Pages

UTJECAJ POVRŠINSKIH SLOJEVA NA TROŠENJE LEMEŠA
UTJECAJ POVRŠINSKIH SLOJEVA NA TROŠENJE LEMEŠA
Antonio Dvojković
U radu su opisane osnovne značajke tla, njegov utjecaj na rast i razvoj biljnih i životinjskih vrsta te osnovne fizikalne i mehaniĉke značajke tla. Opisana je i sama struktura tla te njegova kvaliteta koja bitno utječe na reduciranje nepovoljnih utjecaja na tlo. Osim toga detaljno je objašnjena i prikazana sama obrada tla, povijesni razvoj obrade od njenih samih početaka pa sve do razvoja suvremene tehnologije. Opisane su i glavne značajke obrade, njezin utjecaj na uzgoj biljnih...
UTJECAJ PRIPREME POVRŠINE NA KVALITETU NAŠTRCANOG SLOJA
UTJECAJ PRIPREME POVRŠINE NA KVALITETU NAŠTRCANOG SLOJA
Tihomir Terzić
Tema ovog završnog rada je „Utjecaj pripreme površine na kvalitetu naštrcanog sloja”. Rad je podijeljen na teorijski i eksperimentalni dio. U teorijskom dijelu rada općenito su opisani postupci oplemenjivanja površina, njihova podjela te prednosti i nedostaci. Također je opisan postupak toplinskog naštrcavanja te je detaljno objašnjeno plameno i visokobrzinsko naštrcavanje plinskim plamenom (HVOF), budući da su se ta dva postupka provela u eksperimentalnom dijelu završnog rada...
UTJECAJ SADRŽAJA UGLJIKA NA TVRDOĆU ZAKALJENIH NELEGIRANIH ČELIKA
UTJECAJ SADRŽAJA UGLJIKA NA TVRDOĆU ZAKALJENIH NELEGIRANIH ČELIKA
Sara Šebalj
U radu je bilo potrebno ispitati utjecaj sadržaja ugljika na tvrdoću slijedećih čelika: C15, C45 i C60. Ispitivanje tvrdoće čelika provodilo se prije i nakon kaljenja istih. U teorijskom dijelu objašnjeni su pojavni oblici ugljika u željeznim legurama, kako udio ugljika ovisi o mehaničkim svojstvima čelika, te osnovni pojmovi ključni za ovaj rad, a to su kaljenje, zakaljivost i prokaljivost. Eksperimentalni dio obuhvaća pripremu uzoraka, proces kaljenja, snimanje strukture i...
UTJECAJ STANJA POVRŠINE NA SVOJSTVA LIJEPLJENOG SPOJA
UTJECAJ STANJA POVRŠINE NA SVOJSTVA LIJEPLJENOG SPOJA
Nikola Katavić
U uvodnome dijelu opisana je kratko povijest razvoja tehnologije lijepljenja, potom su kratko opisani pojedini postupci nerastavljivih spojeva zajedno s njihovim prednostima i nedostacima. Detaljno je razrađena tehnologija lijepljenja u kojemu je sadržana definicija i pravilno izvođenje načina lijepljenja. Sadržana je temeljna klasifikacija ljepila, izbor ljepila, vrste ljepila te utjecajni faktori na sami izbor ljepila. U radu se nalaze mehanizam očvršćivanja, način pravilnog...
UTJECAJ SVOJSTAVA SUBSTRATA NA ČVRSTOĆU LIJEPLJENOG SPOJA
UTJECAJ SVOJSTAVA SUBSTRATA NA ČVRSTOĆU LIJEPLJENOG SPOJA
Mario Barna
U ovom diplomskom radu je opisan postupak spajanja materijala lijepljenjem kroz tri cjeline. Prva cjelina rada se temelji na teorijskom opisu postupka lijepljenja, izboru ljepila, podjele ljepila i primjerima iz prakse. Druga cjelina rada detaljno opisuje utjecaj pojedinih parametara na čvrstoću lijepljenog spoja. Parametri kao što su: svojstva ljepila, svojstva materijala za lijepljenje, uvjeti opterećenja, postupak lijepljenja i konstrukcijsko oblikovanje spoja, stvaraju niz karika u...
UTJECAJ TEMPERATURE BORIRANJA NA DEBLJINU BORIDNOG SLOJA POSTIGNUTOG NA ČELIKU C15
UTJECAJ TEMPERATURE BORIRANJA NA DEBLJINU BORIDNOG SLOJA POSTIGNUTOG NA ČELIKU C15
Josipa Jurić
Zadatak ovog završnog radaje ispitati i eksperimentalno prikazati utjecaj temperature boriranja na debljinu boridnog sloja koji se postiže na čeliku C15. U prvom dijelu objašnjena je podjela površinskih postupaka, te su ukratko opisani najčešći postupci. U nastavku jeopisan postupak boriranja u različitim sredstvima. Navedena su svojstva i primjena boriranih slojeva. Budući daje tema rada boriranje čelika C15, detaljnije je opisano boriranje nelegiranih čelika. U eksperimentalnom...
