Pages

PRORAČUN ČVRSTOĆE ELEMENATA ZAVJEŠENJA OGRJEVNIH POVRŠINA PREGRIJAČA U PROSTORU KONVEKTIVNOG DIJELA KOTLA
PRORAČUN ČVRSTOĆE ELEMENATA ZAVJEŠENJA OGRJEVNIH POVRŠINA PREGRIJAČA U PROSTORU KONVEKTIVNOG DIJELA KOTLA
Janko Morosavljević
U ovom završnom radu obrađena je tema proračuna čvrstoće elemenata zavješenja ogrjevnih površina pregrijača u prostoru konvektivnog dijela kotla. Nakon što je u uvodu navedeno općenito o spalionicama otpada i njihovoj osnovnoj konstrukciji, prikazana je geometrija pregrijača pare u drugom poglavlju. Također, naveden je i opisan materijal konstrukcijskih elemenata zavješenja. Analiza i redukcija opterećenja na pojedine konstrukcijske elemente i podsklopove prikazana je u...
PRORAČUN ČVRSTOĆE HORIZONTALNOG SPREMNIKA ZA SKLADIŠTENJE NAFTNIH DERIVATA
PRORAČUN ČVRSTOĆE HORIZONTALNOG SPREMNIKA ZA SKLADIŠTENJE NAFTNIH DERIVATA
Matej Pudić
Diplomski rad prikazuje proračun čvrstoće horizontalnog spremnika za skladištenje naftnih derivata. Takvi spremnici se izrađuju po točno određenim normama ili malo izmijenjeni po zahtjevima kupaca. Prije samog proračuna čvrstoće spremnika opisane su norme spremnika, dani su izrazi za proračun svakog dijela spremnika te su opisane metode numeričke analize. U diplomskom radu opisane su metode koje će se koristit za dobivanje rješenja metodom konačnih elemenata. Za numeričku...
Plinske plamene peći
Plinske plamene peći
Stjepan Petravić
U radu su opisane talioničke peći i njihove karakteristike, te njihova uporaba. U prvom dijelu se opisuje povijesni razvoj ljevarstva od početka pa sve do danas, prednosti i nedostatci, te tehnologije lijevanja. Zatim je obrazloženo što su to talioničke peći te njihova podjela. Detaljno su opisane i shematski prikazane najčešće vrste talioničkih peći, te njihova primjena u ljevarstvu. U nastavku se opisuju plinski plamenici, kratak opis komore za izgaranje, korištenje...
Postupci obrade tokarenjem
Postupci obrade tokarenjem
Janja Medaković
U radu se kroz nekoliko poglavlja opisuju postupci obrade tokarenjem, bez eksperimentalnih ispitivanja. U nastavku su opisane geometrijske značajke dobivene pojedinim postupkom tokarenjem, kvaliteta površine, rezni alati, te izvedbe tokarilica. U prvom poglavlju opisan je općeniti uvod o tokarenju. Prikazana je podjela postupaka obrade tokarenjem kao i parametri obrade, te kinematika postupaka obrade tokarenjem. Cilj svake proizvodnje je dobiti točan i kvalitetan proizvod, stoga su u...
Postupci obrade tokarenjem
Postupci obrade tokarenjem
Andrej Crnac
Osnovni zadatak ovog rada je bilo opisati postupke obrade tokarenjem . Prvo je opisan postupak obrade tokarenjem i specifičnosti koji se javljaju pri tom postupku. Zatim je prikazana kinematika pojedinog postupka tokarenja. Nakon toga su opisane značajke površine dobivene pojedinim postupkom tokarenja i vektori brzine za pojedinu površinu. Prikazane su stezne naprave koje se koriste u obradi tokarenjem te njihova primjena. Na kraju je navedena izvedba sustava za automatsku izmjenu...
Primjena kibernetike u medicini
Primjena kibernetike u medicini
Mirta Džida
Predmet razrade završnog rada je primjena kibernetike u medicini. Razvojem tehnologije i računala, usporedno se razvija i kibernetika - kompleksna znanstvena disciplina koja ima širok spektar primjene u mnogim industrijama i znanstvenim područjima. Njena primjena u medicini ima prvotnu svrhu primjenom tehnologije vratiti normalne funkcije oslabljenim organizmima ili poboljšati i unaprijediti funkcije organizama. Osoba koja svoje funkije nadomješta kibernetičkim uređajima naziva se...
