Pages

UTJECAJ SADRŽAJA UGLJIKA NA TVRDOĆU ZAKALJENIH NELEGIRANIH ČELIKA
UTJECAJ SADRŽAJA UGLJIKA NA TVRDOĆU ZAKALJENIH NELEGIRANIH ČELIKA
Sara Šebalj
U radu je bilo potrebno ispitati utjecaj sadržaja ugljika na tvrdoću slijedećih čelika: C15, C45 i C60. Ispitivanje tvrdoće čelika provodilo se prije i nakon kaljenja istih. U teorijskom dijelu objašnjeni su pojavni oblici ugljika u željeznim legurama, kako udio ugljika ovisi o mehaničkim svojstvima čelika, te osnovni pojmovi ključni za ovaj rad, a to su kaljenje, zakaljivost i prokaljivost. Eksperimentalni dio obuhvaća pripremu uzoraka, proces kaljenja, snimanje strukture i...
UTJECAJ STANJA POVRŠINE NA SVOJSTVA LIJEPLJENOG SPOJA
UTJECAJ STANJA POVRŠINE NA SVOJSTVA LIJEPLJENOG SPOJA
Nikola Katavić
U uvodnome dijelu opisana je kratko povijest razvoja tehnologije lijepljenja, potom su kratko opisani pojedini postupci nerastavljivih spojeva zajedno s njihovim prednostima i nedostacima. Detaljno je razrađena tehnologija lijepljenja u kojemu je sadržana definicija i pravilno izvođenje načina lijepljenja. Sadržana je temeljna klasifikacija ljepila, izbor ljepila, vrste ljepila te utjecajni faktori na sami izbor ljepila. U radu se nalaze mehanizam očvršćivanja, način pravilnog...
UTJECAJ TEMPERATURE BORIRANJA NA DEBLJINU BORIDNOG SLOJA POSTIGNUTOG NA ČELIKU C15
UTJECAJ TEMPERATURE BORIRANJA NA DEBLJINU BORIDNOG SLOJA POSTIGNUTOG NA ČELIKU C15
Josipa Jurić
Zadatak ovog završnog radaje ispitati i eksperimentalno prikazati utjecaj temperature boriranja na debljinu boridnog sloja koji se postiže na čeliku C15. U prvom dijelu objašnjena je podjela površinskih postupaka, te su ukratko opisani najčešći postupci. U nastavku jeopisan postupak boriranja u različitim sredstvima. Navedena su svojstva i primjena boriranih slojeva. Budući daje tema rada boriranje čelika C15, detaljnije je opisano boriranje nelegiranih čelika. U eksperimentalnom...
UTJECAJ TEMPERATURE SEKUNDARNOG ZRAKA  U ROTACIJSKOJ PEĆI
UTJECAJ TEMPERATURE SEKUNDARNOG ZRAKA U ROTACIJSKOJ PEĆI
Antun Gavlik
Analiziran je dio procesa pečenja klinkera, najsloženijeg dijela proizvodnje cementa. Zanemarujući pripremu sirovine te dio kemijskih procesa koji se odvijaju u izmjenjivaču i rotacijskoj peći kako bi se sinteriranjem i hlađenjem sirovine dobio klinker. Promatrani su termodinamički dijelovi procesa poput izgaranja goriva, optimiziranja plamena i plamenika te hlađenja klinkera, iskorištenja vrućih plinova dobivenih hlađenjem, optimizacije sustava hlađenja i transporta klinkera...
UTVRĐIVANJE NOSIVOSTI HIDRAULIČNOG MJEŠAČA DIGESTATA OŠTEĆENOGA DJELOVANJEM KOROZIJE
UTVRĐIVANJE NOSIVOSTI HIDRAULIČNOG MJEŠAČA DIGESTATA OŠTEĆENOGA DJELOVANJEM KOROZIJE
Florijan Mandić
Cilj diplomskog rada jest konstruirati cijev mješača propelera sa svim pripadajućim komponentama te na osnovu dobivene konstrukcije izvršiti analizu naprezanja i pomaka. U okviru rada izrađen je 3D model konstrukcije od nehrđajućeg čelika u programskom paketu Solidworks 2018. Cijev mješača propelera nalazi se unutar fermentora u kojemu dolazi do proizvodnje bioplina. Tijekom kemijskih reakcija kao što su hidroliza, acidogeneza, acetogeneza i na posljetku metanogeneza dolazi do...
