Pages

UPOTREBA FILTARA PRI LIJEVANJU ALUMINIJSKIH LEGURA
UPOTREBA FILTARA PRI LIJEVANJU ALUMINIJSKIH LEGURA
Marko Šimunović
U ovom radu opisan je aluminij i njegove legure. U uvodu se općenito govori o aluminiju i ljevarstvu te filtrima. Zatim se opširnije opisuje aluminij, njegove legure i podjela aluminija kao i postupci lijevanja i dijelovi uljevnog sustava. Također su opisani filtri, njihova podjela te utjecaji i načini uporabe filtara u ljevarstvu i primjene filtara kod aluminijskih legura kao i prednosti i nedostatci filtara kod različitih tipova ljevova.
UPRAVLJANJE KVALITETOM KOD REMONTA STROJEVA
UPRAVLJANJE KVALITETOM KOD REMONTA STROJEVA
Amela Čačulović
U radu je analiziran sustav zahtjeva kvalitete ISO 9001 kao najraširenije europske norme za kvalitetu. Zadatkom je trebalo analizirati teorijski i eksperimentalno primjenu sustava kvalitete ISO 9001 u nekoj organizaciji sa svom operativnom dokumentacijom koja je propisana normom ISO 9001.
UPRAVLJANJE PROIZVODNIM SUSTAVOM POMOĆU PLC
UPRAVLJANJE PROIZVODNIM SUSTAVOM POMOĆU PLC
Katarina Stoić
Rad opisuje programiranje programabilnih logičkih kontrolera (PLC) na jednom stvarnom primjeru iz industrije. Prije samog programiranja potrebno je napraviti pripremu, kako bi se program lakše napravio. Priprema se sastoji najprije od izrade pneumatske sheme i provjere njene funkcionalnosti. Na temelju sheme se izrađuje dijagram toka te električna shema. Kada su ove sheme gotove, moguće je napisati program za PLC. Funkcionalnost programa provjerena je na didaktičkoj opremi u laboratoriju.
UPRAVLJANJE REKLAMACIJAMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM
UPRAVLJANJE REKLAMACIJAMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM
Martin Sekušak
U radu je kratko opisan sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 s posebnim osvrtom na reklamacije kao glavnu temu rada. Rad se sastojao od teoretskog i eksperimentalnog dijela rada i analize podatka prikupljenih eksperimentalnim dijelom rada. Eksperimentalni dio rada se sastojao od analize procesa rješavanja reklamacija u poduzeću Weidmann. Pomoću analiziranog procesa pristupilo se analizi tih dobivenih podataka kao i utvrđivanju preventivnih i korektivnih radnji koje je potrebno...
USPOREDBA  DVA PROJEKTNA RJEŠENJA SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA ZGRADE DRŽAVNOG ARHIVA U VUKOVARU
USPOREDBA DVA PROJEKTNA RJEŠENJA SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA ZGRADE DRŽAVNOG ARHIVA U VUKOVARU
Leon Čeple
U diplomskom radu prikazana je usporedba projektnih rješenja dva sustava grijanja na objektu Državnog Arhiva u Vukovaru. Vrsta i broj ogrjevnih tijela odabrana je prema proračunu toplinskih gubitaka objekta. Proračun je rađen prema standardu HRN EN 12 831. U radu se analiziraju i uspoređuju sustavi grijanja pomoću plinskih kondenzacijskih uređaja i peći na pelet sa spremnikom vode. Oba sustava imaju namjenu zagrijavanje prostorija unutar objekta. Priprema sanitarne potrošne vode...
USPOREDBA  KLASIČNOG PROJEKTIRANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA I PRIJEKTIRANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA U CAD/CAM SOFTVERU
USPOREDBA KLASIČNOG PROJEKTIRANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA I PRIJEKTIRANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA U CAD/CAM SOFTVERU
Veronika Opačak
U radu je provedena analiza klasičnog projektiranja tehnološkog procesa s računalom podržanim projektiranjem. Za zadani radni predmet, vratilo oznake 123855, projektiran je klasični tehnološki proces. Detaljno su razrađene sve tehnološke operacije i pripadajući tehnološki zahvati (izabrani su alati, režimi rada, te su proračunata komadna vremena za svaki zahvat). Uz pomoć CAD/CAM softvera CATIA generiran je tehnološki proces za operaciju 20 i uspoređen s klasičnim...
USPOREDBA BRAYTONOVOG CIKLUSA S REGENERATOROM I BEZ REGENERATORA
USPOREDBA BRAYTONOVOG CIKLUSA S REGENERATOROM I BEZ REGENERATORA
Franjo Tadić
U radu je napravljena teorijska analiza i usporedba Braytonovog ciklusa s regeneratoroms Braytonovim ciklusom bez regeneratora s termodinamičkog stajališta. U uvodu su objašnjene osnove i neke bitne značajke Braytonovog ciklusa, te opisane komponente postrojenja. Zatim je izvršena energijska i eksergijska analiza te definirani izrazi za eksergije u točkama ciklusa. Prikazan je usporedno programski kod za rješavanja definiranog zadatka u programskom paketu...
