Pages

ERP SUSTAVI U HRVATSKIM PODUZEĆIMA I INDUSTRIJA 4.0
ERP SUSTAVI U HRVATSKIM PODUZEĆIMA I INDUSTRIJA 4.0
Josip Lucić
U radu se obrađuje primjena ERP sustava u Republici Hrvatskoj (istraživanjem je obuhvaćena istočna Hrvatska). Obrađene su funkcije i karakteristike ERP sustava, njegova svrha i implementacija te što predstavlja u Industriji 4.0. Provedeno je istraživanje primjene ERP sustava u hrvatskim poduzećima u Istočnoj Hrvatskoj.. Anketni obrazac poslan je reprezentativnom slučajnom uzorku - tvrtkama u djelatnosti C25 (Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda osim strojeva i opreme. ...
ERP SUSTAVI U POSLOVANJU PODUZEĆA U KONTEKSTU INDUSTRIJE 4.0
ERP SUSTAVI U POSLOVANJU PODUZEĆA U KONTEKSTU INDUSTRIJE 4.0
Alen Matinjanin
U ovom radu opisana je primjena ERP sustava u kontekstu Industrije 4.0. Opisane su glavne karakteristike ERP sustava, njihove prednosti i nedostaci te poboljšanje poslovanja poduzeća uvođenjem ERP sustava. Prikazana je primjena ERP sustava u procesu proizvodnje na primjeru poduzeća „Experio d.o.o“. S ciljem postizanja veće konkurentnosti i u svrhu lakšeg praćenja poslovanja poduzeće „Experio d.o.o“ implementiralo je web*ERPINS ERP sustav. Opisom problema s kojima se poduzeće...
FAZNI DIJAGRAMI LEGURA
FAZNI DIJAGRAMI LEGURA
Dražen Vrkljan
U radu su analizirani fazni dijagrami legura, kao grafički prikazi hlađenja i ugrijavanja pojedinih legura određenog kemijskog sastava . U prvom dijelu rada opisane su općenite pojave vezane uz legure te prednosti i nedostaci čistih metala i razlozi njihovog legiranja. Opisan je i proces kristalizacije legura s navedenim kristalografskim sustavima i oblicima pojedinih kristalnih rešetki. U drugom dijelu opisani su fazni dijagrami, načini njihovog konstruiranja, polužni zakon i...
FDC POSTUPAK INJEKCIJSKOG PREŠANJA
FDC POSTUPAK INJEKCIJSKOG PREŠANJA
Amila Ramić
U prvom dijelu diplomskog rada su opisani polimerni materijali. Zbog svojih osobina i sposobnosti preradbe nezaobilazni su u svim granama industrije. Napretkom moderne tehnologije dolazi do razvoja novih materijala boljih mehaničkih svojstava, boljih preradbenih svojstava, duljeg vijeka trajanja. Polimerni kompoziti su mladi materijali dobiveni spajanjem dvaju ili više materijala različitih svojstava. U radu su opisana detaljno njihova svojstva i primjena. Danas su to materijali koji su...
FDM POSTUPAK BRZE IZRADE PROTOTIPOVA
FDM POSTUPAK BRZE IZRADE PROTOTIPOVA
Viktor Mautner
Tema ovog završnog rada je predstavljanje, odnosno, uvod u tematiku jedne od novih tehnologija brze izrade prototipa. U nastavku rada dan je pregled pojedinih postupaka RP-a (brze izrade prototipa) kao i njihove karakteristike, materijali kojima se koriste i strojeva za izradu dodatnog materijala, odnosno žice. Pobliže je opisan postupak taložnog očvršćivanja – FDM postupak.
FUNKCIJSKA ANALIZA I IZRADA PARAMETARSKOG MODELA RUČNE DIZALICE
FUNKCIJSKA ANALIZA I IZRADA PARAMETARSKOG MODELA RUČNE DIZALICE
Hrvoje Stojčić
U ovom diplomskom radu obrađena je tema izrade 3D parametarskog modela u računalnom programu SolidWorks 2016 na primjeru ručne dizalice. Na samom početku dan je kratak osvrt na podjelu programa za 3D modeliranje te je prikazana usporedba mogućnosti pojedinih od njih. Ukratko su opisani i prikazani prostorni modeli na kojima se zasniva rad programa za 3D modeliranje. Funkcijskom dekompozicijom ručne dizalice prikazani su sastavni dijelovi ručne dizalice te je objašnjena...
