Pages

TERMODINAMIČKI PRORAČUN KOMBINIRANOG PLINSKO-PARNOG CIKLUSA NETO SNAGE 450 MW
TERMODINAMIČKI PRORAČUN KOMBINIRANOG PLINSKO-PARNOG CIKLUSA NETO SNAGE 450 MW
Luka Kostel
U radu je analizirani kombinirani plinsko parni turbinski ciklus. Opseg rada uključuje termodinamičku analizu zadanog ciklusa matematičkim modelima, ispitivanje utjecaja promjene pojedinih parametara na stupanj djelovanja ciklusa. Također je bilo potrebno pronaći optimalne vrijednosti parametara ciklusa kako bi se postigla najveća iskoristivost kombiniranog ciklusa. Za analizu ciklusa koristio se računalni paket Engineering Equation Solver, EES. Na platformi EES – a napravljen...
TERMOKEMIJSKA OBRADA ČELIKA
TERMOKEMIJSKA OBRADA ČELIKA
Mislav Teskera
U ovome radu teorijski su obrađeni postupci termokemijske obrade čelika: cementiranje, karbonitriranje, nitriranje, nitrokarburiranje i boriranje i njihova primjena i svojstva čelika nakon termokemijske obrade. Teorijska analiza ovih postupaka obrade pokazala je da se svakim postupkom postižu specifična svojstava površinskog sloja čelika. Najkvalitetnija svojstva čelika postižu se boriranjem. Boriranjem je moguće produljiti radni vijek strojnih elemenata za 3 do 10 puta. Zbog toga...
TEČENJE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI
TEČENJE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI
Damjan Kudrnaček
U diplomskom radu je opisan je postupak injekcijskog prešanja plastomera. Prikazani su svi dijelovi kalupa za injekcijsko prešanje te je detaljno objašnjena njihova funkcija. Opisan je sustav za vađenje otpreska iz kalupa, sustav za temperiranje kalupa te sustavi za vođenje i centriranje kalupa. Nakon toga slijedi reološki proračun kalupa, određivanje potrebnog tlaka u kalupnoj šupljini te dimenzioniranje uljevnog sustava kalupa i proračun tlaka u kalupu. Nakon toga u programskom...
TIPIČNE PRIMJENE LINEARNOG PROGRAMIRANJA U STROJARSTVU
TIPIČNE PRIMJENE LINEARNOG PROGRAMIRANJA U STROJARSTVU
Meri Rendulić
U ovom završnom radu prikazane su tipične primjene linearnog programiranja u strojarstvu. Obrađeni su optimalni proizvodni program, poslovno udruživanje, optimalno rezanje, modeli smjesa, transportni problemi i problemi raspoređivanja. Osim teorijskog objašnjenja navedenih problema i prikupljenih podataka, definirani su matematički modeli. Rješavanje modela je obavljeno pomoću alata Rješavač u MS Excelu, te putem MATLAB-a pomoću funkcija linprog i bintprog. Ovisno o vrsti...
TOK INFORMACIJA, AKTIVNOSTI I DOKUMENATA U PROIZVODNJI
TOK INFORMACIJA, AKTIVNOSTI I DOKUMENATA U PROIZVODNJI
Antonio Dvojković
U ovom diplomskom radu prikazani su redoslijed i karakteristike dokumentacije te aktivnosti potrebne za izradu peći za sušenje elektroda te drugih proizvoda, poduzeća Sigmat iz Gromačnika. Najprije su prikazani osnovni podaci o gore navedenom poduzeću koji se odnose na povijest poduzeća i karakteristike proizvodnje, zatim organizacijska struktura poduzeća zajedno s opisom aktivnosti pojedinih odjela te podaci o proizvodnim kapacitetima kojima poduzeće Sigmat raspolaže. U sljedećem...
TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA DOBIVENIH TOKARENJEM NA PRIMJERU KOMPONENTE U PROIZVODNJI
TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA DOBIVENIH TOKARENJEM NA PRIMJERU KOMPONENTE U PROIZVODNJI
Marijana Knezović
Dopušteno odstupanje od nazivne mjere nazivamo tolerancijom. Sam utjecaj određivanje tolerancija može također imati veliku ulogu u cijeni i kvaliteti obrade. Razlikujemo tri vrste tolerancija: mjera, oblika i položaja koji je također definiran na najjednostavniji način u radu. U diplomskom radu opisan je najjednostavniji način postupak i proces obrade u proizvodnji. Analiziran je radni nalog Valmet gdje pokazuje kvalitetu i sam postupak obrade. Postupak obrade sastoji se od...
