Pages

DINAMIČKA ANALIZA ELEMENATA ENERGETSKOG POSTROJENJA
DINAMIČKA ANALIZA ELEMENATA ENERGETSKOG POSTROJENJA
Marijana Milković
Tema diplomskog rada je dinamička analiza noseće konstrukcije kondenzatora u Slavoniji DI. Pojedini elementi konstrukcije zbog rada ventilatora dolaze u područje rezonancije. Proračunom je potrebno potvrditi sigurnost noseće konstrukcije kondenzatora. Kako bi se noseća konstrukcija kondenzatora numerički proračunala, potrebno je izraditi njen model. Model noseće konstrukcije kondenzatora izrađen je u SolidWorksu prema tehničkoj dokumentaciji tvrtke „Đuro Đaković...
DIZAJN I PRORAČUN CILINDRIČNOG INDUSTRIJSKOG FILTERSKOG UREĐAJA ZRAKA UZ PRIMJENU CFD ANALIZE
DIZAJN I PRORAČUN CILINDRIČNOG INDUSTRIJSKOG FILTERSKOG UREĐAJA ZRAKA UZ PRIMJENU CFD ANALIZE
Matej Mandić
Kako bi se smanjila emisija štetnih plinova te poboljšala kvaliteta okolnog zraka ili zraka u radnoj prostoriji potrebno je očistiti čestice ispušnih plinova. Čistoća zraka postiže se pravilnim postupkom filtracije čestica radnog plina. Prema zahtjevima skupljenim kroz dugogodišnje iskustvo tvrtke „Tehno – Filter“ d.o.o. dizajnirano je kućište cilindričnog industrijskog filtarskog uređaja zraka. Važno je napomenuti da proizvod nije dizajniran prema normama, već su...
DOGRADNJA PARNE INSTALACIJE NA PARNOM KOTLU
DOGRADNJA PARNE INSTALACIJE NA PARNOM KOTLU
Josip Ivanović
U diplomskom radu ukratko su opisani parni kotlovi i parne instalacije. U prvom dijelu rada ukratko su objašnjene osnovne karakteristike, glavni sastavni dijelovi, goriva, priprema vode, korisnost parnog stroja, opis rada i cilj kotlovskog postrojenja. U drugom dijelu rada dan je opis zadatka, stavljanje u pogon dosadašnjeg rezervnog kotla uz glavni kotao koji je u stalnom radu. Objašnjeno je zašto rezervni-parni kotao i glavni-generator pare ne mogu raditi u isto vrijeme. Detaljno je...
EKOLOŠKA ANALIZA PRIMJENE ISPARLJIVIH INHIBITORA KOROZIJE
EKOLOŠKA ANALIZA PRIMJENE ISPARLJIVIH INHIBITORA KOROZIJE
Adam Ambrinac
U diplomskom radu obrađene su metode zaštite materijala od korozije, s posebnim naglaskom na elektrokemijsku zaštitu i isparljive inhibitore korozije. Provedene su usporedbe klasičnih metoda zaštite metala od elektrokemijske korozije sa metodama zaštite metala isparljivim inhibitorima korozije. Te su prikazane nove vrste isparljivih inhibitora korozije i odredbe koje moraju ispunjavati da bi bili ekološki prihvatljivi.
EKONOMSKA ANALIZA TROŠKOVA ZAŠTITE OD KOROZIJE
EKONOMSKA ANALIZA TROŠKOVA ZAŠTITE OD KOROZIJE
Magdalena Zovko
U ovom radu opisani su glavni čimbenici koji uzrokuju pojavu korozije. Opisane su prikazane vrste korozije prema mehanizmu procesa te vrste korozije prema geometriji korozijskog razaranja. Jedna od tema su i glavne metode zaštite i mogućnosti sprječavanja nastanka korozije različitim zaštitnim postupcima kao što su npr. zaštita od korozije prevlakama, elektrokemijske metode zaštite, konstrukcijsko-tehničke mjere te zaštita promjenom okolnosti. Prikazani su i podaci važni za...
EKSPLOZIJSKO ZAVARIVANJE
EKSPLOZIJSKO ZAVARIVANJE
Emanuela Rešetar
Tema ovog završnog rada je eksplozijsko zavarivanje. U uvodnom dijelu se govori općenito o zavarivanju i njegovoj klasifikaciji. Nadalje slijedi specifikacija dvije glavne skupine zavarivanja; zavarivanje taljenjem i pritiskom. Središnji dio rada obuhvaća detaljan opis procesa eksplozijskog zavarivanja te njegovu primjenu u praksi.
