svim pripadajućim elementima: električni, mehanički i elektronski dio. Kroz eksperimentalni dio, zavarivanje uzoraka i razorno ispitivanje, željeli smo vidjeti kakav utjecaj imaju parametri...
ELEKTROOTPORNO ŠAVNO ZAVARIVANJE PRI IZRADI DIMOVODNIH ELEMENATA
ELEKTROOTPORNO ŠAVNO ZAVARIVANJE PRI IZRADI DIMOVODNIH ELEMENATA
Tomislav Kostelac
U prvom dijelu rada opisani su dimovodni elementi i nehrđajući austenitni čelici kao osnovni materijal. Potom je opisano zavarivanje austenitnih nehrđajućih čelika. U drugom dijelu rada opisana je povijest zavarivanja i podjela postupaka zavarivanja. Potom je napravljen detaljniji opis elektrootpornog šavnog zavarivanja gdje su opisane značajke kao što su parametri zavarivanja, princip rada, prednosti i nedostatci, strojevi za šavno zavarivanje, elektrode i drugo. U trećem dijelu...
ELEMENTI KONSTRUKCIJA U PRIMJENI NA KONSTRUKCIJSKOM RJEŠENJU MEHANIČKE HVATALJKE
ELEMENTI KONSTRUKCIJA U PRIMJENI NA KONSTRUKCIJSKOM RJEŠENJU MEHANIČKE HVATALJKE
Vjenceslav Damičević
U završnom radu objašnjen je pojam mehaničke hvataljke. Navedene su osnovne podjele mehaničkih hvataljki na temelju konstrukcije i njihove primjene. Dan je prikaz njihovog povijesnog razvoja. Na zanimljiv i ilustrativan način uz pomoć brojnih primjera iz životinjskog i ljudskog svijeta prikazan je utjecaj bionike na konstrukcijski i funkcionalni razvoj mehaničke hvataljke. Izvršena je podjela mehaničkih hvataljki na temelju njihove kinematske strukture. Pojedine skupine detaljno su...
ENERGETSKA UČINKOVITOST I EKONOMIČNOST RAZLIČITIH NAČINA GRIJANJA STAMBENE GRAĐEVINE
ENERGETSKA UČINKOVITOST I EKONOMIČNOST RAZLIČITIH NAČINA GRIJANJA STAMBENE GRAĐEVINE
Ivana Marić
Obrađena je tema energetske učinkovitosti i ekonomičnosti podnog i radijatorskog grijanja za stambenu zgradu. U uvodu je opisano općenito o podnom, radijatorskom i ostalim mogućnostima grijanja. Navedene su prednosti i nedostatci pojedinih sustava s aspekta ekonomičnosti i toplinske ugodnosti. Nakon toga, u sljedećem poglavlju je napravljen proračun unutarnjih projektnih temperatura za sve prostrorije u odabranoj stambenoj građevini. Na temelju izračunatih koeficijenata prolaza...
ENERGETSKA UČINKOVITOST KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA NA BIOMASU
ENERGETSKA UČINKOVITOST KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA NA BIOMASU
Mladen Gajić
U diplomskom radu ukratko je opisano kogeneracijsko postrojenje na biomasu i dan je prikaz kogeneracije u Republici Hrvatskoj. Proračun energetske učinkovitosti postrojenja i efikasnosti kotla na osnovu goriva različitih vlažnosti koja se koriste u kogeneracijskom postrojenju na biomasu rađen je na osnovi podataka dobivenih iz poduzeća Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. Također, predstavljena je ideja računalnog simuliranja ubacivanja drvene sječke u industrijski...
ENERGIJSKA I EKSERGIJSKA ANALIZA KOMBINIRANOG PLINSKO-PARNOG CIKLUSA NETO SNAGE 280 MW
ENERGIJSKA I EKSERGIJSKA ANALIZA KOMBINIRANOG PLINSKO-PARNOG CIKLUSA NETO SNAGE 280 MW
Igor Nišević
U radu je napravljena usporedba proračuna idealnog i stvarnog kombiniranog plinsko parnog ciklusa. U uvodu je objašnjen princip rada i dijelovi kombiniranog plinsko parnog ciklusa. Zatim je napravljen izračun parametara zadanog plinsko-parnog ciklusa, energijska i eksergijska analiza te utjecaj kompresijskog omjera plinskog ciklusa na odnos masenih protoka zraka i pare te termički stupanj djelovanja kombiniranog ciklusa. Proračun je izvršen korištenjem koda napisanog u programskom...