TOPINSKO NAPREZANJE STATIČKI NEODREĐENE ŠTAPNE KONSTRUKCIJE
TOPINSKO NAPREZANJE STATIČKI NEODREĐENE ŠTAPNE KONSTRUKCIJE
Dominik Puhanić
U radu je analiziran utjecaj topline na statički neodređenu štapnu konstrukciju. Na samom početku objašnjeni su općenito vrste naprezanja i pojmovi statičkih neodređenih nosača ili štapova. Navedena je svrha primjene statički neodređene konstrukcije. Glavni dio ovoga rada započinje predstavljanjem metodama za određivanje toplinskog naprezanja te riješenim teorijskim primjerima u slučaju utjecaja topline koja uzrokuje produljenje konstrukcije. Također primjer je analiziran u...
TOPLINSKA OBRADA ALUMINIJSKIH ODLJEVAKA
TOPLINSKA OBRADA ALUMINIJSKIH ODLJEVAKA
Tihomir Luketić
U ovom dijelu opisan je aluminij sa svim svojim prednostima i nedostatcima, te legure aluminija. Opisani su postupci lijevanja aluminijskih legura. Nakon opisa pojedinih postupaka lijevanja aluminijskih legura dan je pregled pojedinih postupaka toplinske obrade. Potom su prikazani općenito postupci toplinske obrade za odljevke od aluminija. Na kraju je opisana toplinska obrada tri odljevka aluminijskih legura i dana su mehanička svojstva koja se dobiju toplinskom obradom.
TOPLINSKA OBRADA NODULARNOG LIJEVA
TOPLINSKA OBRADA NODULARNOG LIJEVA
Josip Agatić
Tema ovoga završnog rada je Toplinska obrada nodularnog lijeva. Nodularni lijev je ljevačka pseudobinarna legura željeza i ugljika, koji se pretežnim dijelom izlučio u obliku kuglastog grafita. Prvi dio rada govori općenito o željeznim ljevovima, njihovoj primjeni i svojstvima ljevova. U daljnjem radu se detaljno opisuje nodularni lijev te postupci toplinske obrade nodularnog lijeva. U eksperimentalnom dijelu rada je proveden postupak kaljenja te je uspoređena tvrdoća i...
TOPLINSKA OBRADA SIVOG I NODULARNOG LIJEVA
TOPLINSKA OBRADA SIVOG I NODULARNOG LIJEVA
Boris Džinić
U uvodu završnog rada dan je kratak opis lijeva i podjela željeznih ljevova. U nastavku rada opisan je kemijski sastav, mikrostruktura, svojstva i područja primjena sivog i nodularnog lijeva. Opisani su pojedini postupci toplinske obrade sivog i nodularnog lijeva kao što su: žarenje za redukciju napetosti, žarenje za poboljšavanje obradivosti, normalizacijsko žarenje, meko žarenje, te kaljenje i popuštanje. Na kraju rada opisan je izotermički poboljšani nodularni lijev, kod kojeg...
TOPLINSKA OBRADA SIVOG LIJEVA
TOPLINSKA OBRADA SIVOG LIJEVA
Marko Ljubičić
U radu analiziran je utjecaj toplinske obrade kaljenja na mehanička svojstva sivog lijeva. Rad se sastoji od dva dijela: teorijskog i eksperimentalnog. U teorijskom dijelu ukratko su objašnjena svojstva i primjena ljevova, a detaljnije obrađen sivi lijev. Također prikazana je klasifikacija sivog lijeva, njegova kristalizacija i utjecaj kemijskog sastava i mikrostrukture na mehanička svojstva. Osim elemenata koji utječu na svojstva i mikrostrukturu prikazan je utjecaj lamelarnog grafita...
TOPLINSKA OBRADA ZAVARENIH SPOJEVA
TOPLINSKA OBRADA ZAVARENIH SPOJEVA
Hrvoje Bodrožić
U ovom diplomskom radu analizirana je tema toplinska obrada zavarenih spojeva za čelike koje se koriste u kotlogradnji. Radom je obuhvaćen opis postupaka toplinskih obrada kao što su: žarenje za redukciju zaostalih naprezanja, normalizacijsko žarenje, poboljšavanje, rastvorno žarenje (gašenje), i predgrijavnje. Uz navedene postupke toplinske obrade obuhvaćen je opis: ugljičnih nelegiranih čelika, mikrolegirani i niskolegirani finozrnati visokočvrsti čelici, legirani Mo, CrMo i...

Pages