Primjena normalizacije u proizvodnji kovanih dijelova
Primjena normalizacije u proizvodnji kovanih dijelova
Leon Čeple
Tema ovog završnog rada je postupak primjena toplinske obrade kovanog dijela (vilica sa batićem), koja čini sastavni dio lanaca dalekovodnih stupova preko kojih se prenosi električna energija. Predmet rada je proizvod tvtke Unidal d.o.o. za proizvodnju otkivaka. Za izradu „vilice sa batićem “ potrebno je nakon provedbe određenih tehnološki operacija (sječenje, zagrijavanje na temperaturu kovanja, kovanje i obrezivanja) provesti i operaciju toplinske obrade normalizacije, u...
Procjena troška obrade pomoću Solidworksa koristeći modul Solid Costing
Procjena troška obrade pomoću Solidworksa koristeći modul Solid Costing
Tomica Sokač
U završnom radu prikazan je tok izrade predmeta od generiranja troškova izrade, odabira materijala, modeliranja prema nacrtu, izrade simulacije glodanja, generiranje G-koda pa do konačne izrade na CNC horizontalnom 5 osnom stroju pomoću programskog alata SolidWorks, modula Costing i SolidCAM-a za izradu simulacije. Za procjenu troškova koristi se prilagođeni predložak u Solid Costing modulu s definiranim parametrima, da bi se na kraju generiralo izvješće troškova i operacija koje...
Proizvodnja nodularnog lijeva
Proizvodnja nodularnog lijeva
Martin Ivandija
U radu su navedene opće karakteristike nodularnog lijeva, kemijski sastav, svojstva te su navedene vrste nodularnih ljevova. Navedeni su postupci proizvodnje nodularnog lijeva te načini što bolje iskorištenja kemijskih elemenata potrebnih za proizvodnju i toplinsku obradu nodularnog lijeva. Prikazan je primjer proizvodnje nodularnog lijeva u ljevaonici i to priprema materijala, priprema slitine te obrada slitine.
Projektiranje tehnologije OOČ pomoću programskog paketa "ESPRIT"
Projektiranje tehnologije OOČ pomoću programskog paketa "ESPRIT"
Benjamin Marjanović
U ovom diplomskom radu su navedene i opisane prednosti korištenja programskih paketa prilikom projektiranja tehnologije obrade odvajanja čestica. Ovaj rad se sastoji od dva dijela. Prvi dio se sastoji od teorijskog dijela, dok je u drugom dijelu opisan rad u programskom paketu ESPRIT. U prvom, teorijskom dijelu objašnjene su definicije CAD / CAM sustava, navedene su i prednosti korištenja programskih paketa. Oni nam omogućavaju ostvarivanje osnovnih preduvjeta za moderniziranje...
Proračun i konstrukcija alata za štancanje i rezanje proizvoda oznake BN-KE2016
Proračun i konstrukcija alata za štancanje i rezanje proizvoda oznake BN-KE2016
Bono Kešinović
U radu je analizirana konstrukcija alata za štancanje i rezanje lima prema crtežu Alat-rešetka SV. Prema dosadašnjim mjerenjima, koja su provedena u primjeni, pokazano je da je brzinu izrade limova moguće povećati. Zadatkom je trebalo analizirati konstrukciju štance i škara za rezanje lima, odrediti numeričkim i eksperimentalnim putem vlastiti alat za izradu lima, te na osnovu tih spoznaja predložiti rješenja poboljšanja izarde. Teorijska analiza pokazala je da je moguće...
Proračun i konstrukcija alata za štancanje proizvoda oznake FP-GN2016
Proračun i konstrukcija alata za štancanje proizvoda oznake FP-GN2016
Filip Gunčević
U ovom završnom radu će biti prikazan postupak, odnosno proračun i konstrukcija alata za prosijecanje (štancanje) proizvoda. Proračunavaju se osnovni dijelovi alata, te se prema dobivenim rezultatima provodi konstrukcija alata kako bi na kraju dobili zadani obliku predmeta koji prosijecamo. Također, nakon proračuna alata za prosijecanje provest će se i tehno-ekonomska analiza alata, što znači da će biti proračunati troškovi u proizvodnji takvoga alata te koliko je sve isplativo...

Pages