Pages

UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA PE OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA PE OTPRESKA
Zvonimir Mrčela
Tema ovoga diplomskog rada jest „utjecaj parametara injekcijskog prešanja na rastezna svojstva polietilenskog otpreska“, pa je u njegovu sklopu bilo vrlo važno opisati sam polietilen, njegova fizikalna i mehanička svojstva, te proces injekcijskog prešanja, s posebnom naznakom na podesive parametre injekcijskog prešanja. Prvi dio rada kratko se bazira na opisu polimera i daje nam uvid o kakvoj skupini materijala je riječ, dok je nadalje naglasak stavljen na polietilen (PE) i njegova...
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA POM OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA POM OTPRESKA
Mladen Radman
U sklopu rada opisani su polimerni materijali, detaljno razrađena svojstva poli(oksimetilena), te postupak injekcijskog prešanja s naznakom na utjecajne podesive parametre injekcijskog prešanja. Drugi dio rada temelji se na praktičnom radu. Analiziran je utjecaj temperature polimerne taljevine na rastezna svojstva POM otpresaka.
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA PP OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA PP OTPRESKA
Kasandra Perešin
Teorijski dio rada sadrži pregled polimernih materijala te svojstava polipropilena. Detaljno su opisani postupak i proces injekcijskog prešanja te parametri injekcijskog prešanja koji imaju utjecaj na rastezna svojstva otpreska. Eksperimentalni dio sadrži ispitivanje utjecaja parametara injekcijskog prešanja na rastezna svojstva otpreska.
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA PS OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA RASTEZNA SVOJSTVA PS OTPRESKA
Ljudevit Razumović
U diplomskom radu su objašnjene osnove polimera i polimernih materijala: plastomeri, duromeri i plastomeri, njihova podjela te fizička stanja. U radu s detaljno opisana svojstva PS (polistirena). Prikazani su parametri injekcijskog prešanja i opisani utjecaji na rastezna svojstava PS otpresaka. U eksperimentalnom dijelu pokazani su parametri injekcijskog prešanja na rastezna svojstva polistirenskog otpreska. .
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA ASA OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA ASA OTPRESKA
Ivan Baričić
U diplomskom su radu objašnjene osnove polimera i polimernih materijala: plastomeri, duromeri i plastomeri, njihova podjela te fizička stanja. U radu su također detaljno opisana svojstva (akrilnotrila / stirena / akrilata) ASA. Prikazani su parametri injekcijskog prešanja i opisani utjecaji savojnih svojstava otpresaka. U eksperimentalnom dijelu pokazani su parametri injekcijskog prešanja na savojna svojstva otpreska s materijalom ASA.
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA PE OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA PE OTPRESKA
Dino Alegić
U radu je opisano što su polimeri, na koji način se dobivaju, te su navedeni proizvodi dobiveni iz polimernih materijala i njihova područja primjene. Detaljno je analizirana struktura polimera koja je markomolekulni spoj određen s nekoliko karakterističnih skupina podataka. Strukturu makromolekule određuje njezina veličina, broj tipova mera, opći izgled, konformacija i konfiguracija makromolekule. Detaljno je opisan polietilen, polimerni materijal koji je korišten u...
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA POM OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA POM OTPRESKA
Mario Kazda
Mehanička svojstva polimera uvelike ovise o kemijskom sastavu, parametrima proizvodnje te geometriji gotovog proizvoda. Zbog sve veće primjene polimernih materijala u svim granama industrije, raste i potreba za boljim poznavanjem njihovih osnovnih svojstava. Upravo iz ovog razloga, odlučeno je ispitati utjecaj parametara injekcijskog prešanja na savojna svojstva ispitnih tijela načinjenih od polioksimetilena (POM). Uvodni dio ovog rada sastoji se od opisa polimernih materijala, njihovim...
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA PP OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA PP OTPRESKA
Josip Kadić
U diplomskom radu su opisani polimerni materijali, svojstva polipropilena, te je opisan postupak i proces injekcijskog prešanja. Također su još navedeni i parametri injekcijskog prešanja, te parametri koji imaju utjecaj na savojna svojstva otpreska. Napravljen je i pokus u kojem se eksperimentalno pokazalo utjecaj parametara injekcijskog prešanja na savojna svojstva otpreska.
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA PS OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA PS OTPRESKA
Danijel Prajković
U ovom diplomskom radu su opisani polimerni materijali i svojstva polimernih materijala, a posebno svojstva polistirena. Polistiren je detaljno opisan zato što se rad temelji na provjeri utjecaja parametara injekcijskog prešanja na savojna svojstva otpreska polistirena. U eksperimentalnom dijelu se izrađuju ispitni uzorci postupkom injekcijskog prešanja te se ispituju savojna svojstva na tim uzorcima.
UTJECAJ PARAMETARA LIJEPLJENJA NA SVOJSTVA LIJEPLJENOG SPOJA
UTJECAJ PARAMETARA LIJEPLJENJA NA SVOJSTVA LIJEPLJENOG SPOJA
Hrvoje Božić
U radu su navedeni i opisani osnovni postupci spajanja materijala, sa svim svojim prednostima i nedostacima. U prvom dijelu rada ukratko su opisani rastavljivi i nerastavljivi postupci spajanja, a posebna se pozornost obraća na postupak spajanja lijepljenjem. Detaljno je opisana tehnologija lijepljenja, te su navedene glavne skupine ljepila i njihove karakteristike. Također su u radu opisani utjecaji pojedinih faktora na čvrstoću lijepljenog spoja. Cilj eksperimentalnog dijela rada je...
UTJECAJ PARAMETARA NA ČVRSTOĆU LIJEPLJENOG SPOJA
UTJECAJ PARAMETARA NA ČVRSTOĆU LIJEPLJENOG SPOJA
Leonardo Prihoda
U ovom diplomskom radu opisane su teorijske osnove, podjela ljepila, izbor ljepila, prednosti i nedostaci lijepljenih spojeva i primjena lijepljenih spojeva. Opisana je tehnologija lijepljenja koja uključuje pripremu površine, lijepljenje, sastavljanje spoja, ispitivanje i kontrolu kvalitete. Detaljno su opisani utjecajni faktori na čvrstoću lijepljenog spoja: svojstva sloja ljepila, svojstva materijala, oblikovanje i opterećenje spoja. U eksperimentalnom dijelu rada provedeno je...
UTJECAJ POSTUPKA NAŠTRCAVANJA NA MEHANIČKA I TRIBOLOŠKA SVOJSTVA ČELIKA ZA POBOLJŠAVANJE 42CrMo4 (Č4732)
UTJECAJ POSTUPKA NAŠTRCAVANJA NA MEHANIČKA I TRIBOLOŠKA SVOJSTVA ČELIKA ZA POBOLJŠAVANJE 42CrMo4 (Č4732)
Mijat Samardžić
Tema ovog završnog rada je „Utjecaj postupka naštrcavanja na mehanička i tribološka svojstva čelika za poboljšavanje 42CrMo4 (Č4732)”. Rad je podijeljen na teorijski i eksperimentalni dio. U teorijskom dijelu rada opisan je postupak toplinskog naštrcavanja, navedena je njegova podjela te prednosti i nedostaci postupka. Detaljno je opisan postupak plamenog naštrcavanja, budući da se taj postupak proveo u eksperimentalnom dijelu završnog rada. Također u eksperimentalnom dijelu...

Pages