Pages

KOGENERACIJSKO POSTROJENJE S REGENERATOROM
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE S REGENERATOROM
Ana Turčinović
U radu je izvršena analiza regenerativnog Rankineovog ciklusa s međupregrijanjem pare. Opisan je princip rada idealnog Rankineovog ciklusa, idealnog regenerativnog Rankineovog ciklusa i regenerativnog Rankineovog ciklusa sa međupregrijanjem, te su izvršene energijske analize navedenih procesa sa odgovarajućim shemama i dijagramima. Zadatkom je trebalo izračunati maseni protok pare kroz kotao, termički stupanj djelovanja ciklusa i ispitati utjecaj temperature međupregrijanja na...
KOMBINIRANO TOPLOVODNO TERMOENERGETSKO POSTROJENJE TOPLINSKE SNAGE 1 MW
KOMBINIRANO TOPLOVODNO TERMOENERGETSKO POSTROJENJE TOPLINSKE SNAGE 1 MW
Denis Kudlač
Predmet diplomskog rada je projektno rješenje kombiniranog toplovodnog termoenergetskog postrojenja toplinske snage 1 MW za grijanje i pripremu potrošne tople vode. Uvodni dio ovog rada se sastoji od općenitog opisa i podjele termoenergetskih postrojenja, namjeni i principima rada te mogućim izvedbama i regulacije. Također, u uvodnom dijelu se još opisuje kombinirano termoenergetsko postrojenje, odnosno komponente koje je moguće primijeniti. Stoga su opisane dizalice topline, solarni...
KOMPOZITI OJAČANI UGLJIČNIM VLAKNIA
KOMPOZITI OJAČANI UGLJIČNIM VLAKNIA
Filip Kurelac
Tema ovog završnog rada su kompoziti ojačani ugljičnim vlaknima. U radu je opisan razvoj kompozita kroz povijest, njihova podjela, svojstva i primjena kompozitnih materijala ojačanih ugljičnim vlaknima. Opisani su postupci dobivanja ugljičnih vlakana iz različitih početnih materijala i postupci spajanja dobivenih vlakana s odgovarajućom matricom u željeni oblik konačnog proizvoda. Na kraju je ukratko prikazano područje primjene ovih relativno novih kompozitnih materijala.
KOMPOZITI OJAČANI UGLJIČNIM VLAKNIMA
KOMPOZITI OJAČANI UGLJIČNIM VLAKNIMA
Ivan Pisk
U ovom završnom radu obrađena je tema primjene kompozita ojačanih ugljičnim vlaknima u autoindustriji. U radu su opisani polimeri, objašnjeni kompoziti, detaljno objašnjeni kompoziti ojačani ugljičnim vlaknima i neki od postupaka izrade kompozitnih dijelova. Navedeni su i primjeri uporabe kompozita ojačanih ugljičnim vlaknima u automobilskoj industriji.
KOMPOZITNI MATERIJALI
KOMPOZITNI MATERIJALI
Vid Križanić
Za razliku od konvencionalnih materijala koji imaju uglavnom definirana svojstva, kompozitni materijali predstavljaju dobar primjer kako kombiniranje nekoliko različitih materijala može dati novi materijal boljih svojstava. Imaju sve širu primjenu, te sve češće u eksploataciji zamjenjuju konvencionalne materijale zbog većeg raspona svojstava. Unatoč tome što neki moderni kompoziti imaju osjetno veću cijenu od konvencionalnih materijala, njihov rastući udio u proizvodnji ukazuje na...
KOMPOZITNI MATERIJALI U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
KOMPOZITNI MATERIJALI U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Josip Stazić
Kompozitni materijali danas predstavljaju alternativu konvencionalnim materijalima. Kompozitni materijali posjeduju iznimno dobra svojstva specifične čvrstoće i specifične krutosti po čemu su i poznati. Tehnika dobivanja kompozitnih materijala je relativno skupa jer nema serijske proizvodnje ove vrste. Koriste se u automobilskoj industriji zbog svojih izrazitih svojstava, ali i zbog zahtjeva automobilske industrije. U radu je objašnjeno što su to kompozitni materijali i struktura...
