Pages

SANACIJA PUKNUĆA ŽELJEZNIČKE TRAČNICE
SANACIJA PUKNUĆA ŽELJEZNIČKE TRAČNICE
Krešimir Barun
U radu su opisane sve prednosti i nedostaci aluminotermijskog postupka zavarivanja tračnica. U uvodnom dijelu rada opisane su tračnice kakve su bile nekada i danas, od čega se sastoje i koja im je građa, postupak izrade i kako se proizvode. Opisano je kojim se sve postupcima mogu zavarivati tračnice s naglaskom na najjednostavniji i najbrži aluminotermijski postupak koji je i glavna tema ovoga diplomskog rada. Prikazan je i opis kako dolazi do puknuća tračnice i zbog kojih grešaka...
SIMPLEX METODA KAO TEMELJ ZA RAČUNALNO RJEŠAVANJE OPTIMIZACIJSKIH KVANTITATIVNIH MODELA
SIMPLEX METODA KAO TEMELJ ZA RAČUNALNO RJEŠAVANJE OPTIMIZACIJSKIH KVANTITATIVNIH MODELA
Leonardo Prihoda
U ovom završnom radu ističe se važnost primjene simplex metode kao temelja za računalno rješavanje optimizacijskih kvantitativnih modela. Simplex metoda je implementirana u korištenim računalnim programima što omogućuje brzo rješavanje optimizacijskih kvantitativnih modela. U drugom poglavlju završnog rada koriste se analitička, grafička i simplex metoda. U trećem poglavlju matematički model riješen je pomoću računalnih programa. Korišteni računalni programi su: WinQSB,...
SIMULACIJA DEFORMACIJA DRŽAČA REZNE PLOČICE U OBRADI TOKARENJEM
SIMULACIJA DEFORMACIJA DRŽAČA REZNE PLOČICE U OBRADI TOKARENJEM
Viktor Mautner
U teorijskom dijelu diplomskog rada prikazani su uvjeti obrade tokarenjem i opterećenje rezne oštrice u postupku rezanja. U praktičnom dijelu diplomskog rada provedene su simulacije naprezanja i opterećenja držača alatne pločice pri uvjetima eksploatacije, odnosno tokarenja. Držač i pločica koji su podvrgnuti simulaciji su realni i istovjetni su onima tvrtke „Sandvik Coromant“ model: C4-DCKNR-27050-12. U ovom diplomskom radu zadatak je bio simulirati opterećenje na držač...
SIMULACIJA INJEKCIJSKOG PREŠANJA
SIMULACIJA INJEKCIJSKOG PREŠANJA
Dario Franjić
U radu je prikazana računalna simulacija injekcijskog prešanja za odabrani model. Model je modeliran prema temeljnim pravilima za tehnologijsko oblikovanje otpreska. Nakon što je model modeliran pomoću programskog paketa AutodeskMoldflowAdviser 2015. provodi se simulacija. Simulacija je provedena sa dva različita polimerna materijala. Korišteni polimerni materijali su amorfni i kristalasti plastomer. Prije injekcijskog prešanja potrebno je odabrati optimalne parametre za injekcijsko...
SIMULACIJA INJEKCIJSKOG PREŠANJA
SIMULACIJA INJEKCIJSKOG PREŠANJA
Tomislav Mavrić
U ovome radu će se analizirati put od samog početka polimera i polimernih materijala, njihove povijesti, kemijskih svojstava , obradnih svojstava i raznih procesa obrade. Zadržat će se na opisu procesa injekcijskog prešanja, sustava u kojemu se odvija i raščlambe na bitnije komponente tog sustava. Nadalje će se dotaknuti prijelazna točka iz stvarne tehnologije u računalni oblik simulacije i programe koji nam omogućavaju virtualni rad sa stvarnim parametrima. U ovome će se djelu...
SIMULACIJA INJEKCIJSKOG PREŠANJA ZA ODABRANI OTPRESAK
SIMULACIJA INJEKCIJSKOG PREŠANJA ZA ODABRANI OTPRESAK
Marko Ljevar
U radu su opisani polimeri, njihov nastanak, podjela, upotreba polimera u današnjem svijetu, polimerni materijali, postupci preradbe polimernih materijala, te simulacija ubrizgavanja polimerne taljevine u kalupnu šupljinu, kojoj je cilj uočiti moguće nedostatke kako bi se smanjili troškovi u izradi te poboljšala kvaliteta samoga otpreska. Teorijski dio diplomskog rada obuhvaća opis injekcijskog prešanja, osnovne metode simulacije. Opisani su simulacijski programi za injekcijsko...
