Pages

ANALIZA UTJECAJA RADNE TEMPERATURE NA MEHANIČKA SVOJSTVA MODELA IZRAĐENIH POSTUPKOM 3D ISPISA
ANALIZA UTJECAJA RADNE TEMPERATURE NA MEHANIČKA SVOJSTVA MODELA IZRAĐENIH POSTUPKOM 3D ISPISA
Berislav Kvesić
U radu je analiziran utjecaj temperature ispisa i temperature podloge na mehanička svojstva ispitivanih uzoraka. Utjecaj temperature najvažniji je čimbenik pri trodimenzionalnoj izradi modela. Upravo iz tog razloga, prikazana je izrada savojnih i rasteznih ispitnih uzoraka uz promjenu temperature ispisa i temperature podloge. Eksperimentalnim putem utvrđeno je dimenzijsko odstupanje uzoraka od zadanih parametara tijekom 3D ispisa, što je i glavni nedostatak ovakve vrste...
ANALIZA UTJECAJA SPUSNIH CIJEVOVODA NA KONSTRUKCIJU ZAVJEŠENJA PARNOG KOTLA
ANALIZA UTJECAJA SPUSNIH CIJEVOVODA NA KONSTRUKCIJU ZAVJEŠENJA PARNOG KOTLA
Ivan Misir
Zadatak ovog diplomskog rada je napraviti analizu utjecaja spusnih cjevovoda na konstrukciju zavješenja parnog kotla. Pod konstrukciju zavješenja parnog kotla spadaju nosivi i potporni profili, ukrute, vješalice i bočni membranski zid. Prvo se obradio teorijski uvod u kojem je objašnjen smještaj i uloga parnog kotla unutar teorijskog procesa termoenergetskog postrojenja, potom je izvršena klasifikacija s obzirom na korišteno gorivo i s obzirom na način cirkulacije radnog medija. Za...
ANALIZA UTJECAJA UNUTARNJIH SILA I MOMENATA NA PRIKLJUČAK GLAVNE SPUSNE CIJEVI BUBNJA PARNOG KOTLA
ANALIZA UTJECAJA UNUTARNJIH SILA I MOMENATA NA PRIKLJUČAK GLAVNE SPUSNE CIJEVI BUBNJA PARNOG KOTLA
Dajana Bičanić
U ovom diplomskom radu napravljena je analiza utjecaja unutarnjih sila i momenata na priključak glavne spusne cijevi bubnja parnog kotla. Na samom početku, dana je teorijska osnova o parnim kotlovima, o njihovim sastavnim dijelovima, načinu rada te o njihovoj podjeli. Koristeći se normom EN 13445-3, izrađen je analitički proračun kako bi se provjerio utjecaj unutarnjih sila i momenata na priključak spusne cijevi. Nakon ovoga, detaljno je prikazan proces modeliranja dijela...
ANALIZA UTJECAJA ZAŠTITE METALA OD KOROZIJE NA OKOLIŠ
ANALIZA UTJECAJA ZAŠTITE METALA OD KOROZIJE NA OKOLIŠ
Marko Katava
Ovim diplomskim radom obuhvaćena je analiza utjecaja zaštite metala od korozije na okoliš, u radu su detaljnije objašnjeni principi nastanka korozije, postupci pripreme metala i nanošenje premaza za zaštitu metala. Zaštite korozije od metala je analizirana, ne samo s aspekta što bolje i dugotrajnije zaštite, već i njezinog utjecaja na okoliš i na zdravlje ljudi. Jer prekomjerna količina hlapivih emisija može dovesti do ozbljnih problema kako u zdravlju kod ljudi tako i kod...
ANALIZA UZROKA NASTANKA KVARA KROZ ISHIKAWA DIJAGRAM
ANALIZA UZROKA NASTANKA KVARA KROZ ISHIKAWA DIJAGRAM
Mateo Bošnjak
Tema ovoga diplomskoga rada je „Analiza uzroka nastanka kvara kroz Ishikawa dijagram“. U radu su pojašnjene metode održavanja, objašnjeno je što je preventivno, a što korektivno održavanje. Dati su primjeri kvara i kakvi sve kvarovi mogu biti. Objašnjena je uloga dijagnostike te koji se instrumenti koriste. Nadalje u radu je rečeno tko je bio Kaoru Ishikawa te kako je nastao dijagram. Detaljno je objašnjen Ishikawa dijagram, čemu služi i kako se koristi. Navedeni su redom...
ANALIZA ZAMORA KOD DRENAŽNIH CJEVOVODA PARNOG KOTLA
ANALIZA ZAMORA KOD DRENAŽNIH CJEVOVODA PARNOG KOTLA
Tomislav Aušić
U ovom radu prikazan je proračun zamora drenažnih cijevi spalionice smeća. Drenažne cijevi ciklički su opterećene udarom trna koji skida pepeo sa izmjenjivača topline na kojima se nalaze drenažne cijevi. Cijevi su opterećene i tlakom unutar njih. Proračun je proveden za odabrane kritične presjeke pojedinih cijevi koje su opterećene na dva načina, Step A i Step B. Također je prikazana izrada modela u programu Abaqus/CAE 2016. Prikaz rezultata nalazi se u prilozima. Proračun je...