KONSTRUIRANJE "PAUK" DIZALICE (SPIDER CRANE)
KONSTRUIRANJE "PAUK" DIZALICE (SPIDER CRANE)
Manuel Zvicer
Zadatak ovog diplomskog rada bio je pronalazak vlastitog konstrukcijskog rješenja teleskopske ruke, vitla i oslonca (''noge'') ''pauk'' dizalice. U uvodnom dijelu rada je ukratko opisana podjela dizalica uključujući i ''pauk'' dizalica. Proučavanjem već postojećih konstrukcijskih rješenja prikazanih na slikama u poglavlju 2 pristupilo se kreiranju liste zahtjeva kao i parcijalnim funkcijama. Bilo je potrebno napisati zamišljenu i stvarnu grubu funkcijsku strukturu za teleskopsku ruku...
KONSTRUIRANJE ALATA ZA PUHANJE PROIZVODA PREMA CRTEŽU PPM2/2019
KONSTRUIRANJE ALATA ZA PUHANJE PROIZVODA PREMA CRTEŽU PPM2/2019
Tomislav Tvrdy
U ovom diplomskom radu opisani su polimerni materijali, njihova podjela te fizička stanja. Opisani su postupci puhanja polimernih materijala, te kalupi za puhanje polimera i dijelovi kalupa koji se koriste kod tehnologije puhanja. Detaljno je opisano konstruiranje te izrada alata za puhanje, korišteni materijali za izradu te materijali za puhanje proizvoda. Konstrukcija je obavljena u programskom softveru SIEMENS NX8 te je prikazana detaljna izrada programa odabir parametara i...
KONSTRUIRANJE I PRORAČUN DVOETAŽNOG SUSTAVA ZA PARKIRANJE AUTOMOBILA
KONSTRUIRANJE I PRORAČUN DVOETAŽNOG SUSTAVA ZA PARKIRANJE AUTOMOBILA
Katarina Lipovac
U ovom je diplomskom radu konstruiran i proračunat dvoetažni sustav za parkiranje automobila. Glavna zamisao rada je mogućnost parkiravanja automobila na gornjoj etaži bez da se pomiče automobil na donjoj etaži. Provedena je analitička i numerička analiza sustava kako bi se dokazala nosivost konstrukcije, te je proveden proračun na snijeg i vjetar budući da je konsrukcija potpuno zatvorena. Numerička analiza rađena je metodom konačnih elemenata u programskom paketu Ansys.
KONSTRUIRANJE I PRORAČUN GARAŽNE PARKIRNE DIZALICE ZA MOTOCIKL
KONSTRUIRANJE I PRORAČUN GARAŽNE PARKIRNE DIZALICE ZA MOTOCIKL
Adam Đurić
Cilj ovog rada je osmisliti vlastitu izvedbu garažne parkirne dizalice za motocikl, proračunati ključne dijelove te prema potrebnim dimenzijama izraditi trodimenzionalni model u softveru SolidWorks. Pomoću programa Ansys Workbench napravljena je analiza naprezanja, rezultati metode konačnih elemenata međusobno su uspoređeni, a u konačnici je napravljena optimizacija određenih dijelova dizalice. U radu su najprije opisana dizala i prenosila općenito, uz naglasak na vrstu pogona....
KONSTRUIRANJE I PRORAČUN UTOVARNE RAMPE ZA KAMION
KONSTRUIRANJE I PRORAČUN UTOVARNE RAMPE ZA KAMION
Damjan Perić
U ovom diplomskom radu prikazano je konstruiranje utovarne rampe na kamionu čija je maksimalna nosivost do 750 kg. Konstruiranje se s obzirom na uvjete i opterećenja, izvršilo uz pomoć računalnog programa SOLIDWORKS. Također je urađen i analitički proračun dijelova utovarne rampe kao što su osovine, rampa, zavari, hidrauličkki cilindri, itd. Uz pomoć računalnog programa ANSYS 18.1 izvršen je numerički proračun utovarne rampe kako bi se mogla izvršiti optimizacija dijelova...
KONSTRUIRANJE MANJEG POKRETNOG MIKSERA STOČNE HRANE
KONSTRUIRANJE MANJEG POKRETNOG MIKSERA STOČNE HRANE
Josip Kaluđer
U ovom diplomskom radu je proveden postupak konstruiranja manjeg pokretnog miksera stočne hrane. Prikazana su konstrukcijska rješenja postojećih izvedbi u obliku manjih stacionarnih miksera, industrijskih miksera te pokretnih miksera koji su pogonjeni ili vučeni npr. traktorom te mogući problemi koji se najčešće javljaju. Nakon opisa zadatka konstrukcijskog procesa, formirana je lista zahtjeva koja definira buduće konstrukcijsko rješenje postavljajući zahtjeve i želje kroz opisne...

Pages