FAZNI DIJAGRAMI LEGURA
FAZNI DIJAGRAMI LEGURA
Dražen Vrkljan
U radu su analizirani fazni dijagrami legura, kao grafički prikazi hlađenja i ugrijavanja pojedinih legura određenog kemijskog sastava . U prvom dijelu rada opisane su općenite pojave vezane uz legure te prednosti i nedostaci čistih metala i razlozi njihovog legiranja. Opisan je i proces kristalizacije legura s navedenim kristalografskim sustavima i oblicima pojedinih kristalnih rešetki. U drugom dijelu opisani su fazni dijagrami, načini njihovog konstruiranja, polužni zakon i...
FDM POSTUPAK BRZE IZRADE PROTOTIPOVA
FDM POSTUPAK BRZE IZRADE PROTOTIPOVA
Viktor Mautner
Tema ovog završnog rada je predstavljanje, odnosno, uvod u tematiku jedne od novih tehnologija brze izrade prototipa. U nastavku rada dan je pregled pojedinih postupaka RP-a (brze izrade prototipa) kao i njihove karakteristike, materijali kojima se koriste i strojeva za izradu dodatnog materijala, odnosno žice. Pobliže je opisan postupak taložnog očvršćivanja – FDM postupak.
FUNKCIJSKA ANALIZA I IZRADA PARAMETARSKOG MODELA RUČNE DIZALICE
FUNKCIJSKA ANALIZA I IZRADA PARAMETARSKOG MODELA RUČNE DIZALICE
Hrvoje Stojčić
U ovom diplomskom radu obrađena je tema izrade 3D parametarskog modela u računalnom programu SolidWorks 2016 na primjeru ručne dizalice. Na samom početku dan je kratak osvrt na podjelu programa za 3D modeliranje te je prikazana usporedba mogućnosti pojedinih od njih. Ukratko su opisani i prikazani prostorni modeli na kojima se zasniva rad programa za 3D modeliranje. Funkcijskom dekompozicijom ručne dizalice prikazani su sastavni dijelovi ručne dizalice te je objašnjena...
FUNKCIONALNE I KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE NOSIVE KONSTRUKCIJE ZA POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA
FUNKCIONALNE I KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE NOSIVE KONSTRUKCIJE ZA POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA
Mario Katalinić
U prvom poglavlju ovog rada pojašnjen je konstrukcijski proces proizvoda te je objašnjena razlika između problema i zadatka konstrukcijskog procesa koji se često poistovjećuju. Navedeni su pristupi procesu konstruiranja, odnosno vrste procesa konstruiranja. Prikazane su faze u rješavanju konstrukcijskog zadatka u kojima su navedene aktivnosti konstruktora. Grafički je prikazana i struktura faza konstruiranja sa svim svojim pod operacijama i koracima. Zatim je opisana projektna...
GENERIRANJE KONSTRUKCIJSKOG RJEŠENJA VELOMOBILA
GENERIRANJE KONSTRUKCIJSKOG RJEŠENJA VELOMOBILA
Dinko Brezak
U uvodnom dijelu rada opisuju se konstrukcijske značajke velomobila i vrste izvedbi. Prikazani su mogući oblici ljuske velomobila koji pridonose aerodinamici vozila i omogućavaju brže gibanje. Pojašnjava se i prikazuje elektrobicikl i značajke elektromotora i ostalih elektroničkih komponenata spomenutog. U nastavku rada opisuje se prikazna konstrukcija koja je poslužila kao primjer pri projektiranju željene konstrukcije, opisuju se glavne konstrukcijske značajke prikazne...
GIROSKOPI: TEORIJA I PRIMJENA
GIROSKOPI: TEORIJA I PRIMJENA
Florijan Mandić
U radu je izvršena analiza načina rada I primjene giroskopa u općem I praktičnom smislu. Uspostavljeno je da je giroskop preuzeo veoma važno „mjesto“ u primjeni vozila, raketa, te razne artiljerije. Zadatkom je trebalo prikazati sferno gibanje krutog tijela, izvode momenata I kutnih brzina te prikazati to na praktičnim primjerima koji se upotrebljavaju u stvarnom životu. Također će biti izvršena analiza te rješavanje zadatka koji se može pojaviti kao problem u tehničkoj praksi.

Pages