Pages

KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE STROJA ZA IZRADU BRIKETA S OSVRTOM NA SEGMENT PREŠANJA
KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE STROJA ZA IZRADU BRIKETA S OSVRTOM NA SEGMENT PREŠANJA
Josip Arić
Tema završnog rada je Konstrukcijske značajke stroja za izradu briketa s osvrtom na segment prešanja. U radu je projektiran i konstruiran stroj za izradu briketa prvenstveno od prirodnih sirovina iz ratarstva koje su ostale poslije žetve usjeva i predstavljaju problem u daljnjoj obradi tla kao što su: slama, kukuruzovina, a uz male korekcije radnih parametara se stroj lako može prilagodi i za izradu briketa od drvne mase. Također je objašnjen i opći princip nastanka brikete iz...
KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ KARTING BOLIDA
KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ KARTING BOLIDA
Marko Bublić
Svrha ovog diplomskog rada je provesti proces konstrukcijskog razvoja karting bolida sa svim koracima koji vode do gotovog rješenja. Na početku je opisan princip rada proizvoda i njegova građa. Također su prikazana postojeća rješenja i problemi koji se najčešće javljaju u praksi. U radu je definirana lista zahtjeva i želja koje karting bolid mora ispunjavati. Pomoću liste zahtjeva i želja definirana je konstrukcijska struktura proizvoda, a nakon toga gruba i detaljna funkcijska...
KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ PROIZVODA  I IZRADA UREĐAJA ZA MJERENJE UZORAKA PREMA NORMI ISO 294
KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ PROIZVODA I IZRADA UREĐAJA ZA MJERENJE UZORAKA PREMA NORMI ISO 294
Ivan Raguž
Cilj ovog diplomskog rada je konstrukcijski razvoj, izrada i implementacija uređaja za automatizirano mjerenje uzoraka proizvedenih postupkom injekcijskog prešanja prema normi ISO 294. Uvodom rada obuhvaćen je potreban sustav informacija, kojim se dolazi do svih potrebnih pretpostavki za nadolazeći konstrukcijski razvoj. U radu se bitan naglasak stavlja na konstrukcijski proces mjernog uređaja. Pri tome se definira lista zahtjeva, a također se određuje i morfološka tablica. U...
KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ PROIZVODA NA PRIMJERU INVALIDSKIH KOLICA
KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ PROIZVODA NA PRIMJERU INVALIDSKIH KOLICA
Tihomir Luketić
U ovom diplomskom radu će u prvom dijelu biti opisana povijest razvoja i dolaska do konstrukcije invalidskih kolica kakva danas poznajemo. Daljnji će se tekst odnositi na podjelu i dijelove te opisivanje svakog dijela posebno, stvara se slika o proizvodu i sustav informacija koji se u daljnjem zadatku koristi kao objašnjenje i pomoć u odabiru konstrukcijskih dijelova. Listom zahtjeva je ograničena konstrukcija, kratkim proračunom karakterističnih dijelova je dana dodatna slika o...
KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ PROIZVODA NA PRIMJERU MODELA VILIČARA
KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ PROIZVODA NA PRIMJERU MODELA VILIČARA
Dragica Stepić
U ovom radu prikazan je konstrukcijski razvoj proizvoda na primjeru modela viličara s teleskopskom granom. Prvotno su definirane osnove teorije konstruiranja, kao i koraci koji prate proces konstruiranja proizvoda. Kroz pregled razvoja viličara prikazan je povjesni razvoj i glavne značajke viličara kakvi su danas dostupni na tržištu, te je dan uvod u problematiku konstrukcije prikazom najznačajnijih elemenata teleskopskog viličara. Listom zahtjeva i morfološkom matricom definirani...
KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ PROIZVODA NA PRIMJERU MODULARNOG SUSTAVA ZAŠTITE OD POPLAVA
KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ PROIZVODA NA PRIMJERU MODULARNOG SUSTAVA ZAŠTITE OD POPLAVA
Kristijan Težački
U radu je prikazan konstrukcijski razvoj modularnog sustava zaštite od poplave. Posljednjih godina svijet je izložen velikim klimatskim promjenama, obilnim padalinama zbog kojih dolazi do rasta vodostaja rijeka i zaobalnih voda koje tako postaju opasne po živote i imovinu ljudi koji žive u njihovoj blizini. Zbog toga dolazi do potrebe za razvijanjem sustava za zaštitu od poplave. U radu je prikazan sklop dobiven modeliranjem u SolidWorksu v.2016, također i proračun karakterističnih...
KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ PROIZVODA NA PRIMJERU STROJA ZA SAVIJANJE LIMOVA U KOTLOGRADNJI
KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ PROIZVODA NA PRIMJERU STROJA ZA SAVIJANJE LIMOVA U KOTLOGRADNJI
Vedran Dulj
Prvi dio sastoji se od pregledavanja postojećih funkcionalnih strojeva za savijanje lima te njihov opis. Zatim uvid u sam proces obrade lima savijanjem preko njegovih tehnoloških svojstava gdje se proračunava za rad potrebna sila i moment uvrštavajući debljinu lima potrebnog za savijanje od tri milimetra. Nakon toga se određuju funkcionalne i konstrukcijske značajke tabelarno prikazano za svaki element stroja. Iza toga slijedi proračun karakterističnih dijelova stroja. Na kraju je...
KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ STROJA ZA VAĐENJE LUKA
KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ STROJA ZA VAĐENJE LUKA
Dražen Turinski
U ovom diplomskom radu je prikazan praktični primjer konstrukcijskog razvoja stroja za vađenje luka. Stroj je prvo modeliran pomoću programskog paketa Solidworks 2012, nakon čega su prikazani sastavni dijelovi koji su proračunati analitički i numerički. Numerička analiza pomaka i naprezanja odrađena je u modulu „Static Structural“ koji pripada programskom paketu Ansys Workbench 16.0, koji je baziran na metodi konačnih elemenata. Nakon analize naprezanja i pomaka pristupilo se...
KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ SUSTAVA ZA DOBAVU GRANULATA - SDG - 2017
KONSTRUKCIJSKI RAZVOJ SUSTAVA ZA DOBAVU GRANULATA - SDG - 2017
Ante Zeko
Cilj diplomskog rada je konstrukcijski razvoj sustava za dobavu granulata. Na samom početku rada prikazan je proces konstruiranja. Nakon prikupljenih potrebnih informacija, postavit će se lista zahtjeva te formirati gruba i detaljna funkcijska struktura proizvoda. Zatim se pristupa modeliranju pojedinih pozicija proizvoda pomoću programa SolidWorks 2016. Nakon što su izmodelirane pozicije, sklapaju se u podsklopove, a potom podsklopove spajamo u gotov proizvod. Na kraju rada se...
KONSTRUKCIJSKO LIJEPLJENJE METALA
KONSTRUKCIJSKO LIJEPLJENJE METALA
Luka Perković
U uvodnom dijelu rada opisana je povijest tehnologije lijepljenja kao jednog od sveprisutnih postupaka suvremenih načina spajanja dijelova, te neki postupci nerastavljivog spajanja kao što su: zavarivanje, zakivanje i lemljenje. Zatim je detaljno opisan izbor ljepila i tehnologija lijepljenja koja se sastoji od pripreme i nanošenja ljepila, sastavljanja spoja i očvršćivanja ljepila. Na kraju teorijskog dijela rada analizirani su i detaljno opisani faktori koji utječu na čvrstoću...
KONSTRUKCIJSKO RJEŠENJA UREĐAJA ZA SKIDANJE I POSTAVLJANJE GUMA MK-ZR/SF-2018
KONSTRUKCIJSKO RJEŠENJA UREĐAJA ZA SKIDANJE I POSTAVLJANJE GUMA MK-ZR/SF-2018
Marko Kokić
U radu je dan pregled konstrukcijskih značajki elemenata konstrukcija na primjeru stroja za skidanje i postavljanje guma. Opisana je funkcija i vrsta strojeva te su navedeni i pojašnjeni alati stroja. Nakon pregleda postojećih rješenja, generirana je varijanta stroja za skidanje i postavljanje guma uz primjenu teorije konstruiranja. Na kraju, u radu su detaljno opisane funkcionalne značajke proizvoda postojećeg rješenja.
KONTINUIRANI POSTUPCI PRAOBLIKOVANJA POLIMERNIH MATERIJALA
KONTINUIRANI POSTUPCI PRAOBLIKOVANJA POLIMERNIH MATERIJALA
Bruno Pekez
U ovom radu prikazan je tehnički aspekt polimerstva. Analizirana je čovjekova potreba za polimernim tvorevinama i zastupljenost polimera u današnjem svijetu. Prikazala se kratka povijest polimera te su objašnjeni načini proizvodnje polimera. Prikazane su osnovne klasifikacije polimernih materijala te objašnjena svojstva plastomera, duromera i elastomera, kao i elastoplastomera. Objašnjeni su postupci praoblikovanja polimernih materijala. Napravljena je podjela postupaka praoblikovanja...

Pages