Pages

PRIMJENA TEHNIČKIH MATERIJALA U MEDICINI
PRIMJENA TEHNIČKIH MATERIJALA U MEDICINI
Karlo Puzak
U ovom radu su navedeni i opisani tehnički materijali sa njihovom primjenom u medicini. Poseban naglasak stavljen je na zahtjeve koje takvi materijali trebaju ispuniti kako bi se nazvali biomaterijalima, te na biokompatibilnost. Biomaterijali su materijali namijenjeni za interakciju sa živim organizmom. U radu su biomaterijali podijeljeni u četiri skupine. Prva skupina materijala su metalni materijali u koje su uključeni različiti čelici i obojeni metali i njihove legure. Druga skupina...
PRIMJENA TEHNIČKIH MATERIJALA U STOMATOLOGIJI I ORTODONCIJI
PRIMJENA TEHNIČKIH MATERIJALA U STOMATOLOGIJI I ORTODONCIJI
Edita Filipčić
Tema ovog završnog rada je ,,Primjena tehničkih materijala u stomatologiji i ortodonciji.“ Rad se sastoji od teorijskog i eksperimentalnog dijela. U teorijskom dijelu rada, opisan je razvoj stomatologije i ortodoncije kroz povijest, kao i razvoj materijala. Posebna pozornost stavljena je na tehničke materijale za primjenu u ljudskom tijelu i zahtjevima istih. Također, navedeni su primjena i sastav ortodontskih žica koje su ispitane u vidu eksperimentalnog zadatka. U eksperimentalnom...
PRIMJENA TEHNOLOGIJA OBRADE ODVAJANJEM ČESTICA U KOTLOGRADNJI
PRIMJENA TEHNOLOGIJA OBRADE ODVAJANJEM ČESTICA U KOTLOGRADNJI
Damir Berić
U diplomskom radu ukratko je opisano područje kotlogradnje, pojedini dijelovi kotlovskih postrojenja, tehnologija obrade odvajanjem čestica u kotlogradnji te proces izrade pregrijača parnog kotla. Prvim dijelom diplomskog rada dana je podjela kotlova, goriva te opis radnih medija u kotlovima. Drugo poglavlje diplomskog rada opisuje komponente kotlovskog postrojenja te materijale koje koristimo prilikom izrade kotlovskih dijelova. Trećim poglavljem dan je opis tehnologija obrade...
PRIMJENA TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA U IZRADI TLAČNE OPREME
PRIMJENA TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA U IZRADI TLAČNE OPREME
Marko Lukačević
Tema ovog diplomskog rada je primjena tehnologija zavarivanja u izradi tlačne opreme. Uz navedeno, u radu je obrađena problematika vrsta posuda pod tlakom i regulative po kojoj se klasificiraju, projektiraju i izrađuju. U zadnjem poglavlju je detaljno obrađen primjer kuglastog spremnika za UNP koji je specifičan primjer prvenstveno zbog načina izrade, ali i zbog materijala od kojeg je izrađen. U diplomskom radu je obrađena definicija tlačnih posuda te podjela posuda prema namjeni. S...
PRIMJENA TI-LEGURA
PRIMJENA TI-LEGURA
Frane Balunović
Cilj ovog završnog rada, „Primjena titanijskih legura“, je objasniti strukturu titanijskih legura, njihovu obradivost te primjenu. Rad je podijeljen na četiri poglavlja. U prvom poglavlju se opisuje otkriće titanija, struktura titanija i tipovi njegovih legura te fizikalna i mehanička svojstva titanijskih legura. U drugom poglavlju se prolazi kroz razne strojarske tehnologije koje se koriste za izradu proizvoda od titanijskih legura. Počinje se od uobičajenih postupaka poput...
PRIMJENA TIG POSTUPKA ZAVARIVANJA U IZRADI TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
PRIMJENA TIG POSTUPKA ZAVARIVANJA U IZRADI TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
Juraj Barukčić
U ovom radu opisana je primjena TIG postupka zavarivanja u izradi termoenergetskih postrojenja. Uvodni dio se sastoji od opisivanja i objašnjavanja što je to zavarivanje, što je TIG postupak zavarivanja, nekoliko prednosti i nedostataka postupka kao i izvedbe postupka. Zatim se objašnjava ručni TIG postupak, parametri samog zavarivanja i izvori struja za zavarivanje. U idućem dijelu se prikazuju praktični primjeri primjene uspješnog provođenja TIG postupka zavarivanja u izradi...
