Pages

ANALIZA RAZLIČITIH KONSTRUKCIJSKIH SUSTAVA I ELEMENATA ZA POSTAVLJANJE I PRITEZANJE ODBOJKAŠKE MREŽE
ANALIZA RAZLIČITIH KONSTRUKCIJSKIH SUSTAVA I ELEMENATA ZA POSTAVLJANJE I PRITEZANJE ODBOJKAŠKE MREŽE
Mia Velikanović
Tema ovog završnog rada je Analiza različitih konstrukcijskih sustava i elemenata za postavljanje i pritezanje odbojkaške mreže. U radu su opisani različiti sustavi i elementi koji se koriste pri postavljanju i pritezanju odbojkaške mreže. Navedene su i moguće izvedbe elemenata koji se koriste. Također način odnosno proračun odabira užeta, kontrola stupova na izvijanje te dimenzioniranje pužnog prijenosa.
ANALIZA SLOŽENOG MEHANIZMA
ANALIZA SLOŽENOG MEHANIZMA
Josip Bošnjaković
U radu je analizirano gibanje nekog mehanizma, točnije klipnog mehanizma u automobilskom motoru. Analizirane su brzine, ubrzanja i sile BMW-ovog motora N54 te općenito su analizirani mehanizmi. Govori se o vrstama mehanizma, stupnju slobode mehanizama i sl. Uz pomoć SAM(synthesis and analysis of mechanisms) programa izračunate su brzine,ubrzanja i sile pri nekoj kutnoj brzini, odnosno pri nekoj brzini vrtnje. U radu je još prikazano kako je moguće prenositi velike brzine i ubrzanja,...
ANALIZA SLOŽENOG NOSAČA OPTEREĆENOG NA SAVIJANJE
ANALIZA SLOŽENOG NOSAČA OPTEREĆENOG NA SAVIJANJE
Petar Grabić
U ovom radu je općenito opisan gredni nosač opterećen na savijanje te nešto o naprezanjima i deformacijama pri savijanju grednog nosača. Navedene su neke metode rješavanja problema grednog nosača opterećenog na savijanje te prikazane na primjeru složenog grednog nosača opterećenog na savijanje. U prvom dijelu rada opisuje se gredni nosač, savijanje grednog nosača, te razvoj teorije savijanja štapa. Drugim dijelom rada prikazuju se naprezanja i deformacija pri čistom...
ANALIZA TEHNOLOGIJE BORIRANJA LEGIRANOG ČELIKA
ANALIZA TEHNOLOGIJE BORIRANJA LEGIRANOG ČELIKA
Ivana Matezović
U uvodnom dijelu objašnjeni su osnovni pojmovi korozije, kao i ostali pojmovi koji se vežu uz istu. Kako je čelik materijal koji je svoju primjenu pronašao u svim granama ljudskog života, a podložan je koroziji, izučavanje samog procesa korozije jako je bitno. Korozija smanjuje vijek trajanja određenog proizoda i određuje kvalitetu istog, te se iz tih razloga velikom brzinom razvijaju tehnologije zaštite površina. U radu je analizirana jedna od tih tehnologija, a to je boriranje....
ANALIZA ULOGE TORBOPUHALA KOD ČETVEROTAKTNIH MOTORA
ANALIZA ULOGE TORBOPUHALA KOD ČETVEROTAKTNIH MOTORA
Tomislav Martić
U ovome radu dan je pregled pojedinih dijelova za povećanje snage motora, teoretski su pojašnjeni ciklusi rada motora te je opisana uloga turbopuhala. Prvim dijelom rada prikazana je i pojašnjena uloga turbopuhala. Osim turbopuhala, prikazani su i drugi agregati s aspekta povećanja snage motora. Planom preventivnog održavanja, predviđa se periodična izmjena ulja i uljnog filtra za pouzdan rad dijelova u motoru i turbopuhala. Osim poštivanja planiranog preventivnog održavanja, za...
ANALIZA UTJECAJA RADNE TEMPERATURE NA MEHANIČKA SVOJSTVA MODELA IZRAĐENIH POSTUPKOM 3D ISPISA
ANALIZA UTJECAJA RADNE TEMPERATURE NA MEHANIČKA SVOJSTVA MODELA IZRAĐENIH POSTUPKOM 3D ISPISA
Berislav Kvesić
U radu je analiziran utjecaj temperature ispisa i temperature podloge na mehanička svojstva ispitivanih uzoraka. Utjecaj temperature najvažniji je čimbenik pri trodimenzionalnoj izradi modela. Upravo iz tog razloga, prikazana je izrada savojnih i rasteznih ispitnih uzoraka uz promjenu temperature ispisa i temperature podloge. Eksperimentalnim putem utvrđeno je dimenzijsko odstupanje uzoraka od zadanih parametara tijekom 3D ispisa, što je i glavni nedostatak ovakve vrste...