ANALIZA ZAOSTALIH NAPREZANJA U ZAVARENOM SPOJU CIJEVNOG PRIKLJUČKA
ANALIZA ZAOSTALIH NAPREZANJA U ZAVARENOM SPOJU CIJEVNOG PRIKLJUČKA
Ivan Janjić
U radu je analizirano ekvivalentno naprezanje na ispitnim uzorcima izrađenim od nehrđajućeg čelika. Na početku rada se opisuje ravninska teorija elastičnosti te temeljne jednadžbe potrebne za izračunavanje ekvivalentnog naprezanja komora. Nakon toga je provoden izračun naprezanja za zadane podatke. U drugom dijelu rada opisan je eksperimentalni dio. Ovdje je primjenjivana metoda određivanja zaostalih naprezanja pomoću tenzometrije mjereći deformacije pomoću kojih su se...
ANALIZA ZAŠTITE CJEVOVODA
ANALIZA ZAŠTITE CJEVOVODA
Ivan Frković
U radu je obrađen utjecaj korozije te analiza i tehnologija zaštite cjevovoda. Korozija cjevovoda je najrasprostranjeniji oblik korozije u konstrukcijskim materijalima. Sukladno tome, potrebno je provesti adekvatnu zaštitu kako bi sustav funkcionirao ispravno, ekološki i financijski prihvatljivo sa drugim vijekom trajanja. Tehnologija zaštite cjevovoda se sastoji od tvorničke izolacije i izolacije na samom gradilištu. Tvornička izolacija obuhvaća pripremu površine, a to...
ANALIZA ZAŠTITE METALA KROMIRANJEM DIFUZIJSKIM POSTUPKOM
ANALIZA ZAŠTITE METALA KROMIRANJEM DIFUZIJSKIM POSTUPKOM
Davor Koren
U završnom radu opisano je nanošenje kroma na osnovni metal difuzijskim postupkom u svrhu zaštite metala od nepovoljnih vanjskih utjecaja. U prvom dijelu ovog rada objašnjena je uloga zaštite od korozije u eksploatacijskom vijeku i ekonomskoj isplativosti metalne konstrukcije. Ukratko su opisane vrste korozije, korozijsko ponašanje i svojstva metala. Također, opisani su i postupci metalizacije kojima se metalna konstrukcija najčešće zaštićuje od korozije. U drugom dijelu rada...
ATESTIRANJE POSTUPKA ZAVARIVANJA PREMA HRN EN 15614
ATESTIRANJE POSTUPKA ZAVARIVANJA PREMA HRN EN 15614
Alen Krivošić
U završnom radu opisane su specifikacije i kvalifikacije postupaka zavarivanja za metalne materijale. Ispitivanje postupka zavarivanja: elektrolučno i plinsko zavarivanje čelika i elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla (HRN EN ISO 15614-1:2017) ISO ( Internacionalna organizacija za Standardizaciju) je međunarodno tijelo za donošenje norma koje je sastavljeno od predstavnika raznih nacionalnih normizacijskih tijela. Predmetak HRN EN označuje norme koje su preuzete iz...
ATESTIRANJE ZAVARIVAČA I POSTUPKA ZAVARIVANJA PREMA ASME SEC. IX.
ATESTIRANJE ZAVARIVAČA I POSTUPKA ZAVARIVANJA PREMA ASME SEC. IX.
Tomislav Dragovan
U diplomskom radu prikazano je atestiranje zavarivača i postupka zavarivanja prema ASME sec. IX. U poglavljima koja slijede opisano je općenito o ASME normama kako su nastale na čemu se temelje te od kojih dijelove se sastoji i za šta je namijenjen pojedini dio. Opisano je od kojih se dokumenata sastoji proces atestiranja zavarivača i postupka zavarivanja, koji su testovi provedeni i rok trajanja atesta. Pojedinačno je prikazan i opisan izgled svakog dokumenta za provedeni atest...
AUTOMATIZACIJA PROIZVODNIH PROCESA
AUTOMATIZACIJA PROIZVODNIH PROCESA
Marjan Klarić
U ovom diplomskom radu obrađena je tematika uvođenja automatizacijskih sustava u proces proizvodnje, prepoznavanje i ispravno uvođenje automatizacijskog procesa ključan je čimbenik u daljnjem razvoju proizvodnog procesa, stoga se u radu počinje s pretpostavkom da prije razmišljanja o uvođenju automatizacijskog procesa potrebno je analizirati i sagledati aspekte procesa proizvodnje s obzirom na odgovarajući automatizacijski sustav. obrađena je primjena automatizacije za pojedine...

Pages