PRIMJENA ULTRAZVUKA U IZRADI I KONTROLI ZAVARENIH SPOJEVA
PRIMJENA ULTRAZVUKA U IZRADI I KONTROLI ZAVARENIH SPOJEVA
Marko Pavković
U ovome radu opisani su postupci ultrazvučnog zavarivanja i ultrazvučne kontrole, te su navedeni primjeri uporabe tih postupaka. Navedene su općenite karakteristike ultrazvuka i izvori (generatori) ultrazvuka. U daljnjem tijeku rada opisan je postupak zavarivanja ultrazvukom i njegove prednosti i nedostaci. Pored toga u kratkim crticama je opisana ultrazvučna kontrola kao jedna od metoda ispitivanja zavarenih spojeva bez razaranja materijala.
PRIMJENA ULTRAZVUČNE TEHNOLOGIJE U ODRŽAVANJU
PRIMJENA ULTRAZVUČNE TEHNOLOGIJE U ODRŽAVANJU
Martin Pavić
Postoji vrlo mnogo područja primjene ultrazvučne tehnologije kao i raznih metoda ispitivanja ultrazvukom. Ovim radom opisani su neki načini moguće primjene ultrazvučne tehnologije u području održavanja u industriji koji se još uvijek vrlo malo primjenjuju ili se ne primjenjuju uopće. To su: Ispitivanje unutarnje propusnosti zaporne armature, Kontrola stanja ležaja i pravilno podmazivanje, Ispitivanje odvajača kondenzata, Ispitivanje instalacija komprimiranog zraka i stlačivih...
PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE-PREGLED METODA
PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE-PREGLED METODA
Marko Hunjet
Ovaj rad predstavlja pregled primjene tehnika i metoda umjetne inteligencije kod obrađivanja velike količine dostupnih podataka. Metode umjetne inteligencije se dijele na klasične i suvremene. Umjetna inteligencija je zapravo skup metoda kojima sustavi ili uređaji obavljanju inteligentne radnje. Glavni problemi, odnosno ciljevi primjene umjetne inteligencije su razumijevanje, znanje, planiranje, učenje, komunikacija, percepcija te sposobnost manipuliranja i pomicanja objekata. Područja...
PRIMJENA VIBRACIJSKE METODE U ODRŽAVANJU PO STANJU
PRIMJENA VIBRACIJSKE METODE U ODRŽAVANJU PO STANJU
Hrvoje Mirković
Tema ovog završnog rada je Primjena vibracijske metode u održavanju po stanju. Održavanje je kombinacija svih tehničkih i odgovarajućih aktivnosti predviđenih za očuvanje nekog sredstva rada , postrojenja ili dovođenje istog u stanje u kojem on može obavljati predviđenu funkciju. Cilj rada je postići razumijevanje važnosti provođenja održavanja i redovitih mjerenja stroja te osnovnih principa mjerenja i analize vibracija koji bi trebali biti temelj za razvoj sposobnosti...
PRIMJENA ZATEGA ZA PODEŠAVANJE IZNOSA SILA NA ZAVJEŠENJIMA SEPARATORA
PRIMJENA ZATEGA ZA PODEŠAVANJE IZNOSA SILA NA ZAVJEŠENJIMA SEPARATORA
Luka Franjković
U radu se eksperimentalnim mjerenjem određuje ovisnost sile prednaprezanja o momentu prednaprezanja s ciljem određivanja faktora trenja koji se pojavljuje na bokovima navoja prilikom pritezanja vijčanog spoja, odnosno spoja štapova sa zategom. U uvodnom dijelu rada ukratko su opisani vijčani spojevi, djelovanje trenja te moment sile uz izvod momenta pritezanja. Nakon uvoda opisani su elementi te pribor korišten u eksperimentalnom ispitivanju. U eksperimentalnom dijelu rada provedena su...
PRIMJENA ČELIČNIH MATERIJALA U BRODOGRADNJI
PRIMJENA ČELIČNIH MATERIJALA U BRODOGRADNJI
Lana Pešić
Brodogradnja je jedna od neophodnih industrija sadašnjeg vremena. Očekivanje koja se traže od brodova određuju koja će se tehnika i materijal koristiti pri njegovoj gradnji. Širok spektar materijala se primjenjuje te svaki materijal ima svoje zahtjeve za obradu, održavanje i primjenu. Zadatak inženjera je izabrati odgovarajući materijal, postupanje sa njim i pratiti tijek izrade. Osim inženjera bitno je i izvršitelja radova informirati, obučiti da pravilno rukovodi materijalom....

Pages