Pages

TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA  S MEĐUPREGRIJANJEM PARE
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA S MEĐUPREGRIJANJEM PARE
Joško Ištuk
U radu je provedena teorijska i računska termodinamička analiza regenerativnog Rankineovog ciklusa s međupregrijanjem pare. Zadatkom je trebalo obuhvatiti proračun parno – turbinskog postrojenja koji je uključivao izračun temperature na ulazu u zatvoreni zagrijač napojne vode, termički stupanj djelovanja ciklusa te neto snagu ciklusa. Također, bilo je potrebno ispitati utjecaj temperature međupregrijanja na termički stupanj djelovanja ciklusa te izvršiti optimizaciju ciklusa s...
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA PRI ZAMJENI OTVORENOG ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE ZATVORENIM
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA PRI ZAMJENI OTVORENOG ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE ZATVORENIM
Elizabeta Aždajić
U radu je izvršena analiza regenerativnog Rankineovog ciklusa s međupregrijanjem pare. Opisan je princip rada idealnog Rankineovog ciklusa, idealnog regenerativnog Rankineovog ciklusa i regenerativnog Rankineovog ciklusa sa međupregrijanjem, te su izvršene energijske analize navedenih procesa sa odgovarajućim shemama i dijagramima. Zadatkom je trebalo izračunati maseni protok pare kroz kotao, termički stupanj djelovanja ciklusa i ispitati utjecaj temperature međupregrijanja na...
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA S MEĐUPREGRIJANJEM PARE I DVA OTVORENA ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA S MEĐUPREGRIJANJEM PARE I DVA OTVORENA ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE
Marin Vuksanović
U radu opisana je nadogradnja i optimizacija prototipa manipulatora izrađenog na 3D printeru. Prilikom nadogradnje i optimizacije iskrsnule su brojne prepreke i izmjene dijelova manipulatora koje utječu na vezane elemente. Zbog neispravnosti i nedostataka manipulatora analizirana su potrebna područja nadogradnje i optimizacije. Područjima nadogradnje i optimizacije obuhvaća se promjena ležaja, ugradnja graničnih prekidača, izmjena programskog koda te izmjena prihvatnice manipulatora....
TERMODINAMIČKA ANALIZA ZAGRIJAČA VODE U GENERATORU PARE ZADANOG KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA
TERMODINAMIČKA ANALIZA ZAGRIJAČA VODE U GENERATORU PARE ZADANOG KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA
Elizabeta Aždajić
Tema diplomskog rada je termodinamička analiza kružnog ciklusa kogeneracijskog postrojenja i termodinamička analiza zagrijača vode u zadanom kogeneracijskom postrojenju. Prema tome, diplomski rad sastoji se iz dva osnovna dijela. U prvom dijelu rada opisano je kogeneracijsko postrojenje „Slavonija OIE“ s naglaskom na generator pare i njegove osnovne uređaje te su priložene sve potrebne sheme komponenti postrojenja. Također, izvršen je termodinamički proračun kružnog ciklusa...
TERMODINAMIČKA OPTIMIZACIJA  RANKINEOVOG CIKLUSA SA ZATVORENIM ZAGRIJAČEM NAPOJNE VODE
TERMODINAMIČKA OPTIMIZACIJA RANKINEOVOG CIKLUSA SA ZATVORENIM ZAGRIJAČEM NAPOJNE VODE
Ante Vrljić
U ovom radu provedena je, teorijski i računski, optimizacija Rankineovog ciklusa sa zatvorenim zagrijačem napojne vode. U zadatku je bilo potrebno opisati princip rada regenerativnog Rankineovog ciklusa, te računski prikazati proračun Rankineovog ciklusa sa zatvorenim zagrijačem napojne vode. Uz to su izvršeni proračuni s promjenama u ciklusu s ciljem mogućeg povećanja termičkog stupnja djelovanja Rankineovog ciklusa. Teorijskom analizom utvrđeno je da je Rankineov ciklus puno...
TERMODINAMIČKA OPTIMIZACIJA SABATHEOVOG CIKLUSA
TERMODINAMIČKA OPTIMIZACIJA SABATHEOVOG CIKLUSA
Dorian Turk
U završnom radu je opisan Sabatheov ciklus. Izvršen je proračun Sabatheovog ciklusa, s temperaturno promjenjivim kao i s temperaturno neovisnim specifičnim toplinskim kapacitetima. Rješavanje ciklusa prikazano je u programu Engineering Equation Solveru. Ispitan je utjecaj kompresijskog omjera na termički stupanj djelovanja ciklusa te je izvršena optimizacija ciklusa s ciljem postizanja maksimalnog termičkog stupnja djelovanja. Prikazana je i usporedba Sabatheovog ciklusa s Ottovim i...
