Pages

PRIMJENA ODABRANIH ZAHTJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
PRIMJENA ODABRANIH ZAHTJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Mihael Komar
U radu je u početku općenito opisana i definirana kvaliteta, u nastavku se govori o povijesti i opisuju se najvažniji gurui kvalitete. U sljedećem poglavlju govori se o sustavu upravljanja kvalitetom, njegova definicija, važnost i razvoj, te se na kraju poglavlja govori o ISO 9001 normi. Zadnje poglavlje rada odrađeno je u suradnji s privatnom tvrtkom od koje su uzeti konkretni podaci na osnovu kojih možemo vidjeti implementaciju ISO 9001 norme.
PRIMJENA ORBITALNOG TIG ZAVARIVANJA ZA ZAVARIVANJE CIJEVI U CIJEVNI ZID
PRIMJENA ORBITALNOG TIG ZAVARIVANJA ZA ZAVARIVANJE CIJEVI U CIJEVNI ZID
Stjepan Petravić
U ovom radu detaljno je opisan TIG postupak zavarivanja, te postupak orbitalnog zavarivanja cijevi u cijevni zid. Opisani su parametri zavarivanja, te primjena TIG postupka zavarivanja. Prikazane su prednosti i nedostaci postupka kao i vrste pripreme spoja za orbitalno zavarivanje cijevi u cijevni zid. Orbitalni TIG postupak zavarivanja ima svoje specifičnosti u odnosu na ručni TIG postupak, te će se o tome nešto više govoriti u nastavku. Osim teoretskog dijela, rad sadrži i...
PRIMJENA ORGANSKIH PREMAZA U GRAĐEVINARSTVU
PRIMJENA ORGANSKIH PREMAZA U GRAĐEVINARSTVU
Valentina Magdić
U radu su opisani betonski segmenti. Zadatkom je trebalo analizirati koroziju betona, korozijska svojstva građevinskog materijala, pripremu površine građevinske podloge, tehnologiju nanošenja organskih premaza, kontroli kakvoće zaštićene podloge te ekološke probleme primjene. Koroziju betona uzrokuje voda procesom hidrolize. Posljedice korozije betona je propusnost betona te nastajanje raspuklina i propadanja betona. Zaštita korozije u građevinarstvu je zaštita armaturne mreže...
PRIMJENA PLAZME U STROJARSTVU
PRIMJENA PLAZME U STROJARSTVU
Lana Sošek
U radu je predstavljena primjena plazme u strojarstvu. Općenito o plazmi, vrsti plazmenih plinova te kako uspostaviti električni luk. Govorimo o razlici između prenesenog i neprenesenog električnog luka te opisujemo postupke zavarivanja i rezanja plazmom. Navodimo vrste materijala koji se mogu obrađivati plazma postupkom te kako debljina i brzina rezanja utječe na kvalitetu zavarenih spojeva i reznih površina te na kraju navodimo primjer uspješne primjene plazme u izradi strojarskih...
PRIMJENA POLIMERA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
PRIMJENA POLIMERA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Marko Dizdar
Tema ovog završnog rada je „Primjena polimera u automobilskoj industriji“. U ovom radu opisane su općenite karakteristike polimernih materijala, njihova sistematizacija, podjela te karakteristike najčešće primjenjivanih polimernih materijala za izradu dijelova u automobilskoj industriji. Opisani su i navedeni konkretni primjeri automobilskih dijelova izrađenih od polimernih materijala.
PRIMJENA POLIMERNIH I METALNIH BIOMATERIJALA U MEDICINI
PRIMJENA POLIMERNIH I METALNIH BIOMATERIJALA U MEDICINI
Amalija Zeko
Tema završnog rada je „Primjena polimernih i metalnih biomaterijala u medicini”. Biomaterijali su materijali koji se ugrađuju u ljudsko tijelo sa zadaćom da zamjene ili poboljšaju funkcionalnost ljudskog tkiva. U uvodnom dijelu rada opisani su biomaterijali općenito te je dan povijesni pregled razvoja i primjene različitih biomaterijala. Također su opisani zahtjevi koji se postavljaju pred materijale za uporabu u tijelu. U nastavku rada dana je podjela biomaterijala, te su ukratko...
PRIMJENA POLIMERNIH KOMPOZITA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
PRIMJENA POLIMERNIH KOMPOZITA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Marko Gregorović
Tema je ovoga diplomskog rada „primjena polimernih kompozita u autoindustriji“. U uvodu je prikazana povijest razvoja polimera i polimernih kompozita. Nastavak rada podijeljen je na pet dijelova koji opisuju polimerne materijale, polimerne kompozite i njihova mehanička i fizikalna svojstva, zatim proizvodnju polimernih kompozita raznim tehnologijama te primjenu polimernih kompozita u automobilskoj industriji.
PRIMJENA POLIMERNIH KOMPOZITA U BRODOGRADNJI
PRIMJENA POLIMERNIH KOMPOZITA U BRODOGRADNJI
Andrej Urek
Tema ovog rada je primjena polimernih kompozitnih materijala u brodogradnji. Opisana su svojstva polimernih materijala i polimernih kompozitnih materijala općenito, navedene su prednosti i nedostatci kao što su jednostavnost proizvodnih postupaka, povoljna mehanička svojstva, te neograničenost oblika i dimenzija proizvoda. Objašnjeno je od čega se mogu sastojati polimerni kompozitni materijali, vrste ojačala, te vrste matrica. Detaljno su opisani primjeri primjene polimernih...
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA U SPORTU
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA U SPORTU
Antun Ivkić
U radu je prikazana primjena polimernih materijala u sportu, podjela polimera prema ponašanju na povišenim temperaturama i svojstva polimera koja su bitna prilikom proizvodnje sportske opreme, kao i primjeri recikliranja polimera i njihovog ponovnog korištenja u proizvodnji.
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA U VOJNOJ TEHNICI
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA U VOJNOJ TEHNICI
Fran Glišić
U ovom završnom radu obrađena je tema primjene polimernih materijala u vojnoj industriji. U uvodnim poglavljima je opisana općenito povijest vojne opreme, polimeri i njihova svojstva, te je navedena podjela polimernih materijala i opisana njihova svojstva. Navedeni su i primjeri polimernih materijala u vojnoj industriji.
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA ZA IZRADU KUĆANSKIH UREĐAJA
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA ZA IZRADU KUĆANSKIH UREĐAJA
Tomislav Brebrić
Tema ovog završnog rada je „Primjena polimernih materijala za izradu kućanskih uređaja“. U ovom radu opisana su neka svojstva polimernih materijala koja imaju bitan utjecaj kod njihove primjene. Također su opisane glavne skupine polimernih materijala te njihovo korištenje pri izradi raznih kućišta kućanskih uređaja.
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA ZA IZRADU PNEUMATIKA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA ZA IZRADU PNEUMATIKA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Bruno Lujić
U ovom završnom radu opisani su polimeri i polimerni materijali, te primjena elastomera za izradu pneumatika u automobilskoj industriji. U uvodnom dijelu opisano je kako nastaje polimer, te njegova građa. Drugo poglavlje se odnosi općenito na polimere. U trećem poglavlju su opisani polimerni materijali, obuhvaćeni su svi polimerni materijali, plastomeri, duromeri i elastomeri, a u četvrtom poglavlju, detaljno su opisani elastomeri. Zadnje poglavlje opisuje izradu pneumatika, te gume...

Pages