Pages

ADITIVNE TEHNOLOGIJE U MEDICINI
ADITIVNE TEHNOLOGIJE U MEDICINI
Iva Vadas
Aditivna proizvodnja, zahvaljujući brojnim prednostima, sve više ulazi u mnoga područja znanosti. Područje medicine je, nakon područja proizvoda široke potrošnje (elektronika) i automobilske industrije, treće područje primjene aditivnih tehnologija. U radu je prikazana jedna od mogućih sistematizacija tehnologija aditivne proizvodnje i njihova primjena na polju medicine. Sistematizirani su i opisani najzastupljeniji materijali u medicini, s naglaskom na polimernim biomaterijalima....
ALATNI MATERIJALI I ALATI PROIZVEDENI POSEBNIM POSTUPCIMA
ALATNI MATERIJALI I ALATI PROIZVEDENI POSEBNIM POSTUPCIMA
Marin Plašćak
U ovom radu je opisano općenito o alatnim materijalima i alatima koji su proizvedeni posebnim postupcima, o njihovim svojstvima te primjerima primjene za određenu skupinu materijala. Prvim dijelom prikazana su tri postupka lijevanja alata, razlike u tim postupcima, različita mehanička svojstva i mogućnosti primjene. U drugom dijelu rada priča se temelji na postupku sinteriranja, alatima koji su dobiveni tim postupkom, njihovim mogućnostima te na opisivanju sinteriranih tvrdih metala i...
ANALIZA ATESTNO-TEHNIČKE I TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE U IZABRANOM PODUZEĆU
ANALIZA ATESTNO-TEHNIČKE I TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE U IZABRANOM PODUZEĆU
Filip Knežević
U radu je analizirana atestno-tehnička i tehnološka dokumentacija pri izradi čelične konstrukcije mosta u odabranom poduzeću. Uz prikaz organizacijske sheme, navedene su i objašnjene aktivnosti svih odjela unutar poduzeća i proizvodni kapaciteti. Atestno-tehniĉka dokumentacija je završna dokumentacija koja se dostavlja kupcu i sluţi kao dokaz kvalitete izvedenih radova. Sastoji se od općeg i specifičnog dijela. U procesu izrade završne i tehnološke dokumentacije sudjeluje velik...
ANALIZA DJELOVANJA POTRESA NA TLAČNE DIJELOVE KONSTRUKCIJE VODOCIJEVNOG PARNOG KOTLA
ANALIZA DJELOVANJA POTRESA NA TLAČNE DIJELOVE KONSTRUKCIJE VODOCIJEVNOG PARNOG KOTLA
Stjepan Dautović
Temeljni je zadatak ovog diplomskog rada bio analizirati djelovanje potresa na tlačne dijelove konstrukcije vodocijevnog parnog kotla. Početni dio rada daje uvod u funkciju i karakteristike termoenergetskog postrojenja te ulogu parnog kotla u njemu. Također daje objašnjenje tlačnih dijelova te što definira vodocijevni kotao. Osim termoenergetskog postrojenja objašnjeno je potresno djelovanje kao i projektiranje konstrukcija u potresnim područjima prema Eurokodu 8 (EN 1998). Nakon...
ANALIZA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I GOSPODARENJA OTPADNIM MATERIJALIMA KOD STROJEVA ZA OBLIKOVANJA METALA DEFORMIRANJEM
ANALIZA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I GOSPODARENJA OTPADNIM MATERIJALIMA KOD STROJEVA ZA OBLIKOVANJA METALA DEFORMIRANJEM
Ivana Buljan
U radu je provedena teorijska analiza energetske učinkovitosti kod strojeva koji se koriste u industriji oblikovanja metala deformiranjem. Konstantna težnja povećanju energetske učinkovitosti strojeva je kroz desetljeća, a i danas, jedan od vodećih motivacijskih faktora kod inovatora i inženjera pri konstruiranju novih i poboljšanju postojećih načina rada strojeva šire primjene. Iako se pitanje energetske učinkovitosti javlja kod svih strojeva, ovaj rad obuhvaća energetsku...
ANALIZA I OPTIMIRANJE NAPRAVA KOD MONTAŽE ŽELJEZNIČKOG MOSTA
ANALIZA I OPTIMIRANJE NAPRAVA KOD MONTAŽE ŽELJEZNIČKOG MOSTA
Marko Mirković
U ovom diplomskom radu prikazana je tema analize i optimiranja naprava kod montaže željezničkog mosta. U poglavljima koja slijede opisana je podjela mostova te je izvršena analiza konstrukcije mosta na primjeru željezničkog mosta Ljubošina. Također, prikazan je i kraći povijesni razvoj željezničkih mostova. Analizom i proračunom naprava za montažu obuhvaćene su naprave koje je tvrtka Đuro Đaković Montaža koristila prilikom postavljanja navedenog željezničkog mosta....