SIMULACIJA PROCESA OBRADE TOKARENJEM
SIMULACIJA PROCESA OBRADE TOKARENJEM
Ivan Mikulić
U teorijskom dijelu rada opisane su CAD i CAM tehnologije, njihova povijest i tijek razvoja. Kao primjer za svaku od tehnologija naveden je jedan softver i detaljnije opisan. Pomoću CAD i CAM sustava provedena je simulacija opterećenja i naprezanja držača alatne pločice prilikom tokarenja. Držač koji je u radu korišten za simulacije identičan je onomu koji se nalazi u laboratoriju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Zadatkom je trebalo modelirati držač zajedno sa alatnom...
SIMULACIJA TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI PREMA CRTEŽU KPP2/2019
SIMULACIJA TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI PREMA CRTEŽU KPP2/2019
Marko Marković
U diplomskom radu su ukratko opisani polimerni materijali, njihova podjela i svojstva te proces prerade injekcijskim prešanjem. Opisan je postupak injekcijskog prešanja te glavni elementi sustava za injekcijsko prešanje. U praktičnom dijelu rada, u programskom paketu SolidWorks konstruiran je proizvod po pravilima konstruiranja za injekcijski prešane proizvode koja su također objašnjena u radu. U posljednjem poglavlju rada, u programskom paketu Moldflow Adviser je izvršena računalna...
SIMULACIJA TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI ZA OTPRESAK PREMA CRTEŽU KPP1/2019
SIMULACIJA TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI ZA OTPRESAK PREMA CRTEŽU KPP1/2019
Almir Rebronja
Proučavanjem dostupnih literarnih i bibliografskih radova na teme koje obrađuju polimerne materijale, injekcijsko prešanje te računalne simulacije tečenja polimerne taljevine u kalupnoj šupljini izrađen je ovaj diplomski rad. Rad se sastoji od dva dijela, teorijskog dijela i računalne simulacije. U teorijskom dijelu definirani su osnovni pojmovi polimernih materijala i injekcijskog prešanja. Definirane su vrste i svojstva polimernih materijala, postupak injekcijskog prešanja,...
SIMULACIJA TEČENJA TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI
SIMULACIJA TEČENJA TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI
Marko Bešker
U diplomskom radu opisan je proces prerade polimera injekcijskim prešanjem, te simulacija ubrizgavanja polimerne taljevine u kalupnu šupljinu, kojom je cilj uočiti moguće nedostatke kako bi se smanjili troškovi u izradi te poboljšala kvaliteta samog otpreska. Uvod sadrži kratak opis polimernih materijala, njihovu podjelu te osnovne značajke polimerne taljevine. Teorijski dio diplomskog rada obuhvaća opis injekcijskog prešanja, osnovnih metoda simulacije i simulacijskog programa u...
SIMULIRANJE TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI
SIMULIRANJE TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI
Dino Mihalj
U diplomskom radu ukratko su opisani polimerni materijali, proces prerade injekcijskim prešanjem, konstrukcija polimernog proizvoda te simulacija tečenja polimerne taljevine u kalupnu šupljinu. Uvod sadrži kratak opis te njihovo područje primjene. U teorijskom dijelu, opisan je postupak injekcijskog prešanja te osnovna pravila za tehnologijsko oblikovanje otpreska. U eksperimentalnom dijelu, konstruiran je proizvod koji zadovoljava osnovna pravila za tehnologijsko oblikovanje otpreska....
SLOŽENO OPTEREĆENJE ŠTAPA
SLOŽENO OPTEREĆENJE ŠTAPA
Petar Petek
U ovom završnom radu tema je složeno opterećenje štapa. U početku završnog rada bit će definirani i objašnjeni osnovni slučajevi opterećenja, a to su aksijalno opterećenje, savijanje, uvijanje, tj. torzija, smicanje i izvijanje. Za svako pojedino opterećenje bit će objašnjeni uvjeti kod kojih nastaju potkrijepljeni odgovarajućim formulama za naprezanje i deformacije. Isto tako prije pristupa složenom opterećenju bit će objašnjene teorije čvrstoće i kriteriji tečenja...

Pages