Pages

TEHNOLOŠKI PROCES ZA IZRADU KRIŽNOG ZGLOBA PRIMJENOM CAD/CAM SUSTAVA
TEHNOLOŠKI PROCES ZA IZRADU KRIŽNOG ZGLOBA PRIMJENOM CAD/CAM SUSTAVA
Robert Kovačević
Tema diplomskog rada je Tehnološki proces za izradu križnog zgloba primjenom CAD/CAM sustava. U teorijskom dijelu ukratko su opisane značajke NC i CNC sustava kao i značajke programskih paketa u kojima je ovaj rad izrađen. U praktičnom dijelu opisana je detaljna izrada tehnološkog procesa u programskom paketu Siemens NX PLM i postupak izrade tehničke dokumentacije u programu Autodesk Inventor. Pomoću Siemens NX programa generiran je G kod čija je primjena daljnje prikazana u...
TEMPERATURNA POLJA KOD ELEKTROLUČNOG ZAVARIVANJA TALJENJEM
TEMPERATURNA POLJA KOD ELEKTROLUČNOG ZAVARIVANJA TALJENJEM
Lucija Rudež
U ovom završnom radu cilj je objasniti temperaturna polja kod elektrolučnog zavarivanja taljenjem. U prvom dijelu, kako bismo se uveli u samu bit rada, objašnjava se pojam zavarivanja, elektrolučno zavarivanje, temperaturna polja te utjecaj distribucije temperaturnih polja kod elektrolučnog zavarivanja. U nastavku se opisuje toplinski ciklus, njegova maksimalna temperatura, trajanje i brzina hlađenja, unešena energija te prikaz formula za proračun istog. Prikazan je i utjecaj na...
TEORIJA, PRORAČUN I PRIMJENA ZAKRIVLJENIH RAVNINSKIH NOSAČA
TEORIJA, PRORAČUN I PRIMJENA ZAKRIVLJENIH RAVNINSKIH NOSAČA
Stjepan Čuljak
U teorijskom dijelu rada zadana je definicija nosača, kao i njihova osnovna podjela. Podjela je napravljena prema određenim karakteristikama nosača kao što su njegov materijal, vrsta oslanjanja nosača, statička određenost, oblik i konstantnost poprečnog presjeka nosača. U praktičnom dijelu je definirano značenje zakrivljenih nosača, proračun nosača sastavljenog od ravnog i zakrivljenog nosača, kojemu se određuju dijagrami posmičnih i aksijalnih sila, te momenata savijanja....
TERMODINAMIČKA ANALIZA KASKADNOG RASHLADNOG UREĐAJA KORIŠTENJEM RAČUNALNIH PROGRAMA
TERMODINAMIČKA ANALIZA KASKADNOG RASHLADNOG UREĐAJA KORIŠTENJEM RAČUNALNIH PROGRAMA
Tomislav Aušić
Tema ovog završnog rada je Termodinamička analiza kaskadnog rashladnog uređaja korištenjem računalnih programa. U radu je pojašnjen princip rada ljevokretnog ciklusa te su predstavljena svojstva zadane radne tvari, kao i svojstva korištenih programa. Na osnovu zadanih parametara izrađen je matematički model zadanog kaskadnog rashladnog uređaja u programima EES i SISREF te su prikazana rješenja u pojedinim programima, kao i moguće varijacije pojedinih ulaznih podataka. Također su...
TERMODINAMIČKA ANALIZA RADA ZADANOG PARNO- TURBINSKOG POSTROJENJA S REGENERATIVNIM ZAGRIJAVANJEM VODE
TERMODINAMIČKA ANALIZA RADA ZADANOG PARNO- TURBINSKOG POSTROJENJA S REGENERATIVNIM ZAGRIJAVANJEM VODE
Robert Dubravac
U radu je analiziran termodinamički stupanj djelovanja Rankineova procesa sa rekuperativnim i regenerativnim zagrijavanjem napojne vode te pregrijavanjem pare nakon djelomične izentropske ekspanzije u turbini visokog tlaka.Proračun je pokazao da jedan uređaj regenerativnog zagrijavanja napojne vode podiže termodinamički stupanj djelovanja Rankineova procesa za 2% dok rekuperativno zagrijavanje napojne vode podiže termodinamički stupanj djelovanja za 1%.Utvrđeno je da svakim...
TERMODINAMIČKA ANALIZA RANKINEOVOG CIKLUSA 
NETO SNAGE 100 MW
TERMODINAMIČKA ANALIZA RANKINEOVOG CIKLUSA NETO SNAGE 100 MW
Josipa Marić
U završnom radu je izvršena analiza Rankineova ciklusa s međugrijačem pare i jednim otvorenim i jednim zatvorenim zagrijačemnapojne vode koji ima neto snagu ciklusa 100 MW. Opisan je princip rada idealnog Rankineova ciklusa, regenerativnog Rankineova ciklusa te regenerativnog Rankineova ciklusa s međugrijačem pare. Uz analizu su priloženi odgovarajući dijagrami i sheme ciklusa. U zadatku završnog rada izračunat je maseni protok pare i termički stupanj djelovanja. Uz izračunati...
