Pages

KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE SPOJEVA ZAKOVICAMA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE SPOJEVA ZAKOVICAMA
Filip Lovrić
U današnje vrijeme za nerastavljivo spajanje dvaju ili više elemenata u jednu cjelinu koristimo se operacijom zakivanja gdje je glavni element za spajanje zakovica. Prilikom spajanja elemenata sa zakovicama potrebno je ustanoviti da li je zakovica istog polaznog materijala kao i element s kojim se spaja jer pri razlici u materijalu između elementa kojeg spajamo i zakovice može doći do labavljenja u spoju i do korozije. Zakovične spojeve koristimo jer su bezuvjetno sigurni naročito u...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE TANJURASTIH TLAČNIH OPRUGA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE TANJURASTIH TLAČNIH OPRUGA
Eva Zeba
U ovom završnom radu teorijski su objašnjene značajke opruga i njihova primjena u strojogradnji, s naglaskom na tanjuraste tlačne opruge. Opisane su opruge kao uobičajeni elementi strojeva, njihove karakteristike, rad, vibracije, izbor materijala za izradu istih u ovisnosti o naprezanju i čvrstoći materijala za izradu opruga. Detaljno su opisane konstrukcijske i funkcionalne značajke tanjurastih opruga uz pokazni primjer proračuna.
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE TARNIH PRIJENOSNIKA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE TARNIH PRIJENOSNIKA
Marko Bublić
Cilj ovog završnog rada je opisati tarne prijenosnike, od njihovih funkcionalnih i konstrukcijskih svojstava do njihova proračuna. Posebna pažnja je posvećena samoj podjeli tarnih prijenosnika prema prijenosnom omjeru kao i osnovama proračuna. U radu su opisani osnovni pojmovi koji se susreću sa tarnim prijenosom kao što su prijenosni omjer, brzine vrtnje, iskoristivost. Prema podjeli tarnih prijenosnika dana su opća svojstva svake vrste prijenosnika i njihove karakteristike....
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE VALJNIH LEŽAJA NA PRIMJERU ULEŽIŠTENJA KOTAČA NA RUKAVAC GLAVINE KOD PROMETNIH SREDSTAVA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE VALJNIH LEŽAJA NA PRIMJERU ULEŽIŠTENJA KOTAČA NA RUKAVAC GLAVINE KOD PROMETNIH SREDSTAVA
Belinda Lugarić
Tema ovog završnog rada je Konstrukcijske i funkcionalne značajke valjnih ležaja na primjeru uležištenja kotača na rukavac glavine kod prometnih sredstava. U radu je opisana izvedba i podjela valjnh ležaja, njihove karakteristike i područja primjene. U radu su navedena i opisana moguća oštećenja, njihovi uzroci i mjere sprječavanja ili ublažavanja oštećenja, koja se javljaju kad valjnih ležaja koji su dio montaže kotača prometnih sredstava. Također kontrola tj....
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ZUPČANIČKIH PRIJENSONIKA SNAGE I GIBANJA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ZUPČANIČKIH PRIJENSONIKA SNAGE I GIBANJA
Mihaela Bednjanić
U ovom završnom radu prikazane su konstrukcijske i funkcionalne značajke zupčaničkih prijenosnika snage i gibanja. Zupčanički prijenos spada u grupu mehaničkih prijenosa, te služi za prijenos rotacijskog gibanja i snage između vratila. Navedeni su i objašnjeni osnovni oblici zupčanika: valjkasti zupčanici, ozubnice, stožasti zupčanici, vijčani zupčanici, puž i pužno kolo. Potrebno je poznavanje vrste i uzroka oštećenja zupčanika da se izbjegnu štete i smetnje u radu...
KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE AUTOMOBILSKE DIZALICE S TRAPEZNIM VRETENOM
KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE AUTOMOBILSKE DIZALICE S TRAPEZNIM VRETENOM
Josip Kljajić
Tema završnog rada je konstrukcijske značajke automobilske dizalice s trapeznim vretenom. Rad započinje pregledom područja, odnosno teorijskim osnovama konstrukcijskih elemenata. Na osnovu pretpostavki da je maksimalna masa automobila dvije tone i materijal dizalice čelik Č0545 vrše se proračuni. Dimenzioniranje vretena i iskoristivost dizalice, sile u štapovima, naprezanje u zavarenim spojevima, tlakovi u svornjacima. Na osnovu proračunatih vrijednosti izrađuje prostorni model...
KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU RAZVOJA UREĐAJA ZA MALČIRANJE
KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU RAZVOJA UREĐAJA ZA MALČIRANJE
Luka Leško
Ovaj rad prikazuje i opisuje malčer te način na koji obavlja rad. U uvodu je objašnjen princip rada te razlike između „roto“ malčera i malčera s bubnjem te kratka usporedba. Slijedi podjela uređaja za malčiranje i prikaz najčešće korištenih malčera u praksi. Prikazani su neophodni dijelovi od kojih se malčer sastoji kao što su kardansko vratilo, kutni multiplikator, remenski prijenos, valjak, noževi te način učvršćivanja noževa za bubanj, sile koje djeluju u...
KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU TEHNIČKOG SUSTAVA ZA ŽETVU MAHUNARKI
KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU TEHNIČKOG SUSTAVA ZA ŽETVU MAHUNARKI
Ante Kurić
U radu je dan pregled konstrukcijskih značajki elemenata konstrukcija na primjeru tehničkog sustava za žetvu mahunarki. Prikazani su i detaljno opisani prema postojećim rješenjima konstrukcijski elementi koji se koriste kao gradbena struktura tehničkog sustava za žetvu mahunarki. Prema vlastitom iskustvu i nakon pregleda postojećih rješenja, generirane su konstrukcijske značajke aksijalnog bubnja kao inovativno rješenje uz primjenu teorije konstruiranja. Na kraju, u radu su...
KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU VISOKOTLAČNE PUMPE S BRIZGALJKAMA GORIVA KOD SUI MOTORA
KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU VISOKOTLAČNE PUMPE S BRIZGALJKAMA GORIVA KOD SUI MOTORA
Josip Kolar
U ovom radu bit će opisana podjela visokotlačnih pumpi i brizgaljki s njihovim dijelovima koje služe za stvaranje visokog pritiska goriva i njegovo ubrizgavanje u cilindar SUI motora, te proračun nekih osnovnih elemenata.
KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU VM/TS-18-19
KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU VM/TS-18-19
Tomislav Štraleger
U radu je opisana konstrukcija vrcaljke za med. Konstrukcija je opisana postupno kroz nekoliko sljedova kako bi se razumio rad vrcaljke za med i funkcijske karakteristike gradbene strukture vrcaljke. Svaki dio vrcaljke je pojedinačno opisan i prikazan 2D i 3D slikama. Posebno su opisani karakteristični detalji konstrukcije koju vrcaljku čine unikatnom. Vrcaljka koja je opisana u radu ima specifičnu karakteristiku, a to je spajanje radijalne i tangencijale vrcaljke u jednu vrcaljku. Na...
KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE KOLJENASTOG VRATILA
KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE KOLJENASTOG VRATILA
Alen Deanović
U završnom radu su analizirane konstrukcijske značajke koljenastog vratila motora s unutarnjim izgaranjem. U radu je trebalo obuhvatiti sve osnovne pojmove i definicije koljenastog vratila, istaknuti prednosti i nedostatke te probleme pri konstruiranju i eksploataciji i napraviti kinetičku i kinematičku analizu. Kinetičkom i kinematičkom analizom trebalo je dobiti vrijednosti statičkih i dinamičkih naprezanja te na osnovu dobivenih vrijednosti napraviti analitički proračun...
KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE KONTINUIRANOG VARIJABILNOG PRIJENOSA
KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE KONTINUIRANOG VARIJABILNOG PRIJENOSA
Petar Črnjević
U ovom radu nakon uvodnog dijela bit će napravljena podjela kontinuirano varijabilnih prijenosnika s obzirom na princip promjene prijenosnog omjera. Drugim riječima bit će dan pregled postojećih konstrukcijskih rješenja te usporedba karakteristika i područja primjene istih. U nastavku rada detaljno će se proanalizirati, te konstruirati odabrani tip prijenosnika prema proizvoljnim ulaznim podatcima. Na osnovu ulaznih podataka izvršit će se analitički proračun te izrada 3D modela i...

Pages