Pages

PRIMJER PRIMJENE EKSPERTNIH SUSTAVA U STROJARSTVU
PRIMJER PRIMJENE EKSPERTNIH SUSTAVA U STROJARSTVU
Roko Rudić
Rad objašnjava pojam umjetne inteligencije i njezin razvoj kroz povijest. Posebno se obrađuje dio umjetne inteligencije koji se odnosi na ekspertne sustave gdje se objašnjava razlog stvaranja i povijest stvaranja, objašnjen je način rada, prednosti i mane ekspertnih sustava, njezina obilježja i bitne karakteristike. Također je dana struktura ekspertnih sustava, načini odlučivanja i zaključivanja. U tematskom dijelu završnog rada dana je primjena ekspertnog sustava na problemu...
PRIMJER RASPOREĐIVANJA PROIZVODNIH OPERACIJA PRIMJENOM BLOK DIJAGRAMA
PRIMJER RASPOREĐIVANJA PROIZVODNIH OPERACIJA PRIMJENOM BLOK DIJAGRAMA
Jurica Kostadinović
U ovom je završnom radu, čija je tema raspoređivanje proizvodnih operacija primjenom blok dijagrama te primjenom informatičke tehnologije prvo obrađeno i objašnjeno nekoliko pojmova vezanih uz samu temu. Na početku je objašnjen pojam upravljanja proizvodnjom i njegov povijesni razvoj, koji je tekao u dva smjera. Prvi je temeljen na američkoj proizvodnoj filozofiji (objašnjeni su sustavi IC, MRP, MRP II, ERP i extended ERP). Drugi je baziran na japanskoj proizvodnoj filozofiji. Tri...
PRIMJERI OPTIMIZACIJSKIH KVANTITATIVNIH MODELA U STROJARSTVU
PRIMJERI OPTIMIZACIJSKIH KVANTITATIVNIH MODELA U STROJARSTVU
Nives Podunavac
U ovom završnom radu su opisani sljedeći primjeri optimizacijskih kvantitativnih modela u strojarstvu: optimalna proizvodnja, optimalno iskorištenje materijala, model smjese, transportni problem i problem raspoređivanja. Za definirane probleme postavljeni su optimizacijski kvantitativni modeli te su riješeni pomoću alata Rješavač u programu MS Excel.
PRIMJERI OTKAZA ZAVARENIH SPOJEVA U EKSPLOATACIJI
PRIMJERI OTKAZA ZAVARENIH SPOJEVA U EKSPLOATACIJI
Tihomir Terzić
Tema ovog diplomskog rada je „Primjeri otkaza zavarenih spojeva u eksploataciji”. U teorijskom dijelu rada općenito su opisani uzroci otkaza zavarenih spojeva u eksploataciji. Posljedice otkaza zavarenih spojeva najĉešće se izraţavaju u ljudskim gubicima, gubitcima zbog zagaĊivanja biološke okoline i materijalnim gubicima (direktni i indirektni troškovi uzrokovani otkazom izraţeni u novĉanim jedinicama). TakoĊer, u radu su navedeni i primjeri otkaza zavarenih spojeva. Iako se...
PRIMJERI PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
PRIMJERI PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Adrian Vukančić
U ovom završnom radu prikazani su uobičajeni primjeri primjene linearnog programiranja u strojarstvu. Korišteni program je MS Excel te se u njemu pomoću alata Rješavača rješavao zadani matematički model koji je postavljen na osnovi definiranog problema. Neki od problema koji su ukratko objašnjeni teorijskim dijelom i nakon toga i primjerom su: optimalni proizvodni program, optimalno iskorištenje polaznog materijala, optimalni proizvodni program za udružena poduzeća, problem...
PRIMJERI RJEŠAVANJA PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
PRIMJERI RJEŠAVANJA PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Vinko Knežević
U ovom završnom radu pokazani su primjeri rješavanja problema linearnog programiranja pomoću različitih metoda. U linearnom matematičkom optimizacijskom problemu funkcija cilja i ograničenja su linearne funkcije. U prvom dijelu rada definiran je proizvodni problem za koji je postavljen matematički model koji je sveden na dvije varijable P1 i P2. Nakon postavljanja matematičkog modela, u trećem poglavlju pristupa se rješavanju modela i to različitim metodama: analitičkom,...
