Pages

TOPLINSKA OBRADA SIVOG I NODULARNOG LIJEVA
TOPLINSKA OBRADA SIVOG I NODULARNOG LIJEVA
Boris Džinić
U uvodu završnog rada dan je kratak opis lijeva i podjela željeznih ljevova. U nastavku rada opisan je kemijski sastav, mikrostruktura, svojstva i područja primjena sivog i nodularnog lijeva. Opisani su pojedini postupci toplinske obrade sivog i nodularnog lijeva kao što su: žarenje za redukciju napetosti, žarenje za poboljšavanje obradivosti, normalizacijsko žarenje, meko žarenje, te kaljenje i popuštanje. Na kraju rada opisan je izotermički poboljšani nodularni lijev, kod kojeg...
TOPLINSKA OBRADA SIVOG LIJEVA
TOPLINSKA OBRADA SIVOG LIJEVA
Marko Ljubičić
U radu analiziran je utjecaj toplinske obrade kaljenja na mehanička svojstva sivog lijeva. Rad se sastoji od dva dijela: teorijskog i eksperimentalnog. U teorijskom dijelu ukratko su objašnjena svojstva i primjena ljevova, a detaljnije obrađen sivi lijev. Također prikazana je klasifikacija sivog lijeva, njegova kristalizacija i utjecaj kemijskog sastava i mikrostrukture na mehanička svojstva. Osim elemenata koji utječu na svojstva i mikrostrukturu prikazan je utjecaj lamelarnog grafita...
TOPLINSKA OBRADA ZAVARENIH SPOJEVA
TOPLINSKA OBRADA ZAVARENIH SPOJEVA
Hrvoje Bodrožić
U ovom diplomskom radu analizirana je tema toplinska obrada zavarenih spojeva za čelike koje se koriste u kotlogradnji. Radom je obuhvaćen opis postupaka toplinskih obrada kao što su: žarenje za redukciju zaostalih naprezanja, normalizacijsko žarenje, poboljšavanje, rastvorno žarenje (gašenje), i predgrijavnje. Uz navedene postupke toplinske obrade obuhvaćen je opis: ugljičnih nelegiranih čelika, mikrolegirani i niskolegirani finozrnati visokočvrsti čelici, legirani Mo, CrMo i...
TOPLINSKA PUMPA ZA POTREBE SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA OBJEKTA FAKULTETA
TOPLINSKA PUMPA ZA POTREBE SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA OBJEKTA FAKULTETA
Ante Jareb
U ovom zadatku izradio sam proračun za grijanje i hlađenje svog fakulteta – Strojarski fakultet Slavonski Brod. Za osnovno gorivo uzeo sam plin iz postojeće instalacije. Uštedu osnovnog energenta (plina) postigao sam izborom toplinske pumpe. Zadržano je postojeće radijatorsko grijanje na koje je priključen novi projektirani uređaj. Hlađenje objekta izvedeno je istom toplinskom pumpom i instalacijom ventilokonvektora. U radu sam izradio shemu cjelokupnog procesa grijanja i...
TOPLINSKI PRORAČUN STACIONARNOG GENERATORA PARE S IZGARANJEM KRUTOG GORIVA U LETU
TOPLINSKI PRORAČUN STACIONARNOG GENERATORA PARE S IZGARANJEM KRUTOG GORIVA U LETU
Romario Vijačkić
Generatori pare su energetski uređaji za pretvorbu kapljevine u parnu fazu pri određenom tlaku i temperaturi te kao takav radni medij služi za pogon parnih strojeva ili za prijenos toplinske energije. Opisana je podjela generatora pare te su opisani dijelovi generatora pare. Prijenos topline na ogrjevnim površinama generatora pare vrši se konvekcijom i zračenjem. Za gorivo su navedene osnovne karakteristike pomoću kojih se pristupa proračunu dimnih plinova. Poslije toga je...
TRANSPORTNI PROBLEMI I PROBLEMI RASPOREĐIVANJA
TRANSPORTNI PROBLEMI I PROBLEMI RASPOREĐIVANJA
Zvonimir Erceg
U ovom završnom radu opisane su metode za dobivanje rješenja transportnog problema i problema raspoređivanja radnika. U prvom primjeru prikazan je zatvoreni transportni problem, tj. slučaj kada je ponuda jednaka potražnji. U drugom primjeru prikazan je slučaj otvorenog transportnog problema, kada je ponuda veća od potražnje, dok je u trećem primjeru dan slučaj za ponudu manju od potražnje. Ova dva slučaja, probleme je bilo potrebno pretvoriti u zatvoreni transportni problem...
