Pages

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Valentina Pavić
U radu je opisana primjena integriranog sustava upravljanja u prehrambenoj industriji. HACCP sustav kreiran je prema sustavu upravljanja kvalitetom za organizacije koje se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga u industriji hrane. Objašnjen je tehnički sadržaj integriranog sustava upravljanja u prehrambenoj industriji koji osigurava zahtjeve za radne karakteristike, kontrolu kvalitete, rukovanje, skladištenje i otpremu.
ISPITIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA MODELA IZRAĐENIH NA PROSTORNOM PISAČU MCOR IRIS
ISPITIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA MODELA IZRAĐENIH NA PROSTORNOM PISAČU MCOR IRIS
Mario Kesegić
U diplomskom radu navedene su prednosti i nedostatci postupka izrade trodimenzionalnih modela od papira te njihova moguća primjena. Ispitni uzorci su izrađeni na 3D stroju Mcor Iris prema standardu za vlačni pokus i pokus za određivanje savojnih svojstava. Nakon odrađenog eksperimenta izneseni su rezultati ispitivanja te je izvedena usporedba i analiza rezultata. Zaključeno je da ispitni uzorci orijentacije YZ imaju najbolja savojna svojstva, dok vlačna svojstva najbolja imaju ispitni...
ISPITIVANJE POSTUPKA NAVARIVANJA
ISPITIVANJE POSTUPKA NAVARIVANJA
Marin Plašćak
U ovom diplomskom radu opisani su opći zahtjevi na materijale koji se koriste u kotlogradnji te kako se odgovarajućim postupcima navarivanja mogu postići zahtijevana svojstva konstrukcije. U prvom dijelu rada opisani su čelici za rad pri povišenim i visokim temperaturama, njihova podjela na mehanički otporne čelike pri povišenim temperaturama i vatrootporne čelike te opis pojedinih čelika iz obje grupe. U drugom dijelu rada priča se temelji na opisu nikla, njegovim...
ISPITIVANJE POSUDA POD TLAKOM METODOM AKUSTIČNE EMISIJE
ISPITIVANJE POSUDA POD TLAKOM METODOM AKUSTIČNE EMISIJE
Matija Pavković
Ispitivanje akustičnom emisijom posuda pod tlakom relativno je nova metoda ispitivanja. Velike prednosti metode su što spremnik ne treba prazniti i puniti vodom jer je mediji s kojim dižemo tlak isti kao što je već u spremniku. Zahvaljujući tome izbjegavamo dodatno stvaranje korozije unutar spremnika. Pomoću akustične emisije može se odrediti točno mjesto nastanka greške i pukotina u materijalu, također i praćenje širenja oštećenja. Može se predvidjeti da li postoji...
ISPITIVANJE PROIZVODA ULTRAZVUČNOM METODOM
ISPITIVANJE PROIZVODA ULTRAZVUČNOM METODOM
Arijan Herceg
Tema ovog završnog rada je ispitivanje proizvoda ultrazvukom. Tematski rad je podijeljen na tri cjeline. Prvi dio se bavi temeljnim fizikalnim zakonima ultrazvuka, brzinom, refleksijom na granici sredstva, širenjem kroz sredstvo. Drugi dio navodi dijelove opreme korištene pri ultrazvučnoj kontroli te podjelu i osnovne karakteristike. Treći dio prikazuje provođenje ispitivanja na sučeljenim zavarenim spojevima te sve aktivnosti koje prethode ispitivanju a sastavni su dio provođenja...
ISPITIVANJE TVRDOĆE ZAVARENIH SPOJEVA
ISPITIVANJE TVRDOĆE ZAVARENIH SPOJEVA
Mateja Marijić
Mehanička svojstva zajedno sa ostalim svojstvima predstavljaju osnovna eksploatacijska svojstva materijala pa iz tog razloga ispitivanje mehaničkih svojstava zauzima visoko i vrlo važno mjesto u sustavu kvalitete proizvoda. Jedno od mehaničkih svojstava čije se ispitivanje najčešće provodi upravo je tvrdoća. Pomoću tvrdoće moguće je procijeniti i neka druga svojstva materijala, kao i njihovo ponašanje u različitim uvjetima eksploatacije. U odnosu na ispitivanja nekih drugih...