PRIPREMA KOTLA ZA ATESTIRANJE PREMA NORMI HRN EN 303-5:2012
PRIPREMA KOTLA ZA ATESTIRANJE PREMA NORMI HRN EN 303-5:2012
Vjekoslav Vuk
U radu je opisan je proces ispitivanja toplovodnog kotla na kruta goriva s automatskim loženjem prema normi HRN EN 303-5:2012. Navedeni su osnovni tipovi kotlova na kruta goriva Opisani su zahtjevi norme koji se odnose na pogonske karakteristike kotla. Opisana je korištena mjerna oprema i metode ispitivanja i prikazani su rezultati ispitivanja.
PRIPREMA PODLOGE ZA NANOŠENJE MATALNIH PREVLAKA
PRIPREMA PODLOGE ZA NANOŠENJE MATALNIH PREVLAKA
Marko Marić
U završnom radu na temu ''Priprema površine za nanošenje metalnih prevlaka'' istaknuti su načini pripreme površine. U uvodnom dijelu dana je sistematizacija i definicija korozije. Objašnjeno je zašto se koriste zaštitne prevlake te su navedene najčešće metalne prevlake koje se koriste kao zaštita u agresivnim uvjetima. Prikazani su i opisani najzastupljeniji postupci nanošenja metalnih prevlaka. Najvažnija stvar prije nanošenja zaštitne prevlake je priprema površine, stoga...
PROBLEMI LINEARNOG PROGRAMIRANJA U STROJARSTVU I SRODNIM PODRUČJIMA
PROBLEMI LINEARNOG PROGRAMIRANJA U STROJARSTVU I SRODNIM PODRUČJIMA
Ilinka Filipović
U ovom završnom radu prikazani su problemi linearnog programiranja u strojarstvu. Linearno programiranje je grana matematike koja se bavi problemom optimizacije sustava unutar zadanih ograničenja. U strojarstvu se linearno programiranje najčešće koristi za: određivanje količina proizvoda s kojima se postiže maksimalna dobit, određivanje plana proizvodnje s kojima se postižu minimalni troškovi, određivanje količine sirovine uz maksimalnu dobit itd. U ovom završnom radu prikazani...
PROBLEMI TRANSPORTA I RASPOREĐIVANJA
PROBLEMI TRANSPORTA I RASPOREĐIVANJA
Ena Milas
U ovom završnom radu prikazano je rješavanje postavljenih matematičkih modela za probleme raspoređivanja i transportne probleme. Prikazano je šest primjera problema koji su riješeni uz potporu računalnih programa MS Excel (alat Rješavač) i GNU Octave (funkcija glpk). Prva tri primjera su vezana za problem raspoređivanja, gdje je bilo potrebno rasporediti radnike na strojeve uz zadana ograničenja i funkcije cilja. Sljedeća tri primjera su vezana za transportni problem i odredilo...
PROBLEMI U TEHNICI KOJI SE MOGU PRIKAZATI PROBLEMOM LINEARNOG PROGRAMIRANJA
PROBLEMI U TEHNICI KOJI SE MOGU PRIKAZATI PROBLEMOM LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Stjepan Mihalić
U ovom završnom radu se ukazuje na probleme koji se mogu riješiti uz pomoć programa za linearno programiranje, u ovom slučaju Microsoft Excel-a. Microsoft Excel je program u paketu Microsoft Office, koji služi za rješavanje problema matematičkog tipa, uglavnom pomoću tablica koje se mogu povezati raznim matematičkim formulama. Rad je koncipiran u nekoliko poglavlja. U uvodu je kratko opisano linearno programiranje. U ostalim poglavljima se nalaze primjeri problema u strojarstvu koji...
PROBLEMI ZAVARIVANJA SUVREMENIH ČELIKA POVIŠENE I VISOKE ČVRSTOĆE
PROBLEMI ZAVARIVANJA SUVREMENIH ČELIKA POVIŠENE I VISOKE ČVRSTOĆE
Tomislav Džida
U ovom radu je opisan postupak MIG/MAG zavarivanja čelika visoke čvrstoće. Radom je definirana podjela čelika povišene i visoke čvrstoće, njihova svojstva i primjena. Prije opisa postupka zavarivanja izabranog reprezentata definirani su i kratko opisani svi glavni parametri MIG/MAG postupka bitni za obavljanje postavljenog zadatka.

Pages