Pages

PRIMJENA TEHNOLOGIJA OBRADE ODVAJANJEM ČESTICA U KOTLOGRADNJI
PRIMJENA TEHNOLOGIJA OBRADE ODVAJANJEM ČESTICA U KOTLOGRADNJI
Damir Berić
U diplomskom radu ukratko je opisano područje kotlogradnje, pojedini dijelovi kotlovskih postrojenja, tehnologija obrade odvajanjem čestica u kotlogradnji te proces izrade pregrijača parnog kotla. Prvim dijelom diplomskog rada dana je podjela kotlova, goriva te opis radnih medija u kotlovima. Drugo poglavlje diplomskog rada opisuje komponente kotlovskog postrojenja te materijale koje koristimo prilikom izrade kotlovskih dijelova. Trećim poglavljem dan je opis tehnologija obrade...
PRIMJENA TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA U IZRADI TLAČNE OPREME
PRIMJENA TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA U IZRADI TLAČNE OPREME
Marko Lukačević
Tema ovog diplomskog rada je primjena tehnologija zavarivanja u izradi tlačne opreme. Uz navedeno, u radu je obrađena problematika vrsta posuda pod tlakom i regulative po kojoj se klasificiraju, projektiraju i izrađuju. U zadnjem poglavlju je detaljno obrađen primjer kuglastog spremnika za UNP koji je specifičan primjer prvenstveno zbog načina izrade, ali i zbog materijala od kojeg je izrađen. U diplomskom radu je obrađena definicija tlačnih posuda te podjela posuda prema namjeni. S...
PRIMJENA TI-LEGURA
PRIMJENA TI-LEGURA
Frane Balunović
Cilj ovog završnog rada, „Primjena titanijskih legura“, je objasniti strukturu titanijskih legura, njihovu obradivost te primjenu. Rad je podijeljen na četiri poglavlja. U prvom poglavlju se opisuje otkriće titanija, struktura titanija i tipovi njegovih legura te fizikalna i mehanička svojstva titanijskih legura. U drugom poglavlju se prolazi kroz razne strojarske tehnologije koje se koriste za izradu proizvoda od titanijskih legura. Počinje se od uobičajenih postupaka poput...
PRIMJENA TIG POSTUPKA ZAVARIVANJA U IZRADI TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
PRIMJENA TIG POSTUPKA ZAVARIVANJA U IZRADI TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
Juraj Barukčić
U ovom radu opisana je primjena TIG postupka zavarivanja u izradi termoenergetskih postrojenja. Uvodni dio se sastoji od opisivanja i objašnjavanja što je to zavarivanje, što je TIG postupak zavarivanja, nekoliko prednosti i nedostataka postupka kao i izvedbe postupka. Zatim se objašnjava ručni TIG postupak, parametri samog zavarivanja i izvori struja za zavarivanje. U idućem dijelu se prikazuju praktični primjeri primjene uspješnog provođenja TIG postupka zavarivanja u izradi...
PRIMJENA ULTRAZVUKA U IZRADI I KONTROLI ZAVARENIH SPOJEVA
PRIMJENA ULTRAZVUKA U IZRADI I KONTROLI ZAVARENIH SPOJEVA
Marko Pavković
U ovome radu opisani su postupci ultrazvučnog zavarivanja i ultrazvučne kontrole, te su navedeni primjeri uporabe tih postupaka. Navedene su općenite karakteristike ultrazvuka i izvori (generatori) ultrazvuka. U daljnjem tijeku rada opisan je postupak zavarivanja ultrazvukom i njegove prednosti i nedostaci. Pored toga u kratkim crticama je opisana ultrazvučna kontrola kao jedna od metoda ispitivanja zavarenih spojeva bez razaranja materijala.
PRIMJENA ULTRAZVUČNE TEHNOLOGIJE U ODRŽAVANJU
PRIMJENA ULTRAZVUČNE TEHNOLOGIJE U ODRŽAVANJU
Martin Pavić
Postoji vrlo mnogo područja primjene ultrazvučne tehnologije kao i raznih metoda ispitivanja ultrazvukom. Ovim radom opisani su neki načini moguće primjene ultrazvučne tehnologije u području održavanja u industriji koji se još uvijek vrlo malo primjenjuju ili se ne primjenjuju uopće. To su: Ispitivanje unutarnje propusnosti zaporne armature, Kontrola stanja ležaja i pravilno podmazivanje, Ispitivanje odvajača kondenzata, Ispitivanje instalacija komprimiranog zraka i stlačivih...
PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE-PREGLED METODA
PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE-PREGLED METODA
Marko Hunjet
Ovaj rad predstavlja pregled primjene tehnika i metoda umjetne inteligencije kod obrađivanja velike količine dostupnih podataka. Metode umjetne inteligencije se dijele na klasične i suvremene. Umjetna inteligencija je zapravo skup metoda kojima sustavi ili uređaji obavljanju inteligentne radnje. Glavni problemi, odnosno ciljevi primjene umjetne inteligencije su razumijevanje, znanje, planiranje, učenje, komunikacija, percepcija te sposobnost manipuliranja i pomicanja objekata. Područja...
PRIMJENA VIBRACIJSKE METODE U ODRŽAVANJU PO STANJU
PRIMJENA VIBRACIJSKE METODE U ODRŽAVANJU PO STANJU
Hrvoje Mirković
Tema ovog završnog rada je Primjena vibracijske metode u održavanju po stanju. Održavanje je kombinacija svih tehničkih i odgovarajućih aktivnosti predviđenih za očuvanje nekog sredstva rada , postrojenja ili dovođenje istog u stanje u kojem on može obavljati predviđenu funkciju. Cilj rada je postići razumijevanje važnosti provođenja održavanja i redovitih mjerenja stroja te osnovnih principa mjerenja i analize vibracija koji bi trebali biti temelj za razvoj sposobnosti...
PRIMJENA ZATEGA ZA PODEŠAVANJE IZNOSA SILA NA ZAVJEŠENJIMA SEPARATORA
PRIMJENA ZATEGA ZA PODEŠAVANJE IZNOSA SILA NA ZAVJEŠENJIMA SEPARATORA
Luka Franjković
U radu se eksperimentalnim mjerenjem određuje ovisnost sile prednaprezanja o momentu prednaprezanja s ciljem određivanja faktora trenja koji se pojavljuje na bokovima navoja prilikom pritezanja vijčanog spoja, odnosno spoja štapova sa zategom. U uvodnom dijelu rada ukratko su opisani vijčani spojevi, djelovanje trenja te moment sile uz izvod momenta pritezanja. Nakon uvoda opisani su elementi te pribor korišten u eksperimentalnom ispitivanju. U eksperimentalnom dijelu rada provedena su...
PRIMJER IZRADE MODULA PLANIRANJA I PRAĆENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROIZVODNOG PODUZEĆA
PRIMJER IZRADE MODULA PLANIRANJA I PRAĆENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROIZVODNOG PODUZEĆA
Luka Gredelj
Završni se rad sastoji od analize literarnih radova u kojima se obrađuju pojmovi te principi upravljanja, planiranja i praćenja proizvodnje. Posebno se obrađuje tema podjele informacijskih sustava i pratećih aplikacija u upravljanju proizvodnjom, opisan je pojam baze podataka te primijenjeni softverski alat za izradu aplikacija. Također, završni rad popraćen je izradom aplikacije „Proizvodnja“ koja služi prvenstveno kao primjer aplikacije koja se može izraditi u Oracle©...
PRIMJER PRIMJENE EKSPERTNIH SUSTAVA U STROJARSTVU
PRIMJER PRIMJENE EKSPERTNIH SUSTAVA U STROJARSTVU
Roko Rudić
Rad objašnjava pojam umjetne inteligencije i njezin razvoj kroz povijest. Posebno se obrađuje dio umjetne inteligencije koji se odnosi na ekspertne sustave gdje se objašnjava razlog stvaranja i povijest stvaranja, objašnjen je način rada, prednosti i mane ekspertnih sustava, njezina obilježja i bitne karakteristike. Također je dana struktura ekspertnih sustava, načini odlučivanja i zaključivanja. U tematskom dijelu završnog rada dana je primjena ekspertnog sustava na problemu...
PRIMJER RASPOREĐIVANJA PROIZVODNIH OPERACIJA PRIMJENOM BLOK DIJAGRAMA
PRIMJER RASPOREĐIVANJA PROIZVODNIH OPERACIJA PRIMJENOM BLOK DIJAGRAMA
Jurica Kostadinović
U ovom je završnom radu, čija je tema raspoređivanje proizvodnih operacija primjenom blok dijagrama te primjenom informatičke tehnologije prvo obrađeno i objašnjeno nekoliko pojmova vezanih uz samu temu. Na početku je objašnjen pojam upravljanja proizvodnjom i njegov povijesni razvoj, koji je tekao u dva smjera. Prvi je temeljen na američkoj proizvodnoj filozofiji (objašnjeni su sustavi IC, MRP, MRP II, ERP i extended ERP). Drugi je baziran na japanskoj proizvodnoj filozofiji. Tri...

Pages