UTVRĐIVANJE TRAJANJA UGRIJAVANJA
UTVRĐIVANJE TRAJANJA UGRIJAVANJA
Domagoj Škrinjar
Završni rad govori o toplinskoj obradi metala s naglaskom na određivanje trajanja ugrijavanja. Vrijeme se uzima u obzir kao jedan od ključnih faktora koji utječu na dobivenu mikrostrukturu i svojstva nakon toplinske obrade. Poznavanje trajanja pojedinih faza uvelike pomaže u samom procesu toplinske obrade, to jest, pravilnim vremenskim provođenjem pojedinih faza povisuje se vjerojatnost dobivanja točno tražene strukture, a samim time i svojstava. U proračunima je teško predvidjeti...
UVIJANJE ŠTAPOVA  TANKOSTJENOG PRESJEKA
UVIJANJE ŠTAPOVA TANKOSTJENOG PRESJEKA
Luka Šarlija
U ovome radu se analizira uvijanje tankostijenih štapova kružnog i pravokutnog poprečnog presjeka. Opisana je primjena ovih štapova u eksploataciji, prednosti te nedostatci u usporedbi sa štapovima punog presjeka. Prvi dio rada se bazira na analizi tankostjenih štapova okruglog poprečnog presjeka, naprezanju na pojedinom dijelu štapa, mogućim kidanjem istih, te pravilnom konstrukcijom kako bi se izbjegle štetne posljedice. Ovdje će biti riješeni primjeri takvih štapova, uz...
Upotreba aluminijskih odljevaka u automobilskoj industriji
Upotreba aluminijskih odljevaka u automobilskoj industriji
Marko Božić
U radu je prikazana način proizvodnje i uporaba odljevaka u automobilskoj industriji. Pojašnjene su tehnologije lijevanja za proizvodnju automobilskih dijelova. Prikazani su današnji zahtjevi za izradu automobilskih dijelova, te je navedena uporaba aluminijskih odljevaka u automobilskoj industriji. Pojašnjen je proces kontrole aluminijskih odljevaka te moguće greške koje mogu nastati tijekom lijevanja aluminija. Detaljno je objašnjen postupak izrade aluminijskih odljevaka i primjena...
Utjecaj mekog žarenja na svojstva nodularnog lijeva
Utjecaj mekog žarenja na svojstva nodularnog lijeva
Jurica Jemrić
Diplomski rad obuhvaća opis kemijskih elemenata koji su prisutni u nodularnog lijeva, kao i njihov utjecaj na svojstva nodularnog lijeva. Prikazani su postupci toplinske obrade nodularnog lijeva, uz detaljniji osvrt na postupke toplinske obrade mekog žarenja i poboljšavanja nodularnog lijeva. Nadalje, napravljen je plan pokusa za izradu eksperimentalnog dijela u kojem je eksperimentalno analiziran utjecaj toplinske obrade mekog žarenja (feritizacije) i poboljšavanja, na mikrostrukturu i...
Utjecaj parametara normalizacije na svojstva sivog lijeva
Utjecaj parametara normalizacije na svojstva sivog lijeva
Marko Novoselović
Zbog slabijih mehaničkih svojstava, primjena sivog lijeva prvenstveno je vezana uz niske troškove proizvodnje. Toplinskom obradom može se utjecati na mikrostrukturu, odnosno mehanička svojstva sivog lijeva. U radu je ispitivan utjecaj parametara normalizacije (temperature austenitizacije i temperature vađenja uzoraka iz peći) na mikrostrukturu i tvrdoću sivog lijeva.
Utjecaj smjera posmaka rezne glave na kvalitetu obrađene površine
Utjecaj smjera posmaka rezne glave na kvalitetu obrađene površine
Kemal Malagić
U radu su prikazani i objašnjeni postupci rezanja mlazom vode, a to su čisti vodeni mlaz i vodno-abrazivni rezni mlaz. Navedeni su tehnološki zahtjevi kod primjene tehnologije rezanja mlazom vode. Pojedina poglavlja u radu objašnjavaju načine stvaranja tlaka vode i tehnologiju nastanka vodno-abrazivnog mlaza, uz objašnjenje miješanja vodenog mlaza i abrazivnih čestica. Eksperimentalnim dijelom se objasnio utjecaj pojedinih parametara rezanja (tlaka, brzine rezanja i veličine...
VISOKOFREKVENTNO ZAVARIVANJE
VISOKOFREKVENTNO ZAVARIVANJE
Krešimir Simeon
U ovom radu je opisan postupak visokofrekventnog zavarivanja koji se najviše koristi za izradu uzdužnih šavnih cijevi te iz tog razloga su sheme prikazane na primjeru visokofrekventog postupka izrade cijevi. Opisani su osnovni procesi visokofrekventnog zavarivanja kao i njihove karakteristike u tehnologiji izrade visokofrekventnih cijevi i njihovoj primjeni. Visokofrekventno zavarivanje je ekonomičan postupak te zato ima i široku primjenu u automobilskoj, naftnoj, prehrambenoj,...

Pages