Pages

USPOREDBA  KLASIČNOG PROJEKTIRANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA I PRIJEKTIRANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA U CAD/CAM SOFTVERU
USPOREDBA KLASIČNOG PROJEKTIRANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA I PRIJEKTIRANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA U CAD/CAM SOFTVERU
Veronika Opačak
U radu je provedena analiza klasičnog projektiranja tehnološkog procesa s računalom podržanim projektiranjem. Za zadani radni predmet, vratilo oznake 123855, projektiran je klasični tehnološki proces. Detaljno su razrađene sve tehnološke operacije i pripadajući tehnološki zahvati (izabrani su alati, režimi rada, te su proračunata komadna vremena za svaki zahvat). Uz pomoć CAD/CAM softvera CATIA generiran je tehnološki proces za operaciju 20 i uspoređen s klasičnim...
USPOREDBA BRAYTONOVOG CIKLUSA S REGENERATOROM I BEZ REGENERATORA
USPOREDBA BRAYTONOVOG CIKLUSA S REGENERATOROM I BEZ REGENERATORA
Franjo Tadić
U radu je napravljena teorijska analiza i usporedba Braytonovog ciklusa s regeneratoroms Braytonovim ciklusom bez regeneratora s termodinamičkog stajališta. U uvodu su objašnjene osnove i neke bitne značajke Braytonovog ciklusa, te opisane komponente postrojenja. Zatim je izvršena energijska i eksergijska analiza te definirani izrazi za eksergije u točkama ciklusa. Prikazan je usporedno programski kod za rješavanja definiranog zadatka u programskom paketu...
USPOREDBA RASPOREĐIVANJA PROIZVODNIH OPERACIJA PRIMJENOM RAZLIČITIH PRAVILA PRIORITETA
USPOREDBA RASPOREĐIVANJA PROIZVODNIH OPERACIJA PRIMJENOM RAZLIČITIH PRAVILA PRIORITETA
Matej Kovačević
Tema završnog je usporedba raspoređivanja proizvodnih operacija primjenom različitih pravila prioriteta te korištenje računalnog programa za rješavanje problema raspoređivanja. U prvom dijelu je pojašnjen pojam upravljanja proizvodnjom i njen povijesni razvoj. Zatim je opisan sam pojam upravljanja te metode i modeli koji se koriste za lakše upravljanje. Nakon toga objašnjen je pojam planiranja i načini koji se koriste za prikazivanje planiranja. Treći pojam koji je pojašnjen je...
USPOREDBA TRI PROJEKTNA  RJEŠENJA SUSTAVA GRIJANJA  U OBITELJSKOJ KUĆI
USPOREDBA TRI PROJEKTNA RJEŠENJA SUSTAVA GRIJANJA U OBITELJSKOJ KUĆI
Samuel Vrbanić
U diplomskom radu prikazana je projektna usporedba tri sustava grijanja u obiteljskoj kući koja se nalazi na području Slavonskog Broda. Proračun toplinskih gubitaka predmetnog objekta izrađen je na temelju proračuna toplinskog opterećenja prema normi HRN EN 12831:2003. U radu se analizira sustav s plinskim kondenzacijskim uređajem, kotlom na kruta goriva i loživo ulje te dizalicom topline zrak/voda. Svaki sustav je predviđen sa spremnikom za pripremu sanitarne potrošne vode koji je...
USPOREDBA TURSKIH I EUROPSKIH PROPISA U ANALIZI POTRESNOG DJELOVANJA NA PRIMJERU VODOCJEVNOG PARNOG KOTLA
USPOREDBA TURSKIH I EUROPSKIH PROPISA U ANALIZI POTRESNOG DJELOVANJA NA PRIMJERU VODOCJEVNOG PARNOG KOTLA
Zvonimir Ostojić
Tema diplomskog rada je usporedba europske i turske norme za potresno djelovanje na primjeru vodocijevnog parnog kotla kako bi se utvrdila primjenjivost europske norme na području Turske. Kao uvodni dio u problematiku rada pojašnjena je važnost normizacije u današnjem društvu. Nadalje, pojašnjeni su osnovni pojmovi vezani uz potrese i potresno djelovanje, utjecaj temeljnog tla, vrste seizmičkih zapisa i metode analize konstrukcija pri potresnom djelovanju. Europska, odnosno hrvatska...
UTJECAJ DULJINE PREKLOPA NA SVOJSTVA LIJEPLJENOG SPOJA
UTJECAJ DULJINE PREKLOPA NA SVOJSTVA LIJEPLJENOG SPOJA
Matija Kentržinski
U teorijskom dijelu rada kratko je opisana podjela postupaka spajanja materijala. Postupak lijepljenja je detaljnije opisan, gdje su obrađene teme vrste i podjele ljepila, izbora ljepila, faktora utjecaja na čvrstoću ljepila, proračuna jednostrukog preklopnog lijepljenog spoja te prednosti i nedostaci korištenja ljepila za spajanja materijala. U eksperimentalnom dijelu ispitan je utjecaj duljine preklopa na čvrstoću lijepljenog spoja. Jedna serija ispitnih tijela od aluminija (Al...
