Pages

UTJECAJ IZENTROPSKOG STUPNJA DJELOVANJA TURBINE NA TERMODINAMIČKI STUPANJ DJELOVANJA  REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA S DVA ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE
UTJECAJ IZENTROPSKOG STUPNJA DJELOVANJA TURBINE NA TERMODINAMIČKI STUPANJ DJELOVANJA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA S DVA ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE
Tomislav Perak
U radu je provedeno ispitivanje utjecaja izentropskog stupnja djelovanja pumpe i turbine na maseni protok pare i termodinamički stupanj djelovanja regenerativnog Rankineovog ciklusa s dva zagrijača napojne vode. U prvom dijelu rada koji je baziran na teorijskoj analizi odabrane teme, utvrđeno je da se na Rankineovom ciklusu moraju provesti određene modifikacije da bi se on po svome stupnju iskoristivosti približio Carnotovom (idealnom) ciklusu. Objašnjeno je na koji način se izvode te...
UTJECAJ KOROZIJE METALA ISPUŠNOG SUSTAVA NA KVALITETU EKO-TESTA
UTJECAJ KOROZIJE METALA ISPUŠNOG SUSTAVA NA KVALITETU EKO-TESTA
Slaven Suhi
U radu je analiziran utjecaj kvalitete ispušnog sustava automobila na rezultate mjerenja ispušnih plinova kod Otto i Diesel motora. Tijekom rada na tehničkom pregledu vozila primjećena je povezanost kvarova na ispušnom sustavu s rezultatima eko testa. U teorijskom dijelu rada su obrađene teme vezane za koroziju u vrućim atmosferama, odnosno u ispušnom sustavu, te opis materijala korištenih za izradu ispušnog sustava i elemenata vezanih za koroziju ispušnog sustava. U...
UTJECAJ MIKROSTRUKTURE NA ŽILAVOST ČELIKA
UTJECAJ MIKROSTRUKTURE NA ŽILAVOST ČELIKA
Dino Pilipović
U ovome radu je opisano što je to krhki lom, zašto i kako on nastaje, koji su problemi krhkog loma te kako ga spriječiti. Opisan je utjecaj mikrostrukture i temperature na žilavost čelika, točnije koji legirni elementi daju dobra svojstva žilavosti, a koji je smanjuju, te pri kojim temperaturama se čelik ponaša žilavo, a na kojima krhko. Za ocjenu žilavosti opisana su razna ispitivanja, gdje svako od ispitivanja ima svoj način provođenja i način zapisivanja rezultata, te ocjene...
UTJECAJ NAKNADNOG TLAKA NA MASU PP OTPRESKA
UTJECAJ NAKNADNOG TLAKA NA MASU PP OTPRESKA
Matko Perković
Rad sadržava opis polimernih materijala, te je detaljno opisan polipropilen. Prikazana je povijest nastanka polipropilena, njegove varijante, svojstva, prednosti i nedostatci, te područja u kojima se primjenjuje. Rad također sadrži i detaljan opis postupka i procesa injekcijskog prešanja. Prikazan je tijek događa u jednom ciklusu injekcijskog prešanja, te detaljan opis opreme s pomoću koje se vrši postupak injekcijskog prešanja. Navedeni su i parametri koji utječu na proces...
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA ASA OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA ASA OTPRESKA
Vedrana Hrnić
Zadatak obuhvaća opis polimernih materijala, opis svojstava akrilonitril/stiren/akrilat, te postupka i procesa injekcijskog prešanja. Detaljno smo opisali postupak injekcijskog prešanja, kojeg čine ubrizgavalica, temperiralo i kalup. Navedeni su parametri injekcijskog prešanja. Nadalje napravljen je plan pokusa za izradu eksperimentalnog dijela u kojem smo pokazali utjecaj parametara injekcijskog prešanja na rastezna svojstva otpreska.
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA PE OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA PE OTPRESKA
Zvonimir Mrčela
Tema ovoga diplomskog rada jest „utjecaj parametara injekcijskog prešanja na rastezna svojstva polietilenskog otpreska“, pa je u njegovu sklopu bilo vrlo važno opisati sam polietilen, njegova fizikalna i mehanička svojstva, te proces injekcijskog prešanja, s posebnom naznakom na podesive parametre injekcijskog prešanja. Prvi dio rada kratko se bazira na opisu polimera i daje nam uvid o kakvoj skupini materijala je riječ, dok je nadalje naglasak stavljen na polietilen (PE) i njegova...
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA POM OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA POM OTPRESKA
Mladen Radman
U sklopu rada opisani su polimerni materijali, detaljno razrađena svojstva poli(oksimetilena), te postupak injekcijskog prešanja s naznakom na utjecajne podesive parametre injekcijskog prešanja. Drugi dio rada temelji se na praktičnom radu. Analiziran je utjecaj temperature polimerne taljevine na rastezna svojstva POM otpresaka.
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA PP OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA PP OTPRESKA
Kasandra Perešin
Teorijski dio rada sadrži pregled polimernih materijala te svojstava polipropilena. Detaljno su opisani postupak i proces injekcijskog prešanja te parametri injekcijskog prešanja koji imaju utjecaj na rastezna svojstva otpreska. Eksperimentalni dio sadrži ispitivanje utjecaja parametara injekcijskog prešanja na rastezna svojstva otpreska.
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA PS OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA PS OTPRESKA
Ljudevit Razumović
U diplomskom radu su objašnjene osnove polimera i polimernih materijala: plastomeri, duromeri i plastomeri, njihova podjela te fizička stanja. U radu s detaljno opisana svojstva PS (polistirena). Prikazani su parametri injekcijskog prešanja i opisani utjecaji na rastezna svojstava PS otpresaka. U eksperimentalnom dijelu pokazani su parametri injekcijskog prešanja na rastezna svojstva polistirenskog otpreska. .
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA ASA OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA ASA OTPRESKA
Ivan Baričić
U diplomskom su radu objašnjene osnove polimera i polimernih materijala: plastomeri, duromeri i plastomeri, njihova podjela te fizička stanja. U radu su također detaljno opisana svojstva (akrilnotrila / stirena / akrilata) ASA. Prikazani su parametri injekcijskog prešanja i opisani utjecaji savojnih svojstava otpresaka. U eksperimentalnom dijelu pokazani su parametri injekcijskog prešanja na savojna svojstva otpreska s materijalom ASA.
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA PE OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA PE OTPRESKA
Dino Alegić
U radu je opisano što su polimeri, na koji način se dobivaju, te su navedeni proizvodi dobiveni iz polimernih materijala i njihova područja primjene. Detaljno je analizirana struktura polimera koja je markomolekulni spoj određen s nekoliko karakterističnih skupina podataka. Strukturu makromolekule određuje njezina veličina, broj tipova mera, opći izgled, konformacija i konfiguracija makromolekule. Detaljno je opisan polietilen, polimerni materijal koji je korišten u...
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA POM OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA POM OTPRESKA
Mario Kazda
Mehanička svojstva polimera uvelike ovise o kemijskom sastavu, parametrima proizvodnje te geometriji gotovog proizvoda. Zbog sve veće primjene polimernih materijala u svim granama industrije, raste i potreba za boljim poznavanjem njihovih osnovnih svojstava. Upravo iz ovog razloga, odlučeno je ispitati utjecaj parametara injekcijskog prešanja na savojna svojstva ispitnih tijela načinjenih od polioksimetilena (POM). Uvodni dio ovog rada sastoji se od opisa polimernih materijala, njihovim...

Pages