Pages

ELEKTROOTPORNO ŠAVNO ZAVARIVANJE PRI IZRADI DIMOVODNIH ELEMENATA
ELEKTROOTPORNO ŠAVNO ZAVARIVANJE PRI IZRADI DIMOVODNIH ELEMENATA
Tomislav Kostelac
U prvom dijelu rada opisani su dimovodni elementi i nehrđajući austenitni čelici kao osnovni materijal. Potom je opisano zavarivanje austenitnih nehrđajućih čelika. U drugom dijelu rada opisana je povijest zavarivanja i podjela postupaka zavarivanja. Potom je napravljen detaljniji opis elektrootpornog šavnog zavarivanja gdje su opisane značajke kao što su parametri zavarivanja, princip rada, prednosti i nedostatci, strojevi za šavno zavarivanje, elektrode i drugo. U trećem dijelu...
ELEMENTI KONSTRUKCIJA U PRIMJENI NA KONSTRUKCIJSKOM RJEŠENJU CIRKULARA ZA DRVA
ELEMENTI KONSTRUKCIJA U PRIMJENI NA KONSTRUKCIJSKOM RJEŠENJU CIRKULARA ZA DRVA
Marko Frajzman
Tema završnog rada je primjena elemenata konstrukcija na konstrukcijskom rješenju cirkulara za drva. Kružna pila kao alat je najrašireniji i najpoznatiji alat za obradu i preradu drva. Da bi se omogućio nesmetan i kvalitetan rad na stroju koji će koristiti kružnu pilu kao svoj radni alat potrebno je poznavati gradbenu strukturu i iz tih spoznaja proračunati i konstruirati pojedine gradbene elemente koji će svojim pojedinačnim funkcijama složeni u jednu funkcionalnu cjelinu...
ELEMENTI KONSTRUKCIJA U PRIMJENI NA KONSTRUKCIJSKOM RJEŠENJU MEHANIČKE HVATALJKE
ELEMENTI KONSTRUKCIJA U PRIMJENI NA KONSTRUKCIJSKOM RJEŠENJU MEHANIČKE HVATALJKE
Vjenceslav Damičević
U završnom radu objašnjen je pojam mehaničke hvataljke. Navedene su osnovne podjele mehaničkih hvataljki na temelju konstrukcije i njihove primjene. Dan je prikaz njihovog povijesnog razvoja. Na zanimljiv i ilustrativan način uz pomoć brojnih primjera iz životinjskog i ljudskog svijeta prikazan je utjecaj bionike na konstrukcijski i funkcionalni razvoj mehaničke hvataljke. Izvršena je podjela mehaničkih hvataljki na temelju njihove kinematske strukture. Pojedine skupine detaljno su...
ELEMENTI KONSTRUKCIJA U PRIMJENI NA KONSTRUKCIJSKOM RJEŠENJU STROJA ZA SAKUPLJANJE KOŠTUNIČAVOG  VOĆA
ELEMENTI KONSTRUKCIJA U PRIMJENI NA KONSTRUKCIJSKOM RJEŠENJU STROJA ZA SAKUPLJANJE KOŠTUNIČAVOG VOĆA
Andrija Mumić
U radu je analizirana i konstruirana struktura sakupljača koštunićavog voća. Sama konstrukcija proizvoda je kreirana unutar program Fusion 360 i AutoCAD-a. Završnim zadatkom je potrebno generirati gradbenu strukturu konstrukcijskog rješenja stroja, proračunati i oblikovati karakterestične detalje stroja te navesti konstrukcijse značajke samog stroja.
ENERGETSKA I EKONOMSKA ANALIZA TERMOTEHNIČKOG SUSTAVA HLAĐENJA
ENERGETSKA I EKONOMSKA ANALIZA TERMOTEHNIČKOG SUSTAVA HLAĐENJA
Kvina Frajtić
Zadatak ovog diplomskog rada je termotehnička analiza i ekonomska analiza za sustav evaporativnog hlađenja na kondenzatoru. Kondenzator je dio rashladnog sustava za industrijski objekt snage 750 kW. U diplomskom radu prikazan je proces ishlapljivanja koji se odvija tijekom evaporativnog hlađenja. Opisane su podjele evaporativnog hlađenja i prikazana je usporedba hlađenja kondenzatorima sa i bez evaporativnog hlađenja. Napravljena je termotehnička analiza kojom je za gradove Madrid,...
ENERGETSKA UČINKOVITOST I EKONOMIČNOST RAZLIČITIH NAČINA GRIJANJA STAMBENE GRAĐEVINE
ENERGETSKA UČINKOVITOST I EKONOMIČNOST RAZLIČITIH NAČINA GRIJANJA STAMBENE GRAĐEVINE
Ivana Marić
Obrađena je tema energetske učinkovitosti i ekonomičnosti podnog i radijatorskog grijanja za stambenu zgradu. U uvodu je opisano općenito o podnom, radijatorskom i ostalim mogućnostima grijanja. Navedene su prednosti i nedostatci pojedinih sustava s aspekta ekonomičnosti i toplinske ugodnosti. Nakon toga, u sljedećem poglavlju je napravljen proračun unutarnjih projektnih temperatura za sve prostrorije u odabranoj stambenoj građevini. Na temelju izračunatih koeficijenata prolaza...