UTJECAJ TEMPERATURE SEKUNDARNOG ZRAKA  U ROTACIJSKOJ PEĆI
UTJECAJ TEMPERATURE SEKUNDARNOG ZRAKA U ROTACIJSKOJ PEĆI
Antun Gavlik
Analiziran je dio procesa pečenja klinkera, najsloženijeg dijela proizvodnje cementa. Zanemarujući pripremu sirovine te dio kemijskih procesa koji se odvijaju u izmjenjivaču i rotacijskoj peći kako bi se sinteriranjem i hlađenjem sirovine dobio klinker. Promatrani su termodinamički dijelovi procesa poput izgaranja goriva, optimiziranja plamena i plamenika te hlađenja klinkera, iskorištenja vrućih plinova dobivenih hlađenjem, optimizacije sustava hlađenja i transporta klinkera...
UTJECAJ TRAJANJA POPUŠTANJA NA TVRDOĆU ČELIKA C45
UTJECAJ TRAJANJA POPUŠTANJA NA TVRDOĆU ČELIKA C45
Toni Pravdić
Ovim radom je opisan postupak poboljšanja čelika, odnosno visokotemperaturno popuštanje te utjecaj trajanja popuštanja na tvrdoću čelika C45. Prvim poglavljem je općenito opisan postupak poboljšavanja čelika koji može biti klasičnim putem pomoću kaljenja i visokotemperaturnog popuštanja ili poboljšavanje može biti izotermno. Tu su još objašnjena osnovna svrha poboljšavanja i pojave na koje treba obratiti pažnju prilikom visokotemperaturnog popuštanja. Trećim poglavljem...
UTVRĐIVANJE NOSIVOSTI HIDRAULIČNOG MJEŠAČA DIGESTATA OŠTEĆENOGA DJELOVANJEM KOROZIJE
UTVRĐIVANJE NOSIVOSTI HIDRAULIČNOG MJEŠAČA DIGESTATA OŠTEĆENOGA DJELOVANJEM KOROZIJE
Florijan Mandić
Cilj diplomskog rada jest konstruirati cijev mješača propelera sa svim pripadajućim komponentama te na osnovu dobivene konstrukcije izvršiti analizu naprezanja i pomaka. U okviru rada izrađen je 3D model konstrukcije od nehrđajućeg čelika u programskom paketu Solidworks 2018. Cijev mješača propelera nalazi se unutar fermentora u kojemu dolazi do proizvodnje bioplina. Tijekom kemijskih reakcija kao što su hidroliza, acidogeneza, acetogeneza i na posljetku metanogeneza dolazi do...
UTVRĐIVANJE TRAJANJA UGRIJAVANJA
UTVRĐIVANJE TRAJANJA UGRIJAVANJA
Domagoj Škrinjar
Završni rad govori o toplinskoj obradi metala s naglaskom na određivanje trajanja ugrijavanja. Vrijeme se uzima u obzir kao jedan od ključnih faktora koji utječu na dobivenu mikrostrukturu i svojstva nakon toplinske obrade. Poznavanje trajanja pojedinih faza uvelike pomaže u samom procesu toplinske obrade, to jest, pravilnim vremenskim provođenjem pojedinih faza povisuje se vjerojatnost dobivanja točno tražene strukture, a samim time i svojstava. U proračunima je teško predvidjeti...
UVIJANJE ŠTAPOVA  TANKOSTJENOG PRESJEKA
UVIJANJE ŠTAPOVA TANKOSTJENOG PRESJEKA
Luka Šarlija
U ovome radu se analizira uvijanje tankostijenih štapova kružnog i pravokutnog poprečnog presjeka. Opisana je primjena ovih štapova u eksploataciji, prednosti te nedostatci u usporedbi sa štapovima punog presjeka. Prvi dio rada se bazira na analizi tankostjenih štapova okruglog poprečnog presjeka, naprezanju na pojedinom dijelu štapa, mogućim kidanjem istih, te pravilnom konstrukcijom kako bi se izbjegle štetne posljedice. Ovdje će biti riješeni primjeri takvih štapova, uz...
Upotreba aluminijskih odljevaka u automobilskoj industriji
Upotreba aluminijskih odljevaka u automobilskoj industriji
Marko Božić
U radu je prikazana način proizvodnje i uporaba odljevaka u automobilskoj industriji. Pojašnjene su tehnologije lijevanja za proizvodnju automobilskih dijelova. Prikazani su današnji zahtjevi za izradu automobilskih dijelova, te je navedena uporaba aluminijskih odljevaka u automobilskoj industriji. Pojašnjen je proces kontrole aluminijskih odljevaka te moguće greške koje mogu nastati tijekom lijevanja aluminija. Detaljno je objašnjen postupak izrade aluminijskih odljevaka i primjena...

Pages