ANALIZA UTJECAJA SPUSNIH CIJEVOVODA NA KONSTRUKCIJU ZAVJEŠENJA PARNOG KOTLA
ANALIZA UTJECAJA SPUSNIH CIJEVOVODA NA KONSTRUKCIJU ZAVJEŠENJA PARNOG KOTLA
Ivan Misir
Zadatak ovog diplomskog rada je napraviti analizu utjecaja spusnih cjevovoda na konstrukciju zavješenja parnog kotla. Pod konstrukciju zavješenja parnog kotla spadaju nosivi i potporni profili, ukrute, vješalice i bočni membranski zid. Prvo se obradio teorijski uvod u kojem je objašnjen smještaj i uloga parnog kotla unutar teorijskog procesa termoenergetskog postrojenja, potom je izvršena klasifikacija s obzirom na korišteno gorivo i s obzirom na način cirkulacije radnog medija. Za...
ANALIZA UTJECAJA UNUTARNJIH SILA I MOMENATA NA PRIKLJUČAK GLAVNE SPUSNE CIJEVI BUBNJA PARNOG KOTLA
ANALIZA UTJECAJA UNUTARNJIH SILA I MOMENATA NA PRIKLJUČAK GLAVNE SPUSNE CIJEVI BUBNJA PARNOG KOTLA
Dajana Bičanić
U ovom diplomskom radu napravljena je analiza utjecaja unutarnjih sila i momenata na priključak glavne spusne cijevi bubnja parnog kotla. Na samom početku, dana je teorijska osnova o parnim kotlovima, o njihovim sastavnim dijelovima, načinu rada te o njihovoj podjeli. Koristeći se normom EN 13445-3, izrađen je analitički proračun kako bi se provjerio utjecaj unutarnjih sila i momenata na priključak spusne cijevi. Nakon ovoga, detaljno je prikazan proces modeliranja dijela...
ANALIZA UTJECAJA ZAŠTITE METALA OD KOROZIJE NA OKOLIŠ
ANALIZA UTJECAJA ZAŠTITE METALA OD KOROZIJE NA OKOLIŠ
Marko Katava
Ovim diplomskim radom obuhvaćena je analiza utjecaja zaštite metala od korozije na okoliš, u radu su detaljnije objašnjeni principi nastanka korozije, postupci pripreme metala i nanošenje premaza za zaštitu metala. Zaštite korozije od metala je analizirana, ne samo s aspekta što bolje i dugotrajnije zaštite, već i njezinog utjecaja na okoliš i na zdravlje ljudi. Jer prekomjerna količina hlapivih emisija može dovesti do ozbljnih problema kako u zdravlju kod ljudi tako i kod...
ANALIZA UZROKA NASTANKA KVARA KROZ ISHIKAWA DIJAGRAM
ANALIZA UZROKA NASTANKA KVARA KROZ ISHIKAWA DIJAGRAM
Mateo Bošnjak
Tema ovoga diplomskoga rada je „Analiza uzroka nastanka kvara kroz Ishikawa dijagram“. U radu su pojašnjene metode održavanja, objašnjeno je što je preventivno, a što korektivno održavanje. Dati su primjeri kvara i kakvi sve kvarovi mogu biti. Objašnjena je uloga dijagnostike te koji se instrumenti koriste. Nadalje u radu je rečeno tko je bio Kaoru Ishikawa te kako je nastao dijagram. Detaljno je objašnjen Ishikawa dijagram, čemu služi i kako se koristi. Navedeni su redom...
ANALIZA ZAMORA KOD DRENAŽNIH CJEVOVODA PARNOG KOTLA
ANALIZA ZAMORA KOD DRENAŽNIH CJEVOVODA PARNOG KOTLA
Tomislav Aušić
U ovom radu prikazan je proračun zamora drenažnih cijevi spalionice smeća. Drenažne cijevi ciklički su opterećene udarom trna koji skida pepeo sa izmjenjivača topline na kojima se nalaze drenažne cijevi. Cijevi su opterećene i tlakom unutar njih. Proračun je proveden za odabrane kritične presjeke pojedinih cijevi koje su opterećene na dva načina, Step A i Step B. Također je prikazana izrada modela u programu Abaqus/CAE 2016. Prikaz rezultata nalazi se u prilozima. Proračun je...
ANALIZA ZAOSTALIH NAPREZANJA U ZAVARENOM SPOJU CIJEVNOG PRIKLJUČKA
ANALIZA ZAOSTALIH NAPREZANJA U ZAVARENOM SPOJU CIJEVNOG PRIKLJUČKA
Ivan Janjić
U radu je analizirano ekvivalentno naprezanje na ispitnim uzorcima izrađenim od nehrđajućeg čelika. Na početku rada se opisuje ravninska teorija elastičnosti te temeljne jednadžbe potrebne za izračunavanje ekvivalentnog naprezanja komora. Nakon toga je provoden izračun naprezanja za zadane podatke. U drugom dijelu rada opisan je eksperimentalni dio. Ovdje je primjenjivana metoda određivanja zaostalih naprezanja pomoću tenzometrije mjereći deformacije pomoću kojih su se...

Pages