Pages

PRIMJENA TEHNOLOGIJA OBRADE ODVAJANJEM ČESTICA U KOTLOGRADNJI
PRIMJENA TEHNOLOGIJA OBRADE ODVAJANJEM ČESTICA U KOTLOGRADNJI
Damir Berić
U diplomskom radu ukratko je opisano područje kotlogradnje, pojedini dijelovi kotlovskih postrojenja, tehnologija obrade odvajanjem čestica u kotlogradnji te proces izrade pregrijača parnog kotla. Prvim dijelom diplomskog rada dana je podjela kotlova, goriva te opis radnih medija u kotlovima. Drugo poglavlje diplomskog rada opisuje komponente kotlovskog postrojenja te materijale koje koristimo prilikom izrade kotlovskih dijelova. Trećim poglavljem dan je opis tehnologija obrade...
PRIMJENA TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA U IZRADI TLAČNE OPREME
PRIMJENA TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA U IZRADI TLAČNE OPREME
Marko Lukačević
Tema ovog diplomskog rada je primjena tehnologija zavarivanja u izradi tlačne opreme. Uz navedeno, u radu je obrađena problematika vrsta posuda pod tlakom i regulative po kojoj se klasificiraju, projektiraju i izrađuju. U zadnjem poglavlju je detaljno obrađen primjer kuglastog spremnika za UNP koji je specifičan primjer prvenstveno zbog načina izrade, ali i zbog materijala od kojeg je izrađen. U diplomskom radu je obrađena definicija tlačnih posuda te podjela posuda prema namjeni. S...
PRIMJENA TI-LEGURA
PRIMJENA TI-LEGURA
Frane Balunović
Cilj ovog završnog rada, „Primjena titanijskih legura“, je objasniti strukturu titanijskih legura, njihovu obradivost te primjenu. Rad je podijeljen na četiri poglavlja. U prvom poglavlju se opisuje otkriće titanija, struktura titanija i tipovi njegovih legura te fizikalna i mehanička svojstva titanijskih legura. U drugom poglavlju se prolazi kroz razne strojarske tehnologije koje se koriste za izradu proizvoda od titanijskih legura. Počinje se od uobičajenih postupaka poput...
PRIMJENA TIG POSTUPKA ZAVARIVANJA U IZRADI TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
PRIMJENA TIG POSTUPKA ZAVARIVANJA U IZRADI TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
Juraj Barukčić
U ovom radu opisana je primjena TIG postupka zavarivanja u izradi termoenergetskih postrojenja. Uvodni dio se sastoji od opisivanja i objašnjavanja što je to zavarivanje, što je TIG postupak zavarivanja, nekoliko prednosti i nedostataka postupka kao i izvedbe postupka. Zatim se objašnjava ručni TIG postupak, parametri samog zavarivanja i izvori struja za zavarivanje. U idućem dijelu se prikazuju praktični primjeri primjene uspješnog provođenja TIG postupka zavarivanja u izradi...
PRIMJENA ULTRAZVUKA U IZRADI I KONTROLI ZAVARENIH SPOJEVA
PRIMJENA ULTRAZVUKA U IZRADI I KONTROLI ZAVARENIH SPOJEVA
Marko Pavković
U ovome radu opisani su postupci ultrazvučnog zavarivanja i ultrazvučne kontrole, te su navedeni primjeri uporabe tih postupaka. Navedene su općenite karakteristike ultrazvuka i izvori (generatori) ultrazvuka. U daljnjem tijeku rada opisan je postupak zavarivanja ultrazvukom i njegove prednosti i nedostaci. Pored toga u kratkim crticama je opisana ultrazvučna kontrola kao jedna od metoda ispitivanja zavarenih spojeva bez razaranja materijala.
PRIMJENA ULTRAZVUČNE TEHNOLOGIJE U ODRŽAVANJU
PRIMJENA ULTRAZVUČNE TEHNOLOGIJE U ODRŽAVANJU
Martin Pavić
Postoji vrlo mnogo područja primjene ultrazvučne tehnologije kao i raznih metoda ispitivanja ultrazvukom. Ovim radom opisani su neki načini moguće primjene ultrazvučne tehnologije u području održavanja u industriji koji se još uvijek vrlo malo primjenjuju ili se ne primjenjuju uopće. To su: Ispitivanje unutarnje propusnosti zaporne armature, Kontrola stanja ležaja i pravilno podmazivanje, Ispitivanje odvajača kondenzata, Ispitivanje instalacija komprimiranog zraka i stlačivih...
PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE-PREGLED METODA
PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE-PREGLED METODA
Marko Hunjet
Ovaj rad predstavlja pregled primjene tehnika i metoda umjetne inteligencije kod obrađivanja velike količine dostupnih podataka. Metode umjetne inteligencije se dijele na klasične i suvremene. Umjetna inteligencija je zapravo skup metoda kojima sustavi ili uređaji obavljanju inteligentne radnje. Glavni problemi, odnosno ciljevi primjene umjetne inteligencije su razumijevanje, znanje, planiranje, učenje, komunikacija, percepcija te sposobnost manipuliranja i pomicanja objekata. Područja...
PRIMJENA VIBRACIJSKE METODE U ODRŽAVANJU PO STANJU
PRIMJENA VIBRACIJSKE METODE U ODRŽAVANJU PO STANJU
Hrvoje Mirković
Tema ovog završnog rada je Primjena vibracijske metode u održavanju po stanju. Održavanje je kombinacija svih tehničkih i odgovarajućih aktivnosti predviđenih za očuvanje nekog sredstva rada , postrojenja ili dovođenje istog u stanje u kojem on može obavljati predviđenu funkciju. Cilj rada je postići razumijevanje važnosti provođenja održavanja i redovitih mjerenja stroja te osnovnih principa mjerenja i analize vibracija koji bi trebali biti temelj za razvoj sposobnosti...
PRIMJENA ZATEGA ZA PODEŠAVANJE IZNOSA SILA NA ZAVJEŠENJIMA SEPARATORA
PRIMJENA ZATEGA ZA PODEŠAVANJE IZNOSA SILA NA ZAVJEŠENJIMA SEPARATORA
Luka Franjković
U radu se eksperimentalnim mjerenjem određuje ovisnost sile prednaprezanja o momentu prednaprezanja s ciljem određivanja faktora trenja koji se pojavljuje na bokovima navoja prilikom pritezanja vijčanog spoja, odnosno spoja štapova sa zategom. U uvodnom dijelu rada ukratko su opisani vijčani spojevi, djelovanje trenja te moment sile uz izvod momenta pritezanja. Nakon uvoda opisani su elementi te pribor korišten u eksperimentalnom ispitivanju. U eksperimentalnom dijelu rada provedena su...
PRIMJENA ČELIČNIH MATERIJALA U BRODOGRADNJI
PRIMJENA ČELIČNIH MATERIJALA U BRODOGRADNJI
Lana Pešić
Brodogradnja je jedna od neophodnih industrija sadašnjeg vremena. Očekivanje koja se traže od brodova određuju koja će se tehnika i materijal koristiti pri njegovoj gradnji. Širok spektar materijala se primjenjuje te svaki materijal ima svoje zahtjeve za obradu, održavanje i primjenu. Zadatak inženjera je izabrati odgovarajući materijal, postupanje sa njim i pratiti tijek izrade. Osim inženjera bitno je i izvršitelja radova informirati, obučiti da pravilno rukovodi materijalom....
PRIMJER IZRADE MODULA PLANIRANJA I PRAĆENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROIZVODNOG PODUZEĆA
PRIMJER IZRADE MODULA PLANIRANJA I PRAĆENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROIZVODNOG PODUZEĆA
Luka Gredelj
Završni se rad sastoji od analize literarnih radova u kojima se obrađuju pojmovi te principi upravljanja, planiranja i praćenja proizvodnje. Posebno se obrađuje tema podjele informacijskih sustava i pratećih aplikacija u upravljanju proizvodnjom, opisan je pojam baze podataka te primijenjeni softverski alat za izradu aplikacija. Također, završni rad popraćen je izradom aplikacije „Proizvodnja“ koja služi prvenstveno kao primjer aplikacije koja se može izraditi u Oracle©...
PRIMJER OPTIMIZACIJE PROIZVODNOG PROCESA U DRVNOJ INDUSTRIJI
PRIMJER OPTIMIZACIJE PROIZVODNOG PROCESA U DRVNOJ INDUSTRIJI
Rastko Poznanović
Rad pruža uvid u operacijska istraživanja i metode optimizacije proizvodnih procesa. Operacijska istraživanja su relativno mlada znanstvena disciplina. Uglavnom se zasnivaju na matematičkim metodama. Točnije matematičkom programiranju. U tom smislu pod optimizacijom se podrazumijeva pronalažnje ekstrema, minimuma ili maksimuma, funkcije cilja. Funkcija cilja ili prijenosna funkcija označava matematiziran prikaz modela realnog sustava, a njeni ekstremi prikazuju moguća optimalna...

Pages