TERMODINAMIČKI PRORAČUN KOMBINIRANOG PLINSKO-PARNOG CIKLUSA NETO SNAGE 450 MW
TERMODINAMIČKI PRORAČUN KOMBINIRANOG PLINSKO-PARNOG CIKLUSA NETO SNAGE 450 MW
Luka Kostel
U radu je analizirani kombinirani plinsko parni turbinski ciklus. Opseg rada uključuje termodinamičku analizu zadanog ciklusa matematičkim modelima, ispitivanje utjecaja promjene pojedinih parametara na stupanj djelovanja ciklusa. Također je bilo potrebno pronaći optimalne vrijednosti parametara ciklusa kako bi se postigla najveća iskoristivost kombiniranog ciklusa. Za analizu ciklusa koristio se računalni paket Engineering Equation Solver, EES. Na platformi EES – a napravljen...
TERMOKEMIJSKA OBRADA ČELIKA
TERMOKEMIJSKA OBRADA ČELIKA
Mislav Teskera
U ovome radu teorijski su obrađeni postupci termokemijske obrade čelika: cementiranje, karbonitriranje, nitriranje, nitrokarburiranje i boriranje i njihova primjena i svojstva čelika nakon termokemijske obrade. Teorijska analiza ovih postupaka obrade pokazala je da se svakim postupkom postižu specifična svojstava površinskog sloja čelika. Najkvalitetnija svojstva čelika postižu se boriranjem. Boriranjem je moguće produljiti radni vijek strojnih elemenata za 3 do 10 puta. Zbog toga...
TEČENJE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI
TEČENJE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI
Damjan Kudrnaček
U diplomskom radu je opisan je postupak injekcijskog prešanja plastomera. Prikazani su svi dijelovi kalupa za injekcijsko prešanje te je detaljno objašnjena njihova funkcija. Opisan je sustav za vađenje otpreska iz kalupa, sustav za temperiranje kalupa te sustavi za vođenje i centriranje kalupa. Nakon toga slijedi reološki proračun kalupa, određivanje potrebnog tlaka u kalupnoj šupljini te dimenzioniranje uljevnog sustava kalupa i proračun tlaka u kalupu. Nakon toga u programskom...
TIPIČNE PRIMJENE LINEARNOG PROGRAMIRANJA U STROJARSTVU
TIPIČNE PRIMJENE LINEARNOG PROGRAMIRANJA U STROJARSTVU
Meri Rendulić
U ovom završnom radu prikazane su tipične primjene linearnog programiranja u strojarstvu. Obrađeni su optimalni proizvodni program, poslovno udruživanje, optimalno rezanje, modeli smjesa, transportni problemi i problemi raspoređivanja. Osim teorijskog objašnjenja navedenih problema i prikupljenih podataka, definirani su matematički modeli. Rješavanje modela je obavljeno pomoću alata Rješavač u MS Excelu, te putem MATLAB-a pomoću funkcija linprog i bintprog. Ovisno o vrsti...
TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA DOBIVENIH TOKARENJEM NA PRIMJERU KOMPONENTE U PROIZVODNJI
TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA DOBIVENIH TOKARENJEM NA PRIMJERU KOMPONENTE U PROIZVODNJI
Marijana Knezović
Dopušteno odstupanje od nazivne mjere nazivamo tolerancijom. Sam utjecaj određivanje tolerancija može također imati veliku ulogu u cijeni i kvaliteti obrade. Razlikujemo tri vrste tolerancija: mjera, oblika i položaja koji je također definiran na najjednostavniji način u radu. U diplomskom radu opisan je najjednostavniji način postupak i proces obrade u proizvodnji. Analiziran je radni nalog Valmet gdje pokazuje kvalitetu i sam postupak obrade. Postupak obrade sastoji se od...
TOPINSKO NAPREZANJE STATIČKI NEODREĐENE ŠTAPNE KONSTRUKCIJE
TOPINSKO NAPREZANJE STATIČKI NEODREĐENE ŠTAPNE KONSTRUKCIJE
Dominik Puhanić
U radu je analiziran utjecaj topline na statički neodređenu štapnu konstrukciju. Na samom početku objašnjeni su općenito vrste naprezanja i pojmovi statičkih neodređenih nosača ili štapova. Navedena je svrha primjene statički neodređene konstrukcije. Glavni dio ovoga rada započinje predstavljanjem metodama za određivanje toplinskog naprezanja te riješenim teorijskim primjerima u slučaju utjecaja topline koja uzrokuje produljenje konstrukcije. Također primjer je analiziran u...

Pages