Pages

Tehnološki postupak izrade proizvoda oznake KT-1
Tehnološki postupak izrade proizvoda oznake KT-1
Kristina Trepšić
U ovom diplomskom radu obrađena je tema „Tehnološki postupak izrade proizvoda oznake KT1“. Primijenjena u ovom postupku izrade je tehnologija obrade odvajanjem čestica. Obrađen je jedan segment alatnog sklopa. U diplomskom radu dan je osvrt na legirane specijalne čelike, osposobljene za rad na hladno . Također definirani su tehnološki zahtjevi koji se odnose na odabrani proizvod. U diplomskom radu su prikazani strojevi, alati koji su korišteni prilikom izrade proizvoda, te pribor...
UBRIZGAVALICE
UBRIZGAVALICE
Marina Zirdum
U ovom radu opisani su polimerni materijal, proces injekcijskog prešanja (IP) sa glavnim elementim sustava za IP. Navedene su i detaljno opisane najvažnije tehničke karakteristike ubrizgavalica
UJEDNAČAVANJE RASPODJELE NAPREZANJA VIJČANOG SPOJA OPTIMIRANJEM GEOMETRIJE USPONA
UJEDNAČAVANJE RASPODJELE NAPREZANJA VIJČANOG SPOJA OPTIMIRANJEM GEOMETRIJE USPONA
Vjekoslav Šimunović
U radu je analizirana i optimirana raspodjela naprezanja vijčanog spoja s ISO metričkim navojem. Prema dosadašnjim mjerenjima, koja su provedena u primjeni, pokazalo se da su profili zubova u vijčanom spoju nejednoliko opterećeni. Zadatkom je trebalo općenito prikazati vijčane spojeve, izraditi CAD parametarski model vijčanog spoja, analizirati raspodjelu naprezanja i optimirati ju promjenom, odnosno povećanjem uspona matice. Također potrebno je usporediti ponašanje klasičnog i...
ULOGA ERP SUSTAVA U POSLOVANJU MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
ULOGA ERP SUSTAVA U POSLOVANJU MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
Ivan Maljik
U prvom dijelu ovog rada iznesen je kratak opis razvoja ERP informacijskih sustava, njegovih komponenata te implementacije ERP sustava. U drugom dijelu rada predstavljeno je izabrano poduzeće Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o. i kroz komunikaciju sa zaposlenicima su opisane pogodnosti ERPINS-a, ERP sustava koji se koristi u njihovom poduzeću. Zatim je predstavljen Microsoft Dynamics NAV 2015 te iz izabranog poduzeća izabran proizvod, reduktor diferencijalne sklopke, pomoću kojeg je...
ULTRAČVRSTI ČELICI
ULTRAČVRSTI ČELICI
Josip Gavran
U ovom radu se daje opći uvid u ultračvrste čelike. Ponajprije se objašnjava pojam ultračvrstih čelika i njihova uloga u današnjem strojarstvu. Nadalje je prikazana opća podjela ovih čelika, zahtjevi koje ovi čelici moraju ispuniti te na koji način se očvršćavaju. Ostatak sadržaja opisuje nekoliko najvažnijih i najzastupljenijih tipova ultračvrstih čelika. Prikazan je njihov način dobivanja, toplinska obrada, kemijski sastav, struktura te njihova svojstva. Cilj ovog rada...
UMJETNA INTELIGENCIJA I NJENA PRIMJENA U STROJOGRADNJI
UMJETNA INTELIGENCIJA I NJENA PRIMJENA U STROJOGRADNJI
Robert Pavić
U radu je prikazan značaj umjetne inteligencije u današnje vrijeme kao i sve veća zastupljenost metoda i alata u suvremenom gospodarstvu. Fokus je dan na segment ekspertnih sustava kojim se omogućio lakši izbor promatranog objekta. Na početku rada dan je povijesni razvoj umjetne inteligencije, podjela i te njezine karakteristike. Definirani su pojmovi ekspertnih sustava, genetičkih algoritma, neuronskih mreža i neizrazite logike, kao i osnovne karakteristike pojedinih pojmova....
UNAPREĐENJA ODRŽAVANJA TUNELSKIH VENTILATORA LEAN MANAGEMENTOM
UNAPREĐENJA ODRŽAVANJA TUNELSKIH VENTILATORA LEAN MANAGEMENTOM
Jure Ćorušić
U radu je opisana važnost korektivnog i preventivnog održavanja cestovne infrastrukture. Detaljno je opisano korektivno i preventivno održavanje tunelskih ventilatora. Radom je trebalo definirati postojeće stanje ventilatora, uočiti nedostatke i analizirati ih, te provesti održavanje na temelju analiziranih podataka. Korištenjem informacijskog sustava za održavanje MP2 prikazana je provedba održavanja od početka do kraja procesa. Svi koraci provedeni u softwareu MP2 dokumentirani...