ENERGETSKA UČINKOVITOST KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA NA BIOMASU
ENERGETSKA UČINKOVITOST KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA NA BIOMASU
Mladen Gajić
U diplomskom radu ukratko je opisano kogeneracijsko postrojenje na biomasu i dan je prikaz kogeneracije u Republici Hrvatskoj. Proračun energetske učinkovitosti postrojenja i efikasnosti kotla na osnovu goriva različitih vlažnosti koja se koriste u kogeneracijskom postrojenju na biomasu rađen je na osnovi podataka dobivenih iz poduzeća Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. Također, predstavljena je ideja računalnog simuliranja ubacivanja drvene sječke u industrijski...
ENERGETSKA UČINKOVITOSTI OBITELJSKE KUĆE GRIJANE POVRŠINE 80 M2
ENERGETSKA UČINKOVITOSTI OBITELJSKE KUĆE GRIJANE POVRŠINE 80 M2
Luka Steinbrückner
Tema ovog rada je izrada energetskog certifikata obiteljske kuće. Postupak energetskog certificiranja se sastoji od energetskog pregleda kuće, potrebnih proračuna za referentne klimatske podatke u svrhu određivanja specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje. Na temelju tog proračuna napravljeni su drugi proračuni kojima su uspoređeni pogonski medij ili gorivo sa nekim drugim sredstvom, te razlika u dobivenoj toplini. Izračunati su gubitci energije za postojeću...
ENERGIJSKA I EKSERGIJSKA ANALIZA KOMBINIRANOG PLINSKO-PARNOG CIKLUSA NETO SNAGE 280 MW
ENERGIJSKA I EKSERGIJSKA ANALIZA KOMBINIRANOG PLINSKO-PARNOG CIKLUSA NETO SNAGE 280 MW
Igor Nišević
U radu je napravljena usporedba proračuna idealnog i stvarnog kombiniranog plinsko parnog ciklusa. U uvodu je objašnjen princip rada i dijelovi kombiniranog plinsko parnog ciklusa. Zatim je napravljen izračun parametara zadanog plinsko-parnog ciklusa, energijska i eksergijska analiza te utjecaj kompresijskog omjera plinskog ciklusa na odnos masenih protoka zraka i pare te termički stupanj djelovanja kombiniranog ciklusa. Proračun je izvršen korištenjem koda napisanog u programskom...
ERP SUSTAVI U HRVATSKIM PODUZEĆIMA I INDUSTRIJA 4.0
ERP SUSTAVI U HRVATSKIM PODUZEĆIMA I INDUSTRIJA 4.0
Josip Lucić
U radu se obrađuje primjena ERP sustava u Republici Hrvatskoj (istraživanjem je obuhvaćena istočna Hrvatska). Obrađene su funkcije i karakteristike ERP sustava, njegova svrha i implementacija te što predstavlja u Industriji 4.0. Provedeno je istraživanje primjene ERP sustava u hrvatskim poduzećima u Istočnoj Hrvatskoj.. Anketni obrazac poslan je reprezentativnom slučajnom uzorku - tvrtkama u djelatnosti C25 (Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda osim strojeva i opreme. ...
ERP SUSTAVI U POSLOVANJU PODUZEĆA U KONTEKSTU INDUSTRIJE 4.0
ERP SUSTAVI U POSLOVANJU PODUZEĆA U KONTEKSTU INDUSTRIJE 4.0
Alen Matinjanin
U ovom radu opisana je primjena ERP sustava u kontekstu Industrije 4.0. Opisane su glavne karakteristike ERP sustava, njihove prednosti i nedostaci te poboljšanje poslovanja poduzeća uvođenjem ERP sustava. Prikazana je primjena ERP sustava u procesu proizvodnje na primjeru poduzeća „Experio d.o.o“. S ciljem postizanja veće konkurentnosti i u svrhu lakšeg praćenja poslovanja poduzeće „Experio d.o.o“ implementiralo je web*ERPINS ERP sustav. Opisom problema s kojima se poduzeće...
FAZNI DIJAGRAMI LEGURA
FAZNI DIJAGRAMI LEGURA
Dražen Vrkljan
U radu su analizirani fazni dijagrami legura, kao grafički prikazi hlađenja i ugrijavanja pojedinih legura određenog kemijskog sastava . U prvom dijelu rada opisane su općenite pojave vezane uz legure te prednosti i nedostaci čistih metala i razlozi njihovog legiranja. Opisan je i proces kristalizacije legura s navedenim kristalografskim sustavima i oblicima pojedinih kristalnih rešetki. U drugom dijelu opisani su fazni dijagrami, načini njihovog konstruiranja, polužni zakon i...

Pages