Pages

ULOGA ERP SUSTAVA U POSLOVANJU MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
ULOGA ERP SUSTAVA U POSLOVANJU MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
Ivan Maljik
U prvom dijelu ovog rada iznesen je kratak opis razvoja ERP informacijskih sustava, njegovih komponenata te implementacije ERP sustava. U drugom dijelu rada predstavljeno je izabrano poduzeće Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o. i kroz komunikaciju sa zaposlenicima su opisane pogodnosti ERPINS-a, ERP sustava koji se koristi u njihovom poduzeću. Zatim je predstavljen Microsoft Dynamics NAV 2015 te iz izabranog poduzeća izabran proizvod, reduktor diferencijalne sklopke, pomoću kojeg je...
ULTRAČVRSTI ČELICI
ULTRAČVRSTI ČELICI
Josip Gavran
U ovom radu se daje opći uvid u ultračvrste čelike. Ponajprije se objašnjava pojam ultračvrstih čelika i njihova uloga u današnjem strojarstvu. Nadalje je prikazana opća podjela ovih čelika, zahtjevi koje ovi čelici moraju ispuniti te na koji način se očvršćavaju. Ostatak sadržaja opisuje nekoliko najvažnijih i najzastupljenijih tipova ultračvrstih čelika. Prikazan je njihov način dobivanja, toplinska obrada, kemijski sastav, struktura te njihova svojstva. Cilj ovog rada...
UPORABA TEHNIČKIH, MJERNIH I KONTROLNIH SUSTAVA U UNUTARNJEM UZGOJU
UPORABA TEHNIČKIH, MJERNIH I KONTROLNIH SUSTAVA U UNUTARNJEM UZGOJU
Marin Miljković
U radu su analizirani sustavi proizvodnje i sustavi kontrole u proizvodnji povrća u zaštićenim prostorima u Hrvatskoj te je izvršena usporedba sa sustavima koji su aktualni u svijetu. Zadatkom je trebalo analizirati uporabu tehničkih, mjernih i kontrolnih sustava u unutarnjem uzgoju, odnosno istražiti trendove uporabe sustava u svijetu i u Hrvatskoj, prikazati elemente unutarnjeg uzgoja, metodologiju uzgoja, varijable i kontrolu korištenog sustava. S obzirom da je fokus rada na LED...
UPOTREBA FILTARA PRI LIJEVANJU ALUMINIJSKIH LEGURA
UPOTREBA FILTARA PRI LIJEVANJU ALUMINIJSKIH LEGURA
Marko Šimunović
U ovom radu opisan je aluminij i njegove legure. U uvodu se općenito govori o aluminiju i ljevarstvu te filtrima. Zatim se opširnije opisuje aluminij, njegove legure i podjela aluminija kao i postupci lijevanja i dijelovi uljevnog sustava. Također su opisani filtri, njihova podjela te utjecaji i načini uporabe filtara u ljevarstvu i primjene filtara kod aluminijskih legura kao i prednosti i nedostatci filtara kod različitih tipova ljevova.
UPRAVLJANJE KVALITETOM KOD REMONTA STROJEVA
UPRAVLJANJE KVALITETOM KOD REMONTA STROJEVA
Amela Čačulović
U radu je analiziran sustav zahtjeva kvalitete ISO 9001 kao najraširenije europske norme za kvalitetu. Zadatkom je trebalo analizirati teorijski i eksperimentalno primjenu sustava kvalitete ISO 9001 u nekoj organizaciji sa svom operativnom dokumentacijom koja je propisana normom ISO 9001.
UPRAVLJANJE PROIZVODNIM SUSTAVOM POMOĆU PLC
UPRAVLJANJE PROIZVODNIM SUSTAVOM POMOĆU PLC
Katarina Stoić
Rad opisuje programiranje programabilnih logičkih kontrolera (PLC) na jednom stvarnom primjeru iz industrije. Prije samog programiranja potrebno je napraviti pripremu, kako bi se program lakše napravio. Priprema se sastoji najprije od izrade pneumatske sheme i provjere njene funkcionalnosti. Na temelju sheme se izrađuje dijagram toka te električna shema. Kada su ove sheme gotove, moguće je napisati program za PLC. Funkcionalnost programa provjerena je na didaktičkoj opremi u laboratoriju.