FUNKCIONALNE I KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE NOSIVE KONSTRUKCIJE ZA POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA
FUNKCIONALNE I KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE NOSIVE KONSTRUKCIJE ZA POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA
Mario Katalinić
U prvom poglavlju ovog rada pojašnjen je konstrukcijski proces proizvoda te je objašnjena razlika između problema i zadatka konstrukcijskog procesa koji se često poistovjećuju. Navedeni su pristupi procesu konstruiranja, odnosno vrste procesa konstruiranja. Prikazane su faze u rješavanju konstrukcijskog zadatka u kojima su navedene aktivnosti konstruktora. Grafički je prikazana i struktura faza konstruiranja sa svim svojim pod operacijama i koracima. Zatim je opisana projektna...
GENERIRANJE KONSTRUKCIJSKOG RJEŠENJA VELOMOBILA
GENERIRANJE KONSTRUKCIJSKOG RJEŠENJA VELOMOBILA
Dinko Brezak
U uvodnom dijelu rada opisuju se konstrukcijske značajke velomobila i vrste izvedbi. Prikazani su mogući oblici ljuske velomobila koji pridonose aerodinamici vozila i omogućavaju brže gibanje. Pojašnjava se i prikazuje elektrobicikl i značajke elektromotora i ostalih elektroničkih komponenata spomenutog. U nastavku rada opisuje se prikazna konstrukcija koja je poslužila kao primjer pri projektiranju željene konstrukcije, opisuju se glavne konstrukcijske značajke prikazne...
GIROSKOPI: TEORIJA I PRIMJENA
GIROSKOPI: TEORIJA I PRIMJENA
Florijan Mandić
U radu je izvršena analiza načina rada I primjene giroskopa u općem I praktičnom smislu. Uspostavljeno je da je giroskop preuzeo veoma važno „mjesto“ u primjeni vozila, raketa, te razne artiljerije. Zadatkom je trebalo prikazati sferno gibanje krutog tijela, izvode momenata I kutnih brzina te prikazati to na praktičnim primjerima koji se upotrebljavaju u stvarnom životu. Također će biti izvršena analiza te rješavanje zadatka koji se može pojaviti kao problem u tehničkoj praksi.
GRAVIRANJE RAZLIČITIH MATERIJALA LASEROM
GRAVIRANJE RAZLIČITIH MATERIJALA LASEROM
Dora Rumenjak
U završnom radu opisano je graviranje laserom na raznim materijalima. Naveden je princip rada lasera, njegovi prednosti i nedostaci te tehničke karakteristike. Graviranje je proces urezivanja pomoću lasera. Primjena lasera je vrlo širolika zbog svoje visoke kvalitete obrade. Laserski uređaji omogućuju markiranje, označavanje, rezanje materijala ne dodirujući obradak. U eksperimentalnom dijelu provedeno je graviranje na drvu, staklu, pleksiglasu i aluminiju uz pripadajuće zaključke.
GRIJANJE STAMBENOG OBJEKTA POMOĆU SUNČEVE ENERGIJE
GRIJANJE STAMBENOG OBJEKTA POMOĆU SUNČEVE ENERGIJE
Bruno Vranić
U ovom diplomskom radu je opisan i proračunat cjelokupan sustav grijanja objekta uz potporu sunčeve energije. Određeni su gubitci topline cjelokupnog objekta za lokaciju na kojoj se nalazi sukladno pravilima struke. Isto tako proračunat je i izabran sustav sunčevih kolektora i cjelokupne termotehničke opreme, pogonskih, sigurnosnih, regulacijskih i upravljačkih uređaja i sklopova. Isto tako tehnički je opisana i proračunata instalacija najpovoljnijeg sustava grijanja pomoću...
GRIJANJE STAMBENOG OBJEKTA S POGONOM NA ZEMNI PLIN
GRIJANJE STAMBENOG OBJEKTA S POGONOM NA ZEMNI PLIN
Stjepan Mihalić
U ovom diplomskom radu opisan je termotehnički proračun, te izbor opreme potrebne za grijanje stambenog prostora. Termotehnički proračun se radi prema normi EN 12831. Odrađenim proračunom dobivaju se toplinski gubitci zgrade, te se na temelju toga izabire oprema za grijanje. Rad je koncipiran u nekoliko poglavlja. U uvodu su ukratko opisani sustavi grijanja. U ostalim poglavljima se nalaze proračun, izbor opreme, nacrti i sheme, te analiza grijanja u odnosu na druga goriva i izvore...

Pages