Pages

ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI REMENSKOG RAZVODA SNAGE I GIBANJA KOD AUTOMOBILA
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI REMENSKOG RAZVODA SNAGE I GIBANJA KOD AUTOMOBILA
Vlatka Lubina
Završni rad je utemeljen na raspoloživoj literaturi. Sadrži opis analize konstrukcijskih značajki remenskog razvoda snage i gibanja kod automobila. Započinje uvodom u rasprostranjenost i značaj automobila u suvremenom svijetu te glavnim dijelovima razvoda snage i gibanja u automobilima, njihovom primjenom, materijalima izrade i načinom rada. Nakon toga slijede konstrukcijske značajke remenskog razvoda snage i gibanja kod automobila i objašnjenje konstrukcijskih značajki na primjeru...
ANALIZA KONTAKTNIH PROBLEMA PRIMJENOM METODE KONAČNIH ELEMENATA
ANALIZA KONTAKTNIH PROBLEMA PRIMJENOM METODE KONAČNIH ELEMENATA
Franjo Tadić
U radu je izvršena analiza odabranog kontaktnog problema primjenom metode konačnih elemenata. Odabrani kontaktni problem je spoj s razrezanom steznom glavinom sa zarezom na jednom kraju. Programski paket koji je korišten za analizu metodom konačnih elemenata je Ansys Workbench. U prva četiri poglavlja dane su osnove nelinearne analize primjenom metode konačnih elemenata. Iznesene su i osnove kontaktnih nelinearnosti kao i vrste kontakata koje su primijenjene u programskim paketima...
ANALIZA KOROZIJSKE ZAŠTITE OPREME U PROCESNOJ INDUSTRIJI
ANALIZA KOROZIJSKE ZAŠTITE OPREME U PROCESNOJ INDUSTRIJI
Marko Prpić
U diplomskom radu obrađena je tema analiza korozijske zaštite opreme u procesnoj industriji. U radu je analizirana tehnologičnost izbora zaštite nadzemnog spremnika. Teorijski dio diplomskog rada opisuje koroziju i metode zaštite od korozije koje se danas koriste u zaštiti strojarske opreme. Posebna pažnja usmjerena je na usporedbu korištenja opreme zaštićene emajliranjem i organskim zaštitnim premazom bojom. Eksperimentalni dio je dao analizu isplativost izrade i korozijske...
ANALIZA NAPREZANJA I DIMENZIONIRANJE NOSAČA OPTEREĆENIH NA SAVIJANJE
ANALIZA NAPREZANJA I DIMENZIONIRANJE NOSAČA OPTEREĆENIH NA SAVIJANJE
Krešimir Ivanek
U teorijskom dijelu rada obrađena je podjela savijanja ovisna o vrsti vanjskog opterećenja te su izvedeni izrazi potrebni za matematičku analizu savijanja nosača. Opisan je način na koji se dolazi do izraza za računanje deformacija i naprezanja kod pojedinog tipa opterećenja na savijanje te raspodjela naprezanja kod različitih oblika poprečnih presjeka nosača. Pokazano je kako dobivamo optimalan oblik poprečnog presjeka. Vezano za dimenzioniranje i određivanje dopuštenih...
ANALIZA NAPREZANJA U CIJEVNOM LUKU
ANALIZA NAPREZANJA U CIJEVNOM LUKU
Julijana Šimić
Cilj ovog diplomskog rada je određivanje normalnih naprezanja u savijenoj cijevi. Prvo će se normalna naprezanja odrediti metodama teorije elastičnosti za unutarnju te za vanjsku stjenku cijevi. Dimenzije poprečnog presjeka cijevi se uzimaju iz izvještaja o savijanju cijevi, jer su nam debljine vanjske i unutarnje stjenke različite. Nakon toga je objašnjeno eksperimentalno određivanje polja naprezanja na savijenoj cijevi metodom tenzometrije također za vanjsku i unutarnju stjenku...
ANALIZA NAPREZANJA U CIJEVNOM LUKU UZ ANALIZU POJAVE PUKOTINE
ANALIZA NAPREZANJA U CIJEVNOM LUKU UZ ANALIZU POJAVE PUKOTINE
Mario Fridl
Tema ovog diplomskog rada je analiza naprezanja u cijevnom luku uz pojave pukotine. Radi mogućnosti provjere dobivenih rezultata izvršena je eksperimentalna analiza na cijevnom luku koja se uspoređuje s analitičkim i numeričkim rješenjima. Eksperimentalna analiza odrađena je pomoću tenzometrije, te su mjerena normalna naprezanja na vanjskoj strani te na unutrašnjoj strani cijevnog luka. Analitičko rješenje je dobiveno rješavanjem radijalnih, cirkularnih te normalnih...