EKSTRUDIRANJE POLIMERNIH MATERIJALA
EKSTRUDIRANJE POLIMERNIH MATERIJALA
Valentin Pranjić
U početku ovog završnog rada ukratko je opisana povijest polimernih materijala, njihovo otkriće te čovjekova potreba za polimernim materijalima, kao i područje njihove primjene. Opisane su osnovne vrste polimernih materijala, te navedeno područje primjene. Navedeni su i opisani svi kontinuirani postupci praoblikovanja polimera i navedena su područja njihove primjene. Vrhunac završnog rada odnosi se na najrašireniji postupak praoblikovanja polimernih materijala, ekstrudiranje, te je...
ELEKTRIČNA ENERGIJA U PROIZVODNOM AUTOMATIZIRANOM POSTROJENJU
ELEKTRIČNA ENERGIJA U PROIZVODNOM AUTOMATIZIRANOM POSTROJENJU
Teo Banjac
Tema ovog završnog rada je električna struja i njen značaj u automatiziranoj proizvodnji. U radu će se obraditi izvori električne energije, distribucija električne energije od izvora do potrošača, odnosno napajanje električnom energijom. Objasnit će se sustavi sigurnosti i njihov značaj u automatiziranom procesu te razni načini održavanja. Pošto se radi o automatiziranom procesu, u njemu sudjeluju manipulatori odnosno roboti čija će se potrošnja i značaj objasniti. Također...
ELEKTRIČNI SENZORI ZA MJERENJE U STROJARSTVU
ELEKTRIČNI SENZORI ZA MJERENJE U STROJARSTVU
Dario Devčić
Kontrola industrijskih procesa i automatiziranih sistema bila bi teška bez preciznih senzora te se zbog toga svi moderni sistemi oslanjaju na njihovu upotrebu. Osjetno olakšavaju proces te zamjenu ljudskog rada. Mjerni sustavi razlikuju se po vrsti mjernih senzora, njihovim karakteristikama, upotrebi i sl. U ovom radu ćemo odraditi mjerne senzore kojima određujemo silu, naprezanja te vibracije koje se mogu pojaviti u procesu.
ELEKTROEROZIJA KAO POSTUPAK OBRADE
ELEKTROEROZIJA KAO POSTUPAK OBRADE
Zvonimir Ostojić
U teorijskom dijelu rada prikazane su i objašnjene vrste postupaka za obradu elektroerozijom te vrste impulsnih generatora koje se koriste za obradu. Shematski su prikazani strujni krugovi impulsnih generatora te je objašnjen njihov princip rada. U praktičnom dijelu prikazan je stroj Mitsubishi EX22 korišten za izradu proizvoda matrice za utiskivanje. Zatim je objašnjen postupak izrade proizvoda te su izneseni parametri obrade.
ELEKTROKEMIJSKA METODA MJERENJA POTENCIJALA KOD ISPITIVANJA KOROZIJE
ELEKTROKEMIJSKA METODA MJERENJA POTENCIJALA KOD ISPITIVANJA KOROZIJE
Ivan Radovac
Korozija je danas jedan od najvećih problema i uzročnika štete u industriji i gospodarstvu mnogih država. To je proces koji je spontan te ga se ne može spriječiti, ali ukoliko ga otkrijemo na vrijeme možemo ga usporiti. U svrhu toga radimo mnoga ispitivanja korozije. U ovome završnom radu su opisani pojmovi i mehanizmi korozijskih djelovanja, vrste i metode ispitivanja korozije s posebnom naznakom na elektrokemijsku metodu mjerenja potencijala.
ELEKTROMOTORNI POGONI S PRIMJENOM U STROJARSTVU
ELEKTROMOTORNI POGONI S PRIMJENOM U STROJARSTVU
Josip Brkić
U radu je dana definicija elektromotornih pogona i svih njegovih sastavnih dijelova. Ukratko je obrazložena uloga i princip rada svakog od njih. Prikazana je podjela elektromotora na osnovi pet osnovnih parametara, a nakon toga je implementacijom u područje primjene izvršena podjela EMP kao cjeline. U radu su također razrađena stacionarna i dinamička stanja EMP, nakon čega je prikazana podjela EMP prema normi IEC 60034-1. Na kraju rada prikazan je primjer proračuna osnovnih...

Pages