ISPITIVANJE ZAVARENOG SPOJA NA PRIRUBNICI DIMOVODNOG NASTAVKA ZAVARENOG ROBOTSKIM SUSTAVOM
ISPITIVANJE ZAVARENOG SPOJA NA PRIRUBNICI DIMOVODNOG NASTAVKA ZAVARENOG ROBOTSKIM SUSTAVOM
Igor Teodorčević
Tema ovog diplomskog rada je „Ispitivanje zavarenog spoja na prirubnici dimovodnog nastavka zavarenog robotskim sustavom“. Ovaj rad se sastoji iz dva dijela, praktičnog i teorijskog. U teoretskom dijelu je opisan proces i način izrade prirubnice uz pomoć današnje tehnologije i robota za zavarivanje. Teoretski dio sadrži opis kontrola ispitivanja zavarenih spojeva, metode sa razaranjem i bez razaranja. Kod teoretskog dijela važan je i uvid u materijale koji se koriste tijekom...
ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI PRIMJENE NAŠTRCANIH SLOJEVA S OBZIROM NA SPECIFIČNA SVOJSTVA
ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI PRIMJENE NAŠTRCANIH SLOJEVA S OBZIROM NA SPECIFIČNA SVOJSTVA
Kristian Šokić
Tema ovog završnog rada je „Istraživanje mogućnosti primjene naštrcanih slojeva s obzirom na specifična svojstva”. Rad je podijeljen na teorijski i eksperimentalni dio. U teorijskom dijelu rada opisani su najvažniji postupci toplinskog naštrcavanja te prednosti i nedostaci pojedinih postupaka. U eksperimentalnom dijelu rada na odabranim uzorcima provedena su laboratorijska ispitivanja u pogledu snimanja karakterističnih mikrostruktura te mjerenja tvrdoća po poprečnom presjeku...
IZBOR ELEKTROMOTORA ZA DIZALA
IZBOR ELEKTROMOTORA ZA DIZALA
Patrik Turković
U radu su opisane osnove elektromehaničke pretvorbe, te navedene vrste električnih strojeva. Opisani su sastavni dijelovi i njihova podjela. Kod podjele na elektromotore detaljnije su analizirani i opisani osnovni tipovi motora (sinkroni, asinkroni i istosmjerni). Navedena je momentna karakteristika i zagrijavanje elektromotora. Opisani su elektromotorni pogoni, vrste i opterećenja, te njihovi sastavni dijelovi. Navedena su stacionarna i dinamička stanja elektromotornog pogona,...
IZBOR I PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKIH PROCESA
IZBOR I PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKIH PROCESA
Mladen Kezele
U završnom radu su opisane specifičnosti proizvodnih postupaka lijevanja, oblikovanja metala deformiranjem, zavarivanja i srodnih postupaka, toplinske obrade, obrade odvajanjem čestica, zaštite od korozije, bravarskih radova i montaže. Opisan je ručni i računalom podržan pristup projektiranju tehnoloških procesa, faktori koji utječu na tehnološki proces te izbor varijante tehnološkog procesa. Za zadani radni predmet ručno je projektiran tehnološki postupak izrade na klasičnim...
IZBOR METALA ZA IZRADU IMPLANTATA U LJUDSKOM TIJELU
IZBOR METALA ZA IZRADU IMPLANTATA U LJUDSKOM TIJELU
Ivan Radovac
Cilj ovog diplomskog rada je analizirati i objasniti izbor metala za izradu implantata u ljudskom tijelu. Posebna pažnja se posvećuje prije svega korozijskoj problematici visokolegiranih čelika koji su pod utjecajem agresivnog medija(u biološkom okolišu). Pobliže će se objasniti pojmovi biokompatibilnosti i biofunkcionalnosti materijala koji su od krucijalne važnosti prilikom izbora materijala za ugradnju implantata. Fokus je na materijalima koji se upotrebljavaju u medicini i...
IZBOR OPTIMALNOG KONSTRUKCIJSKOG MATERIJALA U KOTLOGRADNJI
IZBOR OPTIMALNOG KONSTRUKCIJSKOG MATERIJALA U KOTLOGRADNJI
Fikreta Ljevaković
Rad se temelji na analizi izbora optimalnog konstrukcijskog materijala u kotlogradnji. Prvim dijelom rada dat je kratak osvrt na koroziju i korozijsko djelovanje koji predstavljaju jedan od temeljnih problema konstrukcijskih materijala, a samim time utječu na gospodarstvo svake zemlje zbog čega je izbor optimalnog konstrukcijskog materijala izrazito važan. Od iznimne je važnosti biti upoznat s tim kako se koji konstrukcijski materijal ponaša i kako korozija djeluje na isti u...

Pages