TRODIMENZIONALNO TISKANJE
TRODIMENZIONALNO TISKANJE
Nikola Karlić
Aditivna proizvodnja se razvija već više od 25 godina, točnije od kraja 80-ih godina prošlog stoljeća. Razvijene su različite tehnologije aditivnih postupaka te svaka od njih ima određenu primjenu u nekim područjima. Temelj ovih tehnologija je proizvodnja trodimenzionalnih predmeta sloj po sloj dodavanjem materijala za razliku od klasične proizvodnje kojom se uklanja materijal sa nekog komada i tako izrađuje predmet. U uvodu ovog završnog rada ukratko je opisana povijest...
TTT DIJAGRAMI PRI TOPLINSKOJ OBRADI ČELIKA
TTT DIJAGRAMI PRI TOPLINSKOJ OBRADI ČELIKA
Daniel Mandić
Tema ovog završnog rada je „TTT dijagrami pri toplinskoj obradi čelika“. U ovom radu su navedene vrste TTT dijagrama, njihova svojstva i primjena, kao i način njihovog konstruiranja. Ovi dijagrami se koriste za praćenje promjena kod ubrzanog hlađenja i za svaki su čelik različiti. Dakle, čelici različitog kemijskog sastava imaju i različite TTT-dijagrame. U eksperimentalnom dijelu rada obrađivani su čelici za poboljšavanje. Ovi čelici se primjenjuju onda, kada vlačna...
Tehnologija brze izrade alata oznake AI-01
Tehnologija brze izrade alata oznake AI-01
Antonio Iveljić
U ovom radu ukratko su opisane postojeće tehnologije za brzu izradu alata kao i materijali koji se koriste u njihovoj proizvodnji. Najviše pažnje je usmjereno na aditivnu proizvodnju iz razloga što u toj tehnologiji nisu prisutna ograničenja koja postavlja klasičan način izrade alata lijevanjem u kalupe i CNC obradom Za primjer prednosti i nedostataka aditivne tehnologije konstruirano je svrdlo sa spiralnim kanalom za provođenje SHIP-a. Model alata je konstruiran koristeći program...
Tehnologija izrade alata i gotovih proizvoda postupkom injekcijskog prešanja i obrade deformiranjem
Tehnologija izrade alata i gotovih proizvoda postupkom injekcijskog prešanja i obrade deformiranjem
Leon Trivić
U radu se opisuje i prikazuje proces konstruiranja i izrade alata za injekcijsko prešanje i alata za savijanje cijevi pomoću trna. Opisan je proces proizvodnje na strojevima za injekcijsko prešanje kao i proces savijanja cijevi pomoću trna. Navedeni su značaj i uvjeti korištenja alata te su izneseni zahtjevi koji se postavljaju pri konstruiranju i izradi alata. Objašnjeni su materijali koji se koriste za izradu alata i zahtjevi koje ti materijali moraju zadovoljiti. Opisano je...
Tehnologija izrade kućišta
Tehnologija izrade kućišta
Zvonko Pitlović
U diplomskom radu opisana je grana strojarstva koju nazivamo ljevarstvo te njegova važnost i razvitak kroz povijest. Prikazana je tehnologija lijevanja kućišta dijela lokomotive od zahtjeva za konstruiranje (veličina i oblik odljevka, konstruiranje vanjskog oblika odljevka, konstruiranje stjenki, konstruiranje unutrašnjih površina odljevka, uvjeti hlađenja odljevka, unutrašnja naprezanja, nastajanje zaostalih naprezanja, temperaturne deformacije), proračuna uljevnog sustava koji se...
Tehnologija izrade modela proizvoda iz poliuretana prema crtežu oznake DM1
Tehnologija izrade modela proizvoda iz poliuretana prema crtežu oznake DM1
Danijel Matjačić
U radu je istražen i opisan postupak izrade modela zupčanika, od poliuretana, za lijevanje. Prije same izrade potrebno se bilo upoznati sa pravilima konstruiranja modela za lijevanje, odabirom materijala i namjenom modela. Dimenzije zupčanika određuju se proračunom. Pomoću proračunatih dimenzija model zupčanika se konstruira u 3D programu, pritom valja pripaziti na pravila konstruiranja ljevačkih modela. Samo konstruiranje zahtjeva dobro poznavanje tehnologije oblikovanja pomoću...

Pages