ANALIZA I OPTIMIZACIJA NOSIVE KONSTRUKCIJE KONZOLNOG KRANA I USPOREDBA S POSTOJEĆIM KONSTRUKCIJSKIM RJEŠENJIMA UZ ANALIZU ISPLATIVOSTI
ANALIZA I OPTIMIZACIJA NOSIVE KONSTRUKCIJE KONZOLNOG KRANA I USPOREDBA S POSTOJEĆIM KONSTRUKCIJSKIM RJEŠENJIMA UZ ANALIZU ISPLATIVOSTI
Ivan Tudek
U ovom diplomskom radu obradit će se tema koja obuhvaća konstruiranje stupnog konzolnog krana, analizu čvrstoće najvažnijih konstrukcijskih elemenata, numeričku analizu s optimizacijom, analizu isplativosti i zakonsku regulativu. Konstrukcija je idealizirana i podijeljena na segmente kako bi se lakše proračunala. Svi proračuni su izvedeni principima nauke o čvrstoći i mehanike. Uz proračune dati su i grafički prikazi presjeka i konstrukcijskih elemenata kao pokriće...
ANALIZA I PRIJEDLOG UNAPREĐENJA AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA U KLINIČKOJ BOLNICI DUBRAVA
ANALIZA I PRIJEDLOG UNAPREĐENJA AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA U KLINIČKOJ BOLNICI DUBRAVA
Goran Tišljarić
Rad pojašnjava pojam i značaj održavanja kao i ulogu održavanja tehničkih sustava. Daje pregled strategija održavanja s posebnim osvrtom na one strategije i metode u primjeni u Kliničkoj bolnici Dubrava. Nadalje, opisuje i analizira stanje građevinske i tehnološko – energetske opreme bolnice. Osim toga analizira opće stanje za djelatnost održavanja u zdravstvu. Uz osvrt na korištene strategije i metode daje i pregled organizacije održavanja u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje se...
ANALIZA I PRIJEDLOG UNAPREĐENJA ODRŽAVANJA SPECIJALNIH VOZILA
ANALIZA I PRIJEDLOG UNAPREĐENJA ODRŽAVANJA SPECIJALNIH VOZILA
Luka Cindrić
U diplomskom radu opisan je civilni i vojni proizvodni program tvornice Specijalna vozila d.d. Proizvodnja obuhvaća izradu strojeva za razminiranje, razne varijante teretnih željezničkih vagona, borbena oklopna vozila i razne inačice tenka M-84. Važnu ulogu za funkcioniranje cjelokupne proizvodnje ima održavanje, stoga je analizirana organizacija održavanja te prikazan način otklanjanja kvarova korektivnim i preventivnim aktivnostima. Budući da se u Specijalnim vozilima pružaju...
ANALIZA IZVODIVOSTI MATEMATIČKI DEFINIRANIH STRUKTURA POSTUPKOM 3D ISPISA
ANALIZA IZVODIVOSTI MATEMATIČKI DEFINIRANIH STRUKTURA POSTUPKOM 3D ISPISA
Josip Stazić
U radu je prikazan postupak matematičkog modeliranja giroidne strukture, priprema modela epruveta za savojna i rastezna ispitivanja na kidalici, te priprema modela za ispis na 3D pisačima. S obzirom da je giroidna struktura veoma komplicirana, samim time dolazilo je do problema kod ispisa istih gdje se pojavljuju greške mrljavosti, odljepljivanja i zamaknuća kod ispisa. Eksperimentalnim putem utvrdilo se da je ispis tako složene strukture na 3D pisačima djelomično izvediv iako su...
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH  I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI KARDANSKOG VRATILA
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI KARDANSKOG VRATILA
David Krivošić
U ovom završnom radu opisano je kardansko vratilo kao jedan od načina prijenosa snage i okretnog momenta. U uvodu su općenito opisana vratila te njihova funkcija. Kroz povijesni osvrt je objašnjeno kako su se kardanaski zglobovi razvijali kroz povijest. Opisan je rad jednog kardanskog zgloba i zbog čega je to asinkroni prijenos, te kako se uz pomoć dva kardanska zgloba može dobiti sinkroni prijenos. Nadalje, objašnjen je odnos sila koje djeluju u kardnaskom zglobu, te sile koje se...
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI  CIJEVNIH VODOVA
ANALIZA KONSTRUKCIJSKIH I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI CIJEVNIH VODOVA
Ivan Mežnarić
U ovome radu napravljena je shema kućnog cijevnog voda, te za isti proračun sa proizvoljnim podacima. Metoda kojom se radi proračun vodovoda temelji se na principima hidraulike, odnosno tečenje u cijevima pod tlakom. Ovakav način proračuna za kućnu vodovodnu mrežu se rijetko upotrebljava, te se koristi pojednostavljeni proračun, temeljen na količini izljevnih jedinica. Pomoću programa AutoCAD od Autodeska, nacrtana je vodoopskrba cijevnih vodova za toplu i hladnu vodu.

Pages