ANALIZA NAPREZANJA U JAKO ZAKRIVLJENOM ŠTAPU
ANALIZA NAPREZANJA U JAKO ZAKRIVLJENOM ŠTAPU
Kristijan Briški
U radu je analizirano naprezanje kod jako zakrivljenog štapa. Na početku rada se opisuje ravninska teorija elastičnosti te temeljne jednadžbe potrebne za izračunavanje naprezanja u jako zakrivljenom štapu. Zatim se provodi izračun naprezanja za zadane podatke. U drugom dijelu provedeno je eksperimentalno određivanje polja naprezanja, te je objašnjena metoda tenzometrije. Eksperimentalnim ispitivanjem dobit će se deformacije preko kojih će se dobiti naprezanja na mjestu...
ANALIZA NAPREZANJA U KALUPU ZA PREŠANJE PLASTIKE
ANALIZA NAPREZANJA U KALUPU ZA PREŠANJE PLASTIKE
Mato Petković
U ovom radu analizirana su polja naprezanja kalupa za prešanje plastike. Na samom početku dani su izrazi iz teorije elastičnosti za određivanje polja naprezanja. Kako je kalup za prešanje plastike složene geometrije, te za takvo tijelo ne postoji Airyeva funkcija, kalup za prešanje plastike aproksimiran je debelom cijevi. Izrazima teorije elastičnosti za naprezanje debele cijevi određen je polumjer r1 debele cijevi, te je određena cirkularna komponenta naprezanja na polumjeru r2. U...
ANALIZA NAPREZANJA U PREGRIJAČKIM PAKETIMA ZA VRIJEME PODIZANJA
ANALIZA NAPREZANJA U PREGRIJAČKIM PAKETIMA ZA VRIJEME PODIZANJA
Ivan Knežević
U ovom diplomskom radu obrađena je tema analize opterećenja naprezanja pri podizanju modula kotla u Đakovu. Nakon što je u uvodnom dijelu ukratko opisan izmjenjivač topline te membranski zid, napravljena je analiza naprezanja u membranskoj stijeni modula kotla metodama Teorije elastičnosti. Zatim je opisana metoda teorije elastičnosti te prikazane specifične jednadžbe koje se koriste za riješavanje jednostavne i kompleksne problematike teorije elastičnosti. U programskom paketu...
ANALIZA ODRŽAVANJA S CILJEM UČINKOVITIJEG  POSLOVANJA METALOPRERAĐIVAČKOG PODUZEĆA
ANALIZA ODRŽAVANJA S CILJEM UČINKOVITIJEG POSLOVANJA METALOPRERAĐIVAČKOG PODUZEĆA
Sara Radojičić
U diplomskom radu je analizirano održavanje obradnog centra AXA verzija VHC 3-8000 XTS koji se nalazi poduzeću Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. te se koristi obradu debelostjenih cijevnih komora za parne kotlove. Opisano je poduzeće u kojemu se obradni centar nalazi te je analizirana organizacija rada u poduzeću s naglaskom na odjel održavanja. Analizom stanja u poduzeću te opisom postojeće opreme uviđeno je da je proces proizvodnje kontinuiran te da svakim zastojem...
ANALIZA OPRAVDANOSTI UPOTREBE MEHANIZMA ZA DODATNO PRIDRŽAVANJE VRATA VAGONA TIPA FALNS
ANALIZA OPRAVDANOSTI UPOTREBE MEHANIZMA ZA DODATNO PRIDRŽAVANJE VRATA VAGONA TIPA FALNS
David Liović
Današnji globalni trendovi željezničkog transportnog prometa nalažu skidanje svih nepotrebnih komponenata s vagona u cilju smanjenja mase vagona. Upravo zbog toga rodila se ideja analize opravdanosti upotrebe mehanizma za dodatno pridržavanje vrata vagona Falns 48. Vagon Falns 48 namijenjen je u prvom planu za prijevoz željezne rude. Naime, izbacivanjem ovog mehanizma masa vagona mogla bi se smanjiti za 276 kg, ali bi se maksimalni pomaci donjeg brida vrata vagona povećali s 0,04 mm...
ANALIZA OPTEREĆENJA I IZRAČUN SILA U ZAVJEŠENJIMA RADIJACIJSKOG DIJELA KOTLA SPALIONICE OTPADA U DUBLINU
ANALIZA OPTEREĆENJA I IZRAČUN SILA U ZAVJEŠENJIMA RADIJACIJSKOG DIJELA KOTLA SPALIONICE OTPADA U DUBLINU
Ivan Čakalović
U ovom diplomskom radu obrađena je tema analize opterećenja i izračun sila u zavješenjima radijacijskog dijela kotla spalionice otpada u Dublinu. Nakon što su u uvodnom dijelu navedeni osnovni tipovi kotlova spalionica i njihovi osnovni dijelovi, prikazana je proračunska geometrija radijacijskog dijela kotla te lista dijelova. Zatim je opisana metoda ekvivalentne krutosti membranskog zida te su membranski zidovi kotla aproksimirani ekvivalentnim ortotropnim pločama te su izračunate...

Pages