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA  S MEĐUPREGRIJANJEM PARE
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA S MEĐUPREGRIJANJEM PARE
Joško Ištuk
U radu je provedena teorijska i računska termodinamička analiza regenerativnog Rankineovog ciklusa s međupregrijanjem pare. Zadatkom je trebalo obuhvatiti proračun parno – turbinskog postrojenja koji je uključivao izračun temperature na ulazu u zatvoreni zagrijač napojne vode, termički stupanj djelovanja ciklusa te neto snagu ciklusa. Također, bilo je potrebno ispitati utjecaj temperature međupregrijanja na termički stupanj djelovanja ciklusa te izvršiti optimizaciju ciklusa s...
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA PRI ZAMJENI OTVORENOG ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE ZATVORENIM
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA PRI ZAMJENI OTVORENOG ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE ZATVORENIM
Elizabeta Aždajić
U radu je izvršena analiza regenerativnog Rankineovog ciklusa s međupregrijanjem pare. Opisan je princip rada idealnog Rankineovog ciklusa, idealnog regenerativnog Rankineovog ciklusa i regenerativnog Rankineovog ciklusa sa međupregrijanjem, te su izvršene energijske analize navedenih procesa sa odgovarajućim shemama i dijagramima. Zadatkom je trebalo izračunati maseni protok pare kroz kotao, termički stupanj djelovanja ciklusa i ispitati utjecaj temperature međupregrijanja na...
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA S MEĐUPREGRIJANJEM PARE I DVA OTVORENA ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA S MEĐUPREGRIJANJEM PARE I DVA OTVORENA ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE
Marin Vuksanović
U radu opisana je nadogradnja i optimizacija prototipa manipulatora izrađenog na 3D printeru. Prilikom nadogradnje i optimizacije iskrsnule su brojne prepreke i izmjene dijelova manipulatora koje utječu na vezane elemente. Zbog neispravnosti i nedostataka manipulatora analizirana su potrebna područja nadogradnje i optimizacije. Područjima nadogradnje i optimizacije obuhvaća se promjena ležaja, ugradnja graničnih prekidača, izmjena programskog koda te izmjena prihvatnice manipulatora....
TERMODINAMIČKA ANALIZA ZAGRIJAČA VODE U GENERATORU PARE ZADANOG KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA
TERMODINAMIČKA ANALIZA ZAGRIJAČA VODE U GENERATORU PARE ZADANOG KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA
Elizabeta Aždajić
Tema diplomskog rada je termodinamička analiza kružnog ciklusa kogeneracijskog postrojenja i termodinamička analiza zagrijača vode u zadanom kogeneracijskom postrojenju. Prema tome, diplomski rad sastoji se iz dva osnovna dijela. U prvom dijelu rada opisano je kogeneracijsko postrojenje „Slavonija OIE“ s naglaskom na generator pare i njegove osnovne uređaje te su priložene sve potrebne sheme komponenti postrojenja. Također, izvršen je termodinamički proračun kružnog ciklusa...
TERMODINAMIČKA OPTIMIZACIJA  RANKINEOVOG CIKLUSA SA ZATVORENIM ZAGRIJAČEM NAPOJNE VODE
TERMODINAMIČKA OPTIMIZACIJA RANKINEOVOG CIKLUSA SA ZATVORENIM ZAGRIJAČEM NAPOJNE VODE
Ante Vrljić
U ovom radu provedena je, teorijski i računski, optimizacija Rankineovog ciklusa sa zatvorenim zagrijačem napojne vode. U zadatku je bilo potrebno opisati princip rada regenerativnog Rankineovog ciklusa, te računski prikazati proračun Rankineovog ciklusa sa zatvorenim zagrijačem napojne vode. Uz to su izvršeni proračuni s promjenama u ciklusu s ciljem mogućeg povećanja termičkog stupnja djelovanja Rankineovog ciklusa. Teorijskom analizom utvrđeno je da je Rankineov ciklus puno...
TERMODINAMIČKA OPTIMIZACIJA SABATHEOVOG CIKLUSA
TERMODINAMIČKA OPTIMIZACIJA SABATHEOVOG CIKLUSA
Dorian Turk
U završnom radu je opisan Sabatheov ciklus. Izvršen je proračun Sabatheovog ciklusa, s temperaturno promjenjivim kao i s temperaturno neovisnim specifičnim toplinskim kapacitetima. Rješavanje ciklusa prikazano je u programu Engineering Equation Solveru. Ispitan je utjecaj kompresijskog omjera na termički stupanj djelovanja ciklusa te je izvršena optimizacija ciklusa s ciljem postizanja maksimalnog termičkog stupnja djelovanja. Prikazana je i usporedba Sabatheovog ciklusa s Ottovim i...

Pages