UPRAVLJANJE REKLAMACIJAMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM
UPRAVLJANJE REKLAMACIJAMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM
Martin Sekušak
U radu je kratko opisan sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 s posebnim osvrtom na reklamacije kao glavnu temu rada. Rad se sastojao od teoretskog i eksperimentalnog dijela rada i analize podatka prikupljenih eksperimentalnim dijelom rada. Eksperimentalni dio rada se sastojao od analize procesa rješavanja reklamacija u poduzeću Weidmann. Pomoću analiziranog procesa pristupilo se analizi tih dobivenih podataka kao i utvrđivanju preventivnih i korektivnih radnji koje je potrebno...
USPOREDBA  DVA PROJEKTNA RJEŠENJA SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA ZGRADE DRŽAVNOG ARHIVA U VUKOVARU
USPOREDBA DVA PROJEKTNA RJEŠENJA SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA ZGRADE DRŽAVNOG ARHIVA U VUKOVARU
Leon Čeple
U diplomskom radu prikazana je usporedba projektnih rješenja dva sustava grijanja na objektu Državnog Arhiva u Vukovaru. Vrsta i broj ogrjevnih tijela odabrana je prema proračunu toplinskih gubitaka objekta. Proračun je rađen prema standardu HRN EN 12 831. U radu se analiziraju i uspoređuju sustavi grijanja pomoću plinskih kondenzacijskih uređaja i peći na pelet sa spremnikom vode. Oba sustava imaju namjenu zagrijavanje prostorija unutar objekta. Priprema sanitarne potrošne vode...
USPOREDBA  KLASIČNOG PROJEKTIRANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA I PRIJEKTIRANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA U CAD/CAM SOFTVERU
USPOREDBA KLASIČNOG PROJEKTIRANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA I PRIJEKTIRANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA U CAD/CAM SOFTVERU
Veronika Opačak
U radu je provedena analiza klasičnog projektiranja tehnološkog procesa s računalom podržanim projektiranjem. Za zadani radni predmet, vratilo oznake 123855, projektiran je klasični tehnološki proces. Detaljno su razrađene sve tehnološke operacije i pripadajući tehnološki zahvati (izabrani su alati, režimi rada, te su proračunata komadna vremena za svaki zahvat). Uz pomoć CAD/CAM softvera CATIA generiran je tehnološki proces za operaciju 20 i uspoređen s klasičnim...
USPOREDBA BRAYTONOVOG CIKLUSA S REGENERATOROM I BEZ REGENERATORA
USPOREDBA BRAYTONOVOG CIKLUSA S REGENERATOROM I BEZ REGENERATORA
Franjo Tadić
U radu je napravljena teorijska analiza i usporedba Braytonovog ciklusa s regeneratoroms Braytonovim ciklusom bez regeneratora s termodinamičkog stajališta. U uvodu su objašnjene osnove i neke bitne značajke Braytonovog ciklusa, te opisane komponente postrojenja. Zatim je izvršena energijska i eksergijska analiza te definirani izrazi za eksergije u točkama ciklusa. Prikazan je usporedno programski kod za rješavanja definiranog zadatka u programskom paketu...
USPOREDBA RASPOREĐIVANJA PROIZVODNIH OPERACIJA PRIMJENOM RAZLIČITIH PRAVILA PRIORITETA
USPOREDBA RASPOREĐIVANJA PROIZVODNIH OPERACIJA PRIMJENOM RAZLIČITIH PRAVILA PRIORITETA
Matej Kovačević
Tema završnog je usporedba raspoređivanja proizvodnih operacija primjenom različitih pravila prioriteta te korištenje računalnog programa za rješavanje problema raspoređivanja. U prvom dijelu je pojašnjen pojam upravljanja proizvodnjom i njen povijesni razvoj. Zatim je opisan sam pojam upravljanja te metode i modeli koji se koriste za lakše upravljanje. Nakon toga objašnjen je pojam planiranja i načini koji se koriste za prikazivanje planiranja. Treći pojam koji je pojašnjen je...
USPOREDBA TRI PROJEKTNA  RJEŠENJA SUSTAVA GRIJANJA  U OBITELJSKOJ KUĆI
USPOREDBA TRI PROJEKTNA RJEŠENJA SUSTAVA GRIJANJA U OBITELJSKOJ KUĆI
Samuel Vrbanić
U diplomskom radu prikazana je projektna usporedba tri sustava grijanja u obiteljskoj kući koja se nalazi na području Slavonskog Broda. Proračun toplinskih gubitaka predmetnog objekta izrađen je na temelju proračuna toplinskog opterećenja prema normi HRN EN 12831:2003. U radu se analizira sustav s plinskim kondenzacijskim uređajem, kotlom na kruta goriva i loživo ulje te dizalicom topline zrak/voda. Svaki sustav je predviđen sa spremnikom za pripremu sanitarne potrošne vode koji je...

Pages