UNAPREĐENJE ODRŽAVANJA U SERVISNOM PODUZEĆU S POSEBNIM OSVRTOM NA AUTO-DIJAGNOSTIKU
UNAPREĐENJE ODRŽAVANJA U SERVISNOM PODUZEĆU S POSEBNIM OSVRTOM NA AUTO-DIJAGNOSTIKU
Marijo Injac
U teorijskom dijelu ovog rada opisano je održavanje kao tehnička djelatnost i funkcija, njene podjele te razvoj kroz povijest. Navedene su vrste održavanja, njihove prednosti i nedostatci te su detaljnije pojašnjeni tipovi održavanja koji se koriste u dijagnostici automobila. U daljnjem teorijskom dijelu opisan je pristup dijagnostici stanja te sami dijagnostički alati, njihova izvedba, svrha i princip rada, te način na koji omogućuju daljnji nastavak rada i popravak kvara. U...
UNAPREĐENJE POSLOVA U PRIPREMI ODRŽAVANJA KORISTEĆI INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE
UNAPREĐENJE POSLOVA U PRIPREMI ODRŽAVANJA KORISTEĆI INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE
Sanda Šimunović
U ovom završnom radu je, za odabrani objekt održavanja u proizvodnom poduzeću, prikazana obrada radnih naloga preventivnog održavanja primjenom informacijskog sustava MP2 Professional, uz analizu troškova. Opisan je i logistički proces nabave pričuvnih dijelova i materijala u ovome sustavu. Zaključeno je da se primjenom informacijskog sustava mogu unaprijediti poslovi pripreme održavanja za operacije preventivnog održavanja (modul Zadaci i Upute), koje se organiziraju i provode...
UNAPREĐENJE STROJA ZA NAMATANJE UGKLJIČNIH VLAKANA
UNAPREĐENJE STROJA ZA NAMATANJE UGKLJIČNIH VLAKANA
Nikola Kanaet
U radu koji slijedi obuhvaćena je povijest kompozitnih materijala od samih početaka do modernijih vremena. Objašnjeni su osnovni principi i glavna svojstva kompozitnih materijala. Obuhvaćen je pregled dosadašnjeg stanja stroja koji je bio tema završnog rada te su objašnjena poboljšanja istog. Glavni dio rada je koncipiran oko unapređenja stroja za namatanje ugljičnih vlakana te stroja za rezanje cijevi. Opisane su komponente strojeva, način rada i funkcija stroja. obuhvaćene su...
UPORABA TEHNIČKIH, MJERNIH I KONTROLNIH SUSTAVA U UNUTARNJEM UZGOJU
UPORABA TEHNIČKIH, MJERNIH I KONTROLNIH SUSTAVA U UNUTARNJEM UZGOJU
Marin Miljković
U radu su analizirani sustavi proizvodnje i sustavi kontrole u proizvodnji povrća u zaštićenim prostorima u Hrvatskoj te je izvršena usporedba sa sustavima koji su aktualni u svijetu. Zadatkom je trebalo analizirati uporabu tehničkih, mjernih i kontrolnih sustava u unutarnjem uzgoju, odnosno istražiti trendove uporabe sustava u svijetu i u Hrvatskoj, prikazati elemente unutarnjeg uzgoja, metodologiju uzgoja, varijable i kontrolu korištenog sustava. S obzirom da je fokus rada na LED...
UPOTREBA FILTARA PRI LIJEVANJU ALUMINIJSKIH LEGURA
UPOTREBA FILTARA PRI LIJEVANJU ALUMINIJSKIH LEGURA
Marko Šimunović
U ovom radu opisan je aluminij i njegove legure. U uvodu se općenito govori o aluminiju i ljevarstvu te filtrima. Zatim se opširnije opisuje aluminij, njegove legure i podjela aluminija kao i postupci lijevanja i dijelovi uljevnog sustava. Također su opisani filtri, njihova podjela te utjecaji i načini uporabe filtara u ljevarstvu i primjene filtara kod aluminijskih legura kao i prednosti i nedostatci filtara kod različitih tipova ljevova.

Pages