UTJECAJ INTERNE STRUKTURE NA SVOJSTVA MODELA IZRAĐENIH NA
PROSTORNOM PISAČU PRUSA I3
UTJECAJ INTERNE STRUKTURE NA SVOJSTVA MODELA IZRAĐENIH NA PROSTORNOM PISAČU PRUSA I3
Mladen Krsnik
Utjecaj interne strukture važan je čimbenik pri trodimenzionalnoj izradi modela budući da određuje stabilnost i kvalitetu izrađevine. Upravo zbog toga je prikazana izrada rasteznih i savojnih ispitnih tijela uz promjenu određenih parametara izrade zbog promatranja utjecaja interne strukture na svojstva. Detaljnije, visina sloja i količina ispune su mijenjane kroz petnaest različitih serija izrađenih na prostornom uređaju Prusa i3. Prikazom rezultata i analizom utvrđeno je...
UTJECAJ IZENTROPSKOG STUPNJA DJELOVANJA TURBINE NA TERMODINAMIČKI STUPANJ DJELOVANJA  REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA S DVA ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE
UTJECAJ IZENTROPSKOG STUPNJA DJELOVANJA TURBINE NA TERMODINAMIČKI STUPANJ DJELOVANJA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA S DVA ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE
Tomislav Perak
U radu je provedeno ispitivanje utjecaja izentropskog stupnja djelovanja pumpe i turbine na maseni protok pare i termodinamički stupanj djelovanja regenerativnog Rankineovog ciklusa s dva zagrijača napojne vode. U prvom dijelu rada koji je baziran na teorijskoj analizi odabrane teme, utvrđeno je da se na Rankineovom ciklusu moraju provesti određene modifikacije da bi se on po svome stupnju iskoristivosti približio Carnotovom (idealnom) ciklusu. Objašnjeno je na koji način se izvode te...
UTJECAJ KOROZIJE METALA ISPUŠNOG SUSTAVA NA KVALITETU EKO-TESTA
UTJECAJ KOROZIJE METALA ISPUŠNOG SUSTAVA NA KVALITETU EKO-TESTA
Slaven Suhi
U radu je analiziran utjecaj kvalitete ispušnog sustava automobila na rezultate mjerenja ispušnih plinova kod Otto i Diesel motora. Tijekom rada na tehničkom pregledu vozila primjećena je povezanost kvarova na ispušnom sustavu s rezultatima eko testa. U teorijskom dijelu rada su obrađene teme vezane za koroziju u vrućim atmosferama, odnosno u ispušnom sustavu, te opis materijala korištenih za izradu ispušnog sustava i elemenata vezanih za koroziju ispušnog sustava. U...
UTJECAJ MIKROSTRUKTURE NA ŽILAVOST ČELIKA
UTJECAJ MIKROSTRUKTURE NA ŽILAVOST ČELIKA
Dino Pilipović
U ovome radu je opisano što je to krhki lom, zašto i kako on nastaje, koji su problemi krhkog loma te kako ga spriječiti. Opisan je utjecaj mikrostrukture i temperature na žilavost čelika, točnije koji legirni elementi daju dobra svojstva žilavosti, a koji je smanjuju, te pri kojim temperaturama se čelik ponaša žilavo, a na kojima krhko. Za ocjenu žilavosti opisana su razna ispitivanja, gdje svako od ispitivanja ima svoj način provođenja i način zapisivanja rezultata, te ocjene...
UTJECAJ NAKNADNOG TLAKA NA MASU PP OTPRESKA
UTJECAJ NAKNADNOG TLAKA NA MASU PP OTPRESKA
Matko Perković
Rad sadržava opis polimernih materijala, te je detaljno opisan polipropilen. Prikazana je povijest nastanka polipropilena, njegove varijante, svojstva, prednosti i nedostatci, te područja u kojima se primjenjuje. Rad također sadrži i detaljan opis postupka i procesa injekcijskog prešanja. Prikazan je tijek događa u jednom ciklusu injekcijskog prešanja, te detaljan opis opreme s pomoću koje se vrši postupak injekcijskog prešanja. Navedeni su i parametri koji utječu na proces...
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA ASA OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA ASA OTPRESKA
Vedrana Hrnić
Zadatak obuhvaća opis polimernih materijala, opis svojstava akrilonitril/stiren/akrilat, te postupka i procesa injekcijskog prešanja. Detaljno smo opisali postupak injekcijskog prešanja, kojeg čine ubrizgavalica, temperiralo i kalup. Navedeni su parametri injekcijskog prešanja. Nadalje napravljen je plan pokusa za izradu eksperimentalnog dijela u kojem smo pokazali utjecaj parametara injekcijskog prešanja na rastezna svojstva otpreska.

Pages