USPOREDBA RASPOREĐIVANJA PROIZVODNIH OPERACIJA PRIMJENOM RAZLIČITIH PRAVILA PRIORITETA
USPOREDBA RASPOREĐIVANJA PROIZVODNIH OPERACIJA PRIMJENOM RAZLIČITIH PRAVILA PRIORITETA
Matej Kovačević
Tema završnog je usporedba raspoređivanja proizvodnih operacija primjenom različitih pravila prioriteta te korištenje računalnog programa za rješavanje problema raspoređivanja. U prvom dijelu je pojašnjen pojam upravljanja proizvodnjom i njen povijesni razvoj. Zatim je opisan sam pojam upravljanja te metode i modeli koji se koriste za lakše upravljanje. Nakon toga objašnjen je pojam planiranja i načini koji se koriste za prikazivanje planiranja. Treći pojam koji je pojašnjen je...
USPOREDBA TRI PROJEKTNA  RJEŠENJA SUSTAVA GRIJANJA  U OBITELJSKOJ KUĆI
USPOREDBA TRI PROJEKTNA RJEŠENJA SUSTAVA GRIJANJA U OBITELJSKOJ KUĆI
Samuel Vrbanić
U diplomskom radu prikazana je projektna usporedba tri sustava grijanja u obiteljskoj kući koja se nalazi na području Slavonskog Broda. Proračun toplinskih gubitaka predmetnog objekta izrađen je na temelju proračuna toplinskog opterećenja prema normi HRN EN 12831:2003. U radu se analizira sustav s plinskim kondenzacijskim uređajem, kotlom na kruta goriva i loživo ulje te dizalicom topline zrak/voda. Svaki sustav je predviđen sa spremnikom za pripremu sanitarne potrošne vode koji je...
USPOREDBA TURSKIH I EUROPSKIH PROPISA U ANALIZI POTRESNOG DJELOVANJA NA PRIMJERU VODOCJEVNOG PARNOG KOTLA
USPOREDBA TURSKIH I EUROPSKIH PROPISA U ANALIZI POTRESNOG DJELOVANJA NA PRIMJERU VODOCJEVNOG PARNOG KOTLA
Zvonimir Ostojić
Tema diplomskog rada je usporedba europske i turske norme za potresno djelovanje na primjeru vodocijevnog parnog kotla kako bi se utvrdila primjenjivost europske norme na području Turske. Kao uvodni dio u problematiku rada pojašnjena je važnost normizacije u današnjem društvu. Nadalje, pojašnjeni su osnovni pojmovi vezani uz potrese i potresno djelovanje, utjecaj temeljnog tla, vrste seizmičkih zapisa i metode analize konstrukcija pri potresnom djelovanju. Europska, odnosno hrvatska...
UTJECAJ DULJINE PREKLOPA NA SVOJSTVA LIJEPLJENOG SPOJA
UTJECAJ DULJINE PREKLOPA NA SVOJSTVA LIJEPLJENOG SPOJA
Matija Kentržinski
U teorijskom dijelu rada kratko je opisana podjela postupaka spajanja materijala. Postupak lijepljenja je detaljnije opisan, gdje su obrađene teme vrste i podjele ljepila, izbora ljepila, faktora utjecaja na čvrstoću ljepila, proračuna jednostrukog preklopnog lijepljenog spoja te prednosti i nedostaci korištenja ljepila za spajanja materijala. U eksperimentalnom dijelu ispitan je utjecaj duljine preklopa na čvrstoću lijepljenog spoja. Jedna serija ispitnih tijela od aluminija (Al...
UTJECAJ INTERNE STRUKTURE NA SVOJSTVA MODELA IZRAĐENIH NA
PROSTORNOM PISAČU PRUSA I3
UTJECAJ INTERNE STRUKTURE NA SVOJSTVA MODELA IZRAĐENIH NA PROSTORNOM PISAČU PRUSA I3
Mladen Krsnik
Utjecaj interne strukture važan je čimbenik pri trodimenzionalnoj izradi modela budući da određuje stabilnost i kvalitetu izrađevine. Upravo zbog toga je prikazana izrada rasteznih i savojnih ispitnih tijela uz promjenu određenih parametara izrade zbog promatranja utjecaja interne strukture na svojstva. Detaljnije, visina sloja i količina ispune su mijenjane kroz petnaest različitih serija izrađenih na prostornom uređaju Prusa i3. Prikazom rezultata i